Bekendmakingen week 49 2018

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met wielerwedstrijden zijn de volgende verkeersmaatregelen van toepassing:

 • Zaterdag 26 januari, 2, 9 en 16 februari 2019 van 11.30 tot 14.15 uur geldt er eenrichtingsverkeer voor al het verkeer voor de volgende wegen: de Vreeweg, Vierschotenweg en Looweg in ’t Loo.
 • Zaterdag 2, 9 en 16 maart 2019 van 10.30 tot 14.30 uur geldt er eenrichtingverkeer voor al het verkeer voor de volgende wegen: Driemerkenweg, Winterdijk, Groote Woldweg in Oosterwolde.
 • Dinsdag 3 september van 18.00 – 20.30 uur geldt er eenrichtingsverkeer voor al het verkeer voor de volgende wegen: de Oostendorperstraatweg, Westerweg en Eekterweg in Oosterwolde.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Kleine Woldweg 1 in Oosterwolde, kappen drie elzen en het knotten van zeven wilgen (0269201800638 - 28 november 2018).
 • Hogenbrinkweg 25 in Oldebroek, kappen van twee elzen en een berk (0269201800634 - 21 november 2018).
 • Groote Woldweg 72 in Oosterwolde, legaliseren voor het plaatsen van 18 zonnepanelen in een verlaagde veldopstelling (0269201800641 - 28 november 2018).
 • Bovenheigraaf 28 in Oldebroek, bouwen van een schuur (0269201800642 - 28 november 2018).
 • Keizersweg 18 in Wezep, legaliseren van een overkapping (0269201800636 - 27 november 2018).
 • Mheneweg Zuid 56 in Oldebroek, bouwen van een woning (0269201800637 - 27 november 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Rendementstraat 9 in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfspand en het aanleggen van een uitweg (0269201800549 - 26 november 2018).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan meneer R. de Vries, namens ‘Andere Tijden Marathon’, wordt een vergunning verleend voor het houden van een ‘Andere Tijden Marathon’ van vrijdag 28 december 2018  07.00 uur tot en met maandag 31 december 2018 20.00 uur in een feestschuur op het perceel Mheneweg Noord 11 in Oldebroek. Tevens wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live) muziek te gebruiken tijdens de ‘Andere Tijden Marathon’. Deze ontheffing geldt op zaterdag 29 december 2018 van 20.00 tot 00.00 uur.

Geluidsontheffing

Aan Wielervereniging ‘De IJsselstreek’ wordt ontheffing verleend op het verbod om een geluidsinstallatie te gebruiken tijdens de volgende wielerwedstrijden:

 • ’t Loo

 • Zaterdag 26 januari, 2, 9 en 16 februari 2019 van 12.00 tot 14.15 uur langs het parcours op de Vreeweg, Vierschotenweg en Verlengde Looweg.
 • Oosterwolde

 • Zaterdag 2, 9 en 16 maart 2019 van 12.00 tot 14.15 uur langs het parcours op de Driemerkenweg, Winterdijk, Groote Woldweg.
 • Dinsdag 3 september van 18.00 tot 20.30 uur langs het parcours op de Oostendorperstraatweg, Westerweg en Eekterweg in Oosterwolde.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Bovenstraatweg 36 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800639 - 27 november 2018).
 • Hollanderstraat 17 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800640 - 28 november 2018).
 • De Soppeweg 1 in Wezep, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800645 - 29 november 2018).
 • Lavendelstraat 2 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800635 - 22 november 2018).
 • De Soppeweg 1 in Wezep, slopen van de woning en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800644 - 29 november 2018).
 • Bovenheigraaf 28 in Oldebroek, slopen en verwijderen van asbesthoudende materialen  (0269201800643 - 28 november 2018).

Verpachting / Verhuur grond bij inschrijving

Namens burgemeester en wethouders van Oldebroek, biedt F.P. Witteveen (teammanager Ruimte) grond in kortdurende pacht / huur aan voor het jaar 2019. Geïnteresseerden kunnen bij inschrijving reageren.

