Ontwerp omgevingsvergunning Warmtekrachtstraat 1 Hattemerbroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een bedrijfspand aan de Warmtekrachtstraat 1 in Hattemerbroek. Het plan wijkt af van het bestemmingsplan. Aan de benodigde afwijking wil ons college met de bevoegdheid van art. 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wabo medewerking verlenen. Het bedrijfspand zal dienen als opslag ten dienste van een fabrikant van houten tuinproducten.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 16 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken inzien op:

Iedereen kan van 16 oktober 2019 tot en met 26 november 2019 schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.
 
Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.