Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2019 het herstelde bestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek (herstelbesluit) heeft vastgesteld.

Het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek (herstelbesluit) voorziet in de realisatie van vier windmolens met bijbehorende voorzieningen langs de N50. Op 6 juli 2017 is het bestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek vastgesteld. Tegen dit besluit, en ook andere besluiten, is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Op 17 april 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een tussenuitspraak de gemeenteraad opgedragen om het bestemmingsplan op een aantal punten te herstellen zonder dat hiervoor de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan moet worden. Dit herstelde bestemmingsplan is nu vastgesteld.

Herstel

De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen op en drietal punten de planregels van het bestemmingsplan aan te passen. De volgende aanpassingen in de planregels zijn gedaan; het vastleggen van de maximale geluidsbelasting, de afbraakverplichting van de windmolens na 25 jaar en dat de maximale ruimtelijke gevolgen niet groter mogen zijn dan het voorkeursalternatief waarover de gemeenteraad in mei 2015 besloten heeft. De aanpassingen in het bestemmingsplan leiden ook tot een gewijzigde omgevingsvergunning die voorziet in het bouwen van vier windmolens.

Inzagetermijn

Van 24 juli 2019 tot en met 3 september 2019 liggen het herstelde bestemmingsplan, het raadsbesluit met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen tegen het bestemmingsplan, voor zover het gaat om de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan.  Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 6 juli 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek, hoeven dat niet opnieuw te doen.  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal hen in de gelegenheid stellen om in de aanhangige procedure hun zienswijze geven op het herstelbesluit.