Bekendmakingen week 37 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Groote Woldweg 38 in Oosterwolde, vervangen van de bestaande handelsreclame    (0269201900469 - 30 augustus 2019).
 • Hollanderstraat 2 in Oldebroek, uitbreiden van de woning (0269201900471 - 4 september 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning

 • Van Limburg Stirumlaan 16 in Wezep, wijzigen van het gebruik (het gebruik van grond en bouwwerken met de bestemming Maatschappelijk als wonen) (0269201900398 - 3 september 2019).
 • Ruitersveldweg 25 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269201900406 - 3 september 2019).
 • James Wattstraat 3 in Wezep, bouwen van een opslaghal met kantoor en het aanleggen van een uitweg (0269201900294 - 5 september 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zomerdijk 88 in Noordeinde, plaatsen van een tijdelijke woonunit en het plaatsen van een opslagcontainer (0269201900385 - 30 augustus 2019).
 • Mheneweg Zuid 34 in Oldebroek, bouwen van een woning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269201900302 - 5 september 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Mulligenweg 8 R9 in Oldebroek, slopen van de woning (0269201900472 - 4 september 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Rondweg 56 in Wezep, stallen van caravans (0269201900473 - 3 september 2019).

Vergunningen

Vergunning voedselinzameling

 • Vergunning verleend aan St. Dorcas voor het houden van een voedselactie in verschillende supermarkten in de gemeente Oldebroek in de periode van 3 t/m 10 november 2019 (verzonden 2 september/1025451)

Loterijvergunning

 • Supportersvereniging vv OWIOS te Oldebroek organiseert een verloting waarvan de trekking zal plaatsvinden op 1 november 2019 bij de notaris te Oldebroek (zaak 1026849; afgegeven 2 sept. 2019)

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.