Wat heeft de gemeenteraad besloten op 7 november?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 7 november 2019 verschillende besluiten genomen.

Na bespreking

 • Vaststelling Programmabegroting 2020-2023.
 • De gemeenteraad heeft de gemeentelijke begroting voor 2020 unaniem en sluitend vastgesteld.
 • De raad heeft ook een motie aangenomen, met 18 stemmen voor en 1 tegen, over de bevordering van biodiversiteit in het gemeentelijk groen (voor stemden de fracties van ChristenUnie, SGP, ABO, CDA en PvdA/Burgerpartij Oldebroek; tegen stemde de fractie van de VVD).
 • Vaststelling Nadere regel subsidie 2020.
 • De gemeenteraad heeft unaniem de Nadere regel subsidie 2020 vastgesteld. Hierin worden de wijze van subsidiëring en waar nodig de vereisten en voorwaarden beschreven.
 • Beschikbaarstelling budget voor huisvesting basisschool De Wereldweide.
 • De gemeenteraad heeft voor basisschool De Wereldweide in Wezep unaniem een bedrag van maximaal € 595.000 beschikbaar gesteld voor noodzakelijke aanpassingen, herstel van achterstallig onderhoud en om te kunnen voldoen aan de huidige eisen voor onderwijshuisvesting.
 • Beschikbaarstelling budget voor implementatie Omgevingswet.
 • De raad heeft unaniem een bedrag van € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor een tijdige en goede lokale invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. Deze nieuwe wet moet zorgen voor minder en overzichtelijke regels voor ruimtelijke ontwikkelingen en een samenhangende benadering van de leefomgeving.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking en unaniem genomen volgens de voorstellen van het college. Dit is de zogeheten lijst van B-onderwerpen die bij hamerslag zijn afgedaan.

 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A.
 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3.
 • Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen Heicom, Broekeroordsweg 3C (’t Loo Oldebroek).
 • Instemming met aanpassing Gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland en aansluiting bij werkgeversvereniging.
 • Vaststelling financieel beleid voor- en vroegschoolse educatie.
 • Bekrachtiging opgelegde geheimhouding onderdelen rapport grondstoffenstation.
 • Verlening ontheffing woonplaatsvereiste burgemeester T.H. Haseloop-Amsing.
 • Bekrachtiging opgelegde geheimhouding businesscase zonnepark Heidehoek.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 7 november 2019. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.