Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bongersweg 2 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Bongersweg 2 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 24 juli 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan voor de locatie Bongersweg 2 en 2A in ’t Loo Oldebroek van 13 december 2018 van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 24 juli 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Bongersweg 2 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming van het perceel Bongersweg 2 en 2A in ’t Loo Oldebroek. Het plan omvat de sloop van aanwezige opstallen van het aanwezige aannemersbedrijf. Tevens voorziet het plan in de realisatie van twee vrijstaande woningen op het perceel. Door deze functiewijziging van de bestemming, het slopen van opstallen, het verwijderen van erfverharding en het opnieuw inrichten van het perceel wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald met dit plan. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 24 juli 2019 tot en met 3 september 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.