Voorbereidingsbesluit De Soppeweg 3 en 3A Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 september 2019 op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in het bijzonder artikel 3.7 van die Wet en artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, een voorbereidingsbesluit heeft genomen voor het besluitgebied De Soppeweg 3 en 3A in Wezep (NL.IMRO.0269.VB001-VG01). De exacte begrenzing van het besluitgebied waarop het voorbereidingsbesluit betrekking heeft, is te vinden op de ter inzage gelegde verbeelding.

De reden hiervoor is dat een bestemmingsplan wordt voorbereid waarbij erin wordt voorzien dat het aantal woningen wordt vastgelegd op maximaal twee woningen. Het voorbereidingsbesluit verbiedt om het gebruik van gronden en bouwwerken zodanig te wijzigen dat dit ertoe leidt dat één of meer nieuwe woningen gebouwd (kunnen) worden binnen het besluitgebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt. De gemeenteraad heeft besloten:

  • te verklaren dat op grond van artikel 3.7 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het besluitgebied De Soppeweg 3 en 3A Wezep, overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding met het planidentificatienummer NL.IMRO.0269.VB001-VG01;
  • te bepalen dat het verboden is om het gebruik van gronden en bouwwerken zodanig te wijzigen dat dit ertoe leidt dat één of meer nieuwe woningen gebouwd (kunnen) worden binnen het besluitgebied waarvoor dit voorbereidingsbesluit geldt;
  • te bepalen dat onder ‘woning’ in de zin van dit voorbereidingsbesluit wordt verstaan: ‘een complex van ruimten, dat is bestemd om in te wonen’;
  • te bepalen dat onder ‘wonen’ in de zin van dit voorbereidingsbesluit elke vorm van bewoning wordt verstaan;
  • te bepalen dat het college van burgemeester en wethouders met een omgevingsvergunning kan afwijken van het verbod zoals bedoeld onder 2, indien de voorgenomen wijziging niet in strijd is met het op dit voorbereidingsbesluit volgend ontwerpbestemmingsplan;
  • te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt zodra het bekendgemaakt is.

Ter inzage

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende verbeelding ligt met ingang van 8 oktober 2019 gedurende 6 weken op werkdagen ter inzage op het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. Het besluit kunt u ook online bekijken:

Geen bezwaar of beroep mogelijk

Tegen het voorbereidingsbesluit is op grond van artikel 8:5 van de Awb in samenhang gelezen met de bij de Awb behorende Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Inwerkingtreding

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 8 oktober 2019 en heeft een werkingsduur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding.