Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 19 juni 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan voor de locaties Oosterweg en Veenweg 41 van 12 september 2018 en 27 juli 2018 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 19 juni 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemming van het perceel Veenweg 41 in Oldebroek en het wijzigen van de bestemming van de percelen Zuiderzeestraatweg 378 en 378A in Oldebroek. Het bestemmingsplan voorziet in de uitruil van een bouwmogelijkheid tussen de percelen Veenweg 41 en Oosterweg ongenummerd in Oldebroek. Het plan omvat de sloop van aanwezige agrarische en niet-agrarische opstallen op de percelen Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A. Tevens voorziet het plan in de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Oosterweg ongenummerd in Oldebroek. Door deze functiewijziging van de percelen en het opnieuw inrichten van deze percelen wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald met dit plan. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 19 juni 2019 tot en met 30 juli 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek
  • Op www.oldebroek.nl
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG168-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Het college van de gemeente Oldebroek, 18 juni 2019.