Vanwege de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het beveiligingslek in Citrix kunt u vanaf vrijdag 17 januari 2020, 17.00 uur, geen aanvragen doen waar DigiD voor nodig is. Lees meer in het nieuwsbericht.

Ontwerp omgevingsvergunning Cotoneasterstraat 19 Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik (2.1 lid 1 sub d van de Wabo) van een kindcentrum aan de Cotoneasterstraat 19 in Wezep.

Inzien stukken

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (kenmerk 0269201900589) en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 18 december 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden digitaal inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Zienswijze indienen

Iedereen kan van 18 december 2019 tot en met 28 januari 2020 schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.