Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan Erfadvies Hogenbrinkweg 7 en 7B als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B legt de juridisch-planologische basis om de agrarische bestemming gedeeltelijk om te zetten naar een woonbestemming waarbij de huidige woonsituatie (dubbele bewoning) wordt vastgelegd voor het perceel Hogebrinkweg 7 en 7B in Oldebroek. De huidige woonsituatie (dubbele bewoning) wordt vastgelegd, waardoor de bouw van een nieuwe dubbele woning (twee-onder-één-kap) mogelijk wordt gemaakt. Met deze bestemmingswijziging en het wegbestemmen van een agrarisch bouwperceel wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 24 juli tot en met 3 september 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van 4 september 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.