We gaan door met Oldebroek voor Mekaar

In de gemeente Oldebroek werken we gezamenlijk sinds 2013 aan Oldebroek voor Mekaar (OvM). Wij hebben een Terugbliknotitie geschreven om te bekijken wat OvM ons tot nu toe heeft opgeleverd en of er misschien veranderingen nodig zijn.

De conclusie is dat er al veel gedaan en gerealiseerd is. Om de beoogde veranderingen volledig te bereiken is echter meer tijd nodig. Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad daarom over het doorgaan met OvM. Dit onderwerp staat op de agenda van de raadscommissie Samenleving en Bestuur op donderdag 12 september 2019.

Doel en doelstelling Oldebroek voor Mekaar

Wat willen we met OvM bereiken? Een sterke en leefbare samenleving waarin inwoners, ondernemers, organisaties en gemeente elkaar stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen, actief bij te dragen aan de samenleving en samen te werken. Met als uiteindelijke doel: gemeenschapsontwikkeling en verdere opbouw van een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen deelneemt, een actieve rol speelt en aandacht heeft voor elkaar.

Wat is er bereikt?

Oldebroek voor Mekaar is bekend geworden in de hele gemeente; het is inmiddels een motto van ons allemaal. Het aantal dorps- en wijkgroepen is gegroeid evenals het aantal actieve leden daarin. Het aantal initiatieven van inwoners is toegenomen en inmiddels zijn meerdere initiatieven gerealiseerd. De contacten van de gemeente met inwoners en een diversiteit aan belangengroepen en organisaties zijn toegenomen, niet alleen in het dorpsgericht werken maar op allerlei vlakken. Inwoners hebben de verantwoordelijkheid voor taken op zich genomen, zoals het volledige openbaar groen in ’t Loo en Oosterwolde of zelfbeheer in straten in de andere dorpen. Een voorbeeld is ook het opknappen van de oude begraafplaatsen in Wezep en Oldebroek door inwoners. We hebben ervaring opgedaan met grote initiatieven en zelfregie van inwoners, zoals Hart van Oosterwolde en het buitensportcomplex Oldebroek. Meer voorbeelden zijn te noemen. Oldebroek voor Mekaar mag succesvol genoemd worden. Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff: “Het college wil graag samen met de inwoners doorgaan met OvM. Immers: samen kunnen we nog meer bereiken!”

Spreekrecht in de commissievergadering

De vergadering van de raadscommissie op 12 september begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gemeentehuis in Oldebroek. Alle stukken voor deze vergadering staan ook op iBabs online: www.oldebroek.nl/gemeenteraad (en dan bij de betreffende vergadering).
Als u belanghebbende bent bij het onderwerp, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken in de vergadering. Wilt u in dat geval contact met de griffie opnemen (uiterlijk dinsdag 10 september vóór 12.00 uur)?

Logo Oldebroek voor mekaar