 1. Percelen grond gelegen achter de begraafplaats a/d Oostendorperstraatweg in Oosterwolde groot ca. 0.32.40 ha (AE 94) en ca. 0.33.36 ha (AE 711 ged.) en een perceel grond gelegen aan het Streekterpad a/d Oosterdorperstraatweg in Oosterwolde groot ca. 1.00.60 ha (AE 42), tezamen groot circa 1.66.36 ha.
 2. Een perceel bouwland gelegen aan de Oosterdorperstraatweg in Oosterwolde groot ca. 0.65.00  ha (AE 117).
 3. Een perceel grond gelegen nabij de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek groot ca. 2.39.95 ha (AH 544).
 4. Een perceel grond gelegen aan de Noorderbrink in Noordeinde groot ca. 0.48.00 ha (AC 575).
 5. Een perceel grond gelegen aan de Zuiderzeestraatweg in Hattemerbroek, groot ca. 1.37.66 ha (C 1630 en 1684). Dit perceel wordt verpacht tot 01-07-2019.
 6. Een perceel grond gelegen aan de Rustenburgsweg in Oldebroek, tezamen groot ca. 0.70.55 ha (H 3638 ged., H 5041 ged. en H 5983 ged.).
 7. Percelen grond gelegen aan De Hagen in Oldebroek groot ca. 0.27.00 ha, ca. 2.50.23 ha, ca. 1.25.96 ha. en ca. 0.46.63 ha., tezamen groot ca. 4.49.82 ha, (AK 1226 en 1267 beide ged.).
 8. Twee percelen grond gelegen nabij de Feithenhofsweg in Oldebroek groot ca. 0.54.17 ha (AK 1226 ged.) en 0.34.60 ha (AK 266), tezamen groot ca. 0.88.77 ha.
 9. Een perceel grond gelegen aan de Feithenhofsweg in Oldebroek groot ca. 1.31.59 ha (AK 1177).
 10. Een perceel grond gelegen aan de Voskuilerdijk in Hattemerbroek, groot ca. 0.42.95 ha (S 483).

Op deze percelen kan worden ingeschreven. Bij het Klant Contact Centrum is een inschrijvingsformulier verkrijgbaar. Hierin staan de voorwaarden vermeld waaronder wordt verpacht/verhuurd inclusief de situatietekeningen.

De kortdurende pacht (artikel 397 lid 1 van boek van het Burgerlijk Wetboek) of huur wordt gegund aan de hoogstbiedende. De gemeente behoudt zich het recht voor eventueel niet te gunnen.

De inschrijving moet op het daarvoor bestemde formulier worden gedaan en in een gesloten enveloppe aan de gemeente worden aangeboden. Aanbieding van enveloppen is mogelijk tot en met donderdag 13 december 2018 16.30 uur door toezending of afgifte bij de informatiebalie, (geopend op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur). Op de enveloppe moet worden vermeld ‘inschrijving grond’ en ‘vertrouwelijk’. De enveloppen worden dinsdag 18 december 2018 om 09.30 uur in het gemeentehuis van Oldebroek geopend. Belanghebbenden zijn hierbij welkom.

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, afwijken bestemmingsplan, Zuiderzeestraatweg 175 in Oldebroek

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij op basis van artikel 2.1, eerste lid onder c (afwijken bestemmingsplan) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend. De omgevingsvergunning is verleend voor het gebruik van grond met de bestemming groen, ten dienste van het wonen op het adres Zuiderzeestraatweg 175 in Oldebroek (zaaknummers: 0269201800463 / OLO 3834313).

De ontwerpbeschikking is op 18 september 2018 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis en heeft van 19 september tot en met 30 oktober 2018 ter inzage gelegen. Er is geen zienswijze ontvangen tijdens de nzagetermijn.

Definitief besluit omgevingsvergunning (onderdeel, afwijken bestemmingsplan)

De verleende omgevingsvergunning en de daarbij bijbehorende stukken (waaronder de verklaring van geen bedenkingen) liggen met ingang van 5 december 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. U kunt het definitieve besluit en de bijbehorende stukken ook raadplegen via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. U kunt op die website zoeken op

identificatienummer of PlanID: NL.IMR0.0269.OV222-VG01.

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd. Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op http://www.officielebekendmakingen.nl/.