Bekendmakingen week 51 2018

Verkeer

Verkeersmaatregelen

 • Het afsluiten van de kruising Wortelakker en Puttenstensveldweg in Wezep voor al het verkeer op 13 maart 2018 is ingetrokken (1003838 – 4 december 2018).
 • Om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Schapendrift nabij nummer 3  in Wezep. Dit wordt aangegeven een bord en met een onderbord. Op het onderbord wordt het kenteken vermeld.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Op maandag 24 december 2018 van 15.30 tot 21.30 uur is de Van Pallandtlaan in Wezep (gedeeltelijk) afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om het gedeelte ter hoogte van de Van Limburg Stirumlaan 18 in Wezep. Dit in verband met het houden van een ‘Kerstavond Openluchtdienst’ van de Pauluskerk.
 • Op maandag 9 september 2019 vanaf 08.00 uur tot en met donderdag 12 september 2019 18.00 uur gelden in Oldebroek de volgende verkeersmaatregelen:
  • Het parkeerterrein voor Kulturhus De Talter is afgesloten voor al het verkeer. Dit wordt gebeurt met afzethekken, aangegeven met borden
   • Dinsdag 10 september 2019 van 17.00 uur tot en met woensdag 11 september 2019 18.00 uur gelden in Oldebroek de volgende verkeersmaatregelen:
   • Er geldt een eenzijdig parkeerverbod voor de Van Pijkerenlaan, tussen de Stationsweg en de Stouwdamsweg. En voor de Stationsweg, tussen de van Asch van Wijcklaan en de Bloemstraat. Dit wordt aangegeven met borden.
   • Er geldt een tweezijdig verbod om stil te staan voor het Hullenwegje, tussen de Zuiderzeestraatweg en de Bovenstraatweg. En voor de Spronksweg, tussen de Beeklaan en de Zuiderzeestraatweg. Dit wordt aangegeven met borden

De volgende straten zijn, geheel of gedeeltelijk, afgesloten voor al het verkeer. Dit gebeurt door het plaatsen van hekken, ondersteund met borden.

 • Stationsweg, vanaf de Zuiderzeestraatweg tot de Van Pijkerenlaan.
 • Van Asch van Wijcklaan, tussen de Spronksweg en de Stouwdamsweg.
 • Van Sytzamalaan, tussen de Spronksweg en de Stouwdamsweg.
 • Spronksweg tussen de Beeklaan en de Tulpstraat.
 • Stouwdamsweg tussen de Zuiderzeestraatweg en de Van Pijkerenlaan.
 • Het fietspad tussen de Stouwdamsweg en het Hullenwegje.
 • Bloemstraat tussen de Stationsweg en het Hullenwegje.
 • Hullenwegje.
 • Van Asseltsweg.

Er geldt een tweezijdig parkeerverbod voor de Stouwdamsweg tussen de Zuiderzeestraatweg en de Van Sytzamalaan.

De genoemde maatregelen zijn van toepassing in verband met het houden van ‘Schapenmarkt 2019’ (jaarmarkt met activiteiten) in Oldebroek.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • 't Veld 43 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269201800660 - 6 december 2018).
 • Mheneweg Noord 2A in Oldebroek, aanleggen van een paardenbak (0269201800663 -7 december 2018).
 • Kleine Woldweg 10A in Oosterwolde, (0269201800662 - 7 december 2018).
 • Feithenhofsweg 13 in Oldebroek, aanleggen van een paardenbak met lichtmasten, omheining en een schuilstal (0269201800664 - 10 december 2018).
 • Groote Woldweg 18 in Oosterwolde, wijzigen van het gebruik van het perceel naar wonen  (0269201800667 - 11 december 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 400 in Oldebroek, aanleggen van een uitrit (0269201800665 - 11 december 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Zuiderzeestraatweg 569 en 569C in Wezep, tijdelijk gebruik van het als bedrijfswoning bestemde pand als reguliere woning (0269201800508 - 7 december 2018).
 • Noordsingel 121 in Wezep, plaatsen van een carport (0269201800511 - 7 december 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 382 in Oldebroek, aanleggen van een paardenbak met omheining (0269201800575 - 10 december 2018).
 • Oostendorperstraatweg 71 in Oosterwolde, wijzigen van de indeling van de verdieping (0269201800600 - 7 december 2018).
 • Mheneweg Noord 16 in Oosterwolde, verbouwen van de woning (0269201800609 - 10 december 2018).
 • De Zeis naast nummer 9, aan de Heigraaf, aan het pad achter Veluwelaan in Wezep, kappen van zes prunussen, acht essen en een els (0269201800613 - 10 december 2018).
 • Maisakker in Wezep, kappen van 13 essen (0269201800614 - 10 december 2018).
 • Het plaatsen van zes verkiezingsborden op diverse locaties in gemeente Oldebroek:
 • Putstraat 2 in ’t Loo, Zuiderzeestraatweg voor nr. 498 in Wezep, Zwarteweg tegenover nr. 24 in Oosterwolde, Clematisstraat naast nr. 3 in Wezep, Zuiderzeestraatweg bij nr.133 in Oldebroek en  Zuiderzeestraatweg naast nr.702 in Hattemerbroek (0269201800618 - 10 december 2018).
 • Bovenheigraaf 36B in ’t Loo Oldebroek, vervangen van een recreatiewoning in een reguliere woning (0269201800404 - 13 december 2018).
 • Oude weg 3 in Hattemerbroek, plaatsen van twee dakkapellen (0269201800628 - 13 december 2018).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank en Horeca

 • Aan R. de Vries voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van het evenement Andere Tijden Marathon op het adres Mheneweg Noord 11 in Oosterwolde op 28 december 2018 tot en met 31 december 2018 en in 2019 en in 2020 op nader te melden dagen (1012306, 13 december 2018).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan meneer H.C. Pruim, namens Stichting Schapenmarkt Oldebroek, wordt een vergunning verleend voor het houden van een ‘Jaarmarkt met randactiviteiten’ op woensdag 11 september 2019, alsmede op nader aan te geven data in 2020 en 2021, van 06.00 tot 22.00 uur in de kern Oldebroek. Tevens wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens de ‘Jaarmarkt met randactiviteiten’. Deze ontheffing geldt op woensdag 11 september 2019 van 06.00 tot 22.00 uur.

