Vastgesteld bestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 59 - 61 en 102A en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2019 het bestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 59 - 61 en 102A ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan erf inrichtingsrapport Oldebroek, Rustenburgsweg 59 - 61 en 102-104 als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Rustenburgsweg 59 - 61 en 102A legt de juridisch-planologische basis voor de functiewijziging van de bestemmingen van de percelen Rustenburgsweg 59 - 61 en 102A in Oldebroek in een woonbestemming voor het bouwen van totaal zeven woningen. Het plan omvat de bouw van zes woningen, bestaande uit drie twee-onder-een-kapwoningen op het perceel Rustenburgsweg 59-61 en één vrijstaande woning op het perceel Rustenburgsweg 102A in Oldebroek. Met de functiewijziging van de bestemmingen en de bedrijfsverplaatsing wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 24 juli 2019 tot en met 3 september 2019  liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van 4 september 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.