Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3, Beeldkwaliteitsplan en besluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan erfadvies Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 van 13 september 2017 als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de Hogere waarden voor het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 op 4 juni 2019 is vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit Hogere waarden wordt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Groote Woldweg 71 in Oosterwolde naar een woonbestemming en het wijzigen van de bestemming van het perceel Kleine Woldweg 3 in Oosterwolde naar een woonbestemming. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen op beide percelen en voorziet in de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Groote Woldweg 71 en het nieuwbouwen en splitsen naar een twee-onder-één-kapwoning van de afgebrande woonboerderij op het perceel Kleine Woldweg 3. Door deze functiewijziging van de percelen en het opnieuw inrichten van deze percelen wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de twee-onder-één-kapwoning op het perceel Kleine Woldweg 3 in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 52 decibel. Burgemeester en wethouders hebben in verband daarmee voor bedoelde woning op 4 juni 2019 een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 52 decibel.

Inzagetermijn

Van 24 juli 2019 tot en met 3 september 2019  liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit, het beeldkwaliteitsplan en het besluit Hogere waarden ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep Hogere Waarden

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 110c van de Wet geluidhinder juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en besluit Hogere waarden

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van 4 september 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.