Wat heeft de gemeenteraad besloten op 26 september?

De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 26 september 2019 verschillende besluiten genomen.

Benoeming en beëdiging raadscommissielid (niet zijnde raadslid)

Raadsfracties kunnen gebruikmaken van raadscommissieleden niet zijnde raadsleden. Zij assisteren bij en maken kennis met het raads- en fractiewerk. De heer K. van Ommen is tot raadscommissielid benoemd en beëdigd. Namens de CDA-fractie zal de heer Van Ommen deel uit gaan maken van de commissie Ruimtegebruik & Leefomgeving.

Na bespreking

  • Nieuwe brandweerkazerne Oldebroek.

De gemeenteraad heeft unaniem besloten om een investering te doen van € 3,3 miljoen voor de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne in Oldebroek aan de Zuiderzeestraatweg naast nummer 213.

Zonder bespreking

De volgende besluiten zijn zonder bespreking genomen overeenkomstig de voorstellen:

  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018.
  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95.
  • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H2O, Rendementstraat.
  • Overneming van de aanbevelingen Rekenkamerrapport onderzoek toeristisch beleid.
  • Afzien van verklaring van geen bedenkingen bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O.
  • Akkoord met jaarrekening 2018 RNV (Regio Noord-Veluwe).
  • Afwijzing verzoek vrijstelling gemeentelijke belastingen De Huiskamer van Wezep.

Motie verlaging maximum snelheid A28

Door de fracties van PvdA/Burgerpartij Oldebroek, ChristenUnie en CDA is een motie ingediend. De motie vraagt het college van b&w om, in overleg met de gemeente Elburg, aandacht te vragen bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat en bij Rijkswaterstaat voor verlaging van de maximumsnelheid op rijksweg A28, traject tussen ’t Harde en knooppunt Hattemerbroek, naar 100 km/u. Deze motie is aangenomen met 10 stemmen voor (van PvdA/Burgerpartij Oldebroek, ChristenUnie en CDA) en 7 stemmen tegen (door SGP, ABO en VVD).

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat de besluiten precies inhouden, of de vergadering terugkijken en -luisteren? Kijk dan op www.oldebroek.nl/gemeenteraad bij de raadsvergadering van 26 september juli 2019. U kunt ook contact opnemen met griffier Hans Tabak via tel. 0525 63 82 00.