Agrarische partners gemeente Oldebroek treffen elkaar

Op maandag 1 juli 2019 vond het periodieke agrarische overleg van de gemeente Oldebroek plaats. In dit overleg bespreken de partijen onderwerpen die de agrarische sector raken. Met elkaar bespreekt men wat er speelt en bekijkt men hoe hiermee om te gaan en of er beleid op zou kunnen komen.

Deelnemers aan het overleg zijn vertegenwoordigers van diverse belangenorganisaties zoals LTO, Friesland Campina, Weidevogelbescherming Randmeerkust, Energieloket & Platform voor Duurzaamheid, Rabobank, Adviesbureau Agrarische Zaken, Agrarisch Natuurbeheer en lokale agrariërs. Ook de gemeente Oldebroek speelt een rol in dit overleg. Andere groepen die belangen vertegenwoordigen in het buitengebied zijn welkom.

Gesproken is over bermbeheer en biodiversiteit, zwaar landbouwverkeer, duurzaamheid, vrijwillige kavelruil en sloop van oude gebouwen en asbest. Deze zaken worden in vervolgoverleggen nader besproken en uitgediept in werksessies. Wethouder Ben Engberts: "het is goed om op deze manier periodiek met elkaar af te stemmen over actuele vraagstukken voor het vitaal platteland".

Daarnaast is de betrokkenen gevraagd hoe zij aankijken tegen de gemeentelijke dienstverlening en wat Kennispoort van de Regio Zwolle op het gebied van Agri & Food voor agrarische ondernemers kan betekenen. Wethouder Liesbeth Vos – Van de Weg van Economische zaken: “De gemeente Oldebroek werkt aan een lokale economische agenda. De input vanuit dit overleg komt hierbij goed van pas.”

Een volgend overleg wordt gepland in oktober van dit jaar.