Ontwerp omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 179 Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. De afwijking maakt het planologisch mogelijk om op het perceel Zuiderzeestraatweg 179 in Oldebroek een bestaande woning te vervangen door een rijtje van drie seniorenwoningen. Het zaaknummer van de aanvraag betreft 0269201800704.
 
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 juli 2019 besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de daarbij behorende stukken en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van woensdag 24 juli 2019 gedurende 6 weken ter inzage op www.oldebroek.nl.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder, bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarden en de daarbij behorende stukken voor het perceel Zuiderzeestraatweg 179 te Oldebroek met ingang van woensdag 24 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het zaaknummer van het ontwerpbesluit betreft 0269201900397.

Op grond van het Besluit geluidhinder is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel, vanwege de aldaar aanwezige wegen, 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuw te bouwen woningen bedraagt echter maximaal 58 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor de drie woningen een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 58 decibel.

Zienswijzen

Iedereen kan van 24 juli 2019 tot en met 3 september 2019 tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wanneer er zienswijzen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden ingediend, zullen burgemeester en wethouders deze zienswijzen ter beoordeling aan de gemeenteraad voorleggen.

Iedere belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan van 24 juli 2019 tot en met 3 september 2019 tegen het ontwerpbesluit hogere waarden schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG te Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking(en) kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere waarden en u belanghebbende bent.