Geluidsontheffing

 • Aan mevrouw M. Hoekert wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens een bruiloftsfeest op het perceel Hogenbrinkweg 2 in Wezep op vrijdag 10 mei 2019 van 22.00 tot 00.30 uur.

Vergunningen

Speelautomaten 2019

 • Café De Babbel, Van Asch van Wijcklaan 43 in Oldebroek voor twee speelautomaten (1013263 – 10 december 2018).
 • Café ’t Wissel, Zuiderzeestraatweg 221 in Oldebroek voor twee speelautomaten (1013261 – 12 december 2018).
 • Café De Passage, Zuiderzeestraatweg 618 in Wezep voor twee speelautomaten (1013262 – 12 december 2018).
 • Café Evie’s Hoekie, Zuiderzeestraatweg 146 in Oldebroek voor twee speelautomaten (1013792 – 13 december 2018).

Standplaatsvergunning

 • Aan mevrouw P.O. Ernst, namens Stichting Vrienden van IJsselvliedt en Mappa Mondo, wordt een vergunning verleend voor het innemen van een incidentele standplaats voor de verkoop van oliebollen op het Meidoornplein in Wezep. Deze standplaatsvergunning is geldig op maandag 30 en dinsdag 31 december 2019, beide dagen van 06.00 tot 18.00 uur.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zwarteweg 62 in Oosterwolde, gedeeltelijk slopen van een bijgebouw en het verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800654 - 30 november 2018).
 • Bovendwarsweg 75 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800666 - 6 december 2018);.
 • Anjerstraat 6 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800668 - 10 december 2018).

Ingediende melding brandveilig gebruik

 • Zuiderzeestraatweg 133 in Oldebroek, melding brandveilig gebruik (0269201800661 - 6 december 2018).

Melding uitweg

 • Van Pijkerenlaan 47 in Oldebroek, verbreden van de oprit (0269201800269 - 5 december 2018).

Bestemmingsplannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 8 november 2018 het bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende vaststellingsbesluit van 8 november 2018 en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 legt de juridisch-planologische basis voor de nieuwbouw van een Integraal Kind Centrum (IKC) Zuidwest op het perceel Keizersweg 2 in Wezep (de voormalige locatie van de basisschool De Bron). Het IKC kan niet worden gerealiseerd op de huidige locatie van de basisschool De Bron. Om de IKC goed te kunnen situeren zijn ook de  percelen van de speeltuin en de gymzaal nodig. Het IKC voorziet in het huisvesten van twee basisscholen, een kinder- en peuteropvang en een buitenschoolse opvang, met de daarbij behorende voorzieningen. Om dit project mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Wezep Oost 2010 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 19 december 2018 tot en met 29 januari 2019 ligt het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 en het vaststellingsbesluit van 8 november 2018 met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.WZ117-VG01

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Wezep, Keizersweg 2 treedt in werking met ingang van 30 januari 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 19 december 2018 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erf inrichtingsrapport Elburgerweg 30 van 19 november 2018 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt ook van 19 december 2018 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de recreatieve bestemming van het recreatieobject naar een reguliere woonbestemming op basis van het raadsbesluit Toestaan permanente bewoning recreatiepark Mulligen d.d. 6 maart 2014 en de Structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen 2018. Door de wijziging naar een woonbestemming kan er permanent gewoond worden in de recreatiewoning. Het plan voorziet tevens in dat de bestaande recreatiewoning herbouwd wordt en het erf opnieuw wordt aangelegd, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Van 19 december 2018 tot en met 29 januari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG162-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Omgevingsvisie Oldebroek

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 de Omgevingsvisie Oldebroek heeft vastgesteld. De Omgevingsvisie is een website.

De Omgevingsvisie Oldebroek heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Oldebroek. De visie geeft weer wat de ambitie van de gemeente Oldebroek is: optimaal inspelen op de kracht van de mensen, de pracht van het landschap, de unieke ligging en de ondernemingsgeest. In samenspraak met belanghebbenden, bedrijven en inwoners is de visie opgesteld.

Inzagetermijn

Met ingang van 19 december tot en met 29 januari 2019 ligt de Omgevingsvisie Oldebroek voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek.

De Omgevingsvisie is een website en is te raadplegen op: www.broplan.nl/OV_Oldebroek/, via www.oldebroek.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl/ (NL.IMRO.0269.SV106-VG01).

Geen bezwaar en beroep

De Omgevingsvisie is geen (voor burgers) bindend juridisch document en derhalve kan tegen het

besluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie Oldebroek, op grond van artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Inwerkingtreding

De Omgevingsvisie Oldebroek treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 19 december 2018 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erf inrichtingsrapport Groote Woldweg 93 en 93A van 3 juli 2018 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt ook van 19 december 2018 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Groote Woldweg 93 en 93A in Noordeinde Gld. naar een reguliere woonbestemming voor twee woningen en gedeeltelijk naar een agrarische bestemming. Het plan omvat ook de sloop van de aanwezige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en het terug bouwen van een bijgebouw, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaats vindt op het perceel. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 19 december 2018 tot en met 29 januari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG165-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op http://www.officielebekendmakingen.nl/.