Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 28 augustus 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan voor de locatie Oude Dijk 23  opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 28 augustus 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemming naar gedeeltelijk een recreatieve bestemming ten behoeve van een groepsaccommodatie en gedeeltelijk een bosbestemming met de functieaanduiding bebouwing toegestaan ten behoeve van vier vrijstaande recreatieverblijven. De groepsaccommodatie en de vier vrijstaande recreatieverblijven mogen alleen recreatief  worden gebruikt. Permanente bewoning van de groepsaccommodatie en de recreatieverblijven is verboden. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is een inrichtingsplan opgesteld. Dit plan wordt aangemerkt als beeldkwaliteitsplan. Dit plan zal worden toegevoegd aan de Welstandsnota 2014.

Inzagetermijn

Van 28 augustus 2019 tot en met 8 oktober 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.