Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H2O, Rendementstraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H20, Rendementstraat en de ontwerpvergunningen met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit gelijktijdig met ingang van woensdag 19 juni 2019 ter inzage liggen.

Doel van het project

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark H20, Rendementstraat legt de juridisch-planologische basis zodat het bedrijf Van Halteren Special Products B.V. uit Zwolle zich kan vestigen op een perceel aan de Rendementstraat in Hattemerbroek, op Bedrijvenpark H20. Op het perceel zal een bedrijfsgebouw worden gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit een constructiewerkhal van circa 4.400 m2 en een kantoordeel van circa 1.000 m2. Er wordt ook een nieuw parkeerterrein gerealiseerd voor ruim 60 auto's. Om dit project mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Bedrijvenpark H20 worden gewijzigd.

Het artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en het besluit van de gemeenteraad van Oldebroek van 29 mei 2019 met kenmerk 1019773 maken het mogelijk dat diverse procedures gelijktijdig kunnen worden doorlopen. Omdat voor de realisatie van dit project meerdere besluiten nodig zijn, worden om die reden het bestemmingsplan en de vergunningen gecoördineerd behandeld.

Inzagetermijn

Van 19 juni 2019 tot en met 30 juli 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunningen met bijbehorende stukken en het ontwerpvaststellingsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek
  • Op www.oldebroek.nl
  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.HB110 -ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunningen

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Het college van de gemeente Oldebroek, 18 juni 2019.