Vergaderingen raadscommissies september 2019

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 10 en 12 september 2019 bij te wonen.

Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving

Dinsdag 10 september 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Rekenkamerrapport onderzoek toeristisch beleid.
 • Principemedewerking functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing naar wonen, Kleine Woldweg 10 Oosterwolde.
 • Afzien van verklaring van geen bedenkingen bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O.
 • Ontwerp beleidskader kleinschalig grond- en veldopstelling van zonnepanelen voor eigen gebruik.
 • Huisvestingsverordening en urgentierichtlijn.

Zonder bespreking

 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95.
 • Vaststellen ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H2O, Rendementstraat.

Commissie Samenleving en Bestuur

Donderdag 12 september 2019, aanvang 19.30 uur

Ter bespreking

 • Verzoek vrijstelling gemeentelijke belastingen De Huiskamer van Wezep.
 • Renteloze lening Stichting Paardensportcentrum Noord Veluwe.
 • Nieuwe brandweerkazerne Oldebroek.
 • Toekomstscenario’s SNV (Samenwerking Noord-Veluwe).
 • Terugblik Oldebroek voor Mekaar 2013-2018 en vervolg 2019-2022.

Zonder bespreking

 • Akkoord gaan met Jaarrekening 2018 RNV (Regio Noord-Veluwe).

De commissies hebben een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda voor bespreking op de agenda geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda’s en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissievergaderingen toegelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.