Bekendmakingen week 52 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Kerkweg 29 in Wezep, oprichten van een woning (0269201800678 - 17 december 2018).
 • Wolweversstraat 3 in Wezep, plaatsen van een dakkapel (0269201800677 - 17 december 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 396 in Oldebroek, realiseren van een uitrit (0269201800675 - 16 december 2018).
 • Warmtekrachtstraat ongenummerd in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfspand, plaatsen van een hekwerk, vijf vlaggenmasten, toegangspoorten en reclameobjecten en aanleggen van in-/uitritten (0269201800674 - 14 december 2018).
 • Warmtekrachtstraat ongenummerd in Hattemerbroek (kadastraal nummer T330), bouwen van een bedrijfsgebouw (0269201800673 - 14 december 2018).
 • Bloemstraat 107 in Oldebroek, uitbreiden van de school (0269201800672 - 13 december 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Zwarteweg 62 in Oosterwolde, verbouwen van het bijgebouw (0269201800610 - 18 december 2018).
 • Bovenheigraaf 30 in Oldebroek, vergroten van een schuur en aanleggen van een paardenbak met lichtmasten en omheining (0269201800573 - 18 december 2018).

Beschikking stookontheffing

 • Eekterweg 39A in Oosterwolde, een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling (1013386 - 14 december 2018).
 • Zijweg Westerweg, ter hoogte van Zuiderzeestraatweg 88, Oldebroek, een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling (1014376 - 20 december 2018).

Vergunningen

Collectevergunning

 • Stichting Join4Energy gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 18 tot en met 23 februari 2019 (1013053 – 17 december 2018)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Bestemmingsplannen

Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018

Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek kennis dat zij bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018 wordt voorbereid voor vier percelen aan de Zomerdijk en het perceel Eekterweg 14.

Dit herstelplan is noodzakelijk om de volgende redenen:

 1. De Raad van State heeft bepaald dat in het bestemmingsplan Buitengebied de gebruiksmogelijkheden van vier percelen aan de Zomerdijk binnen de bestemming Natuur - drie te beperkend waren. Aan de betreffende gronden moet een nieuwe passende bestemming worden gegeven.
 2. Uit een planschadeverzoek voor het perceel Eekterweg 14 volgt dat de regels de bouw van meerdere woningen op het perceel mogelijk zouden maken. De bedoeling was dat er maximaal één woning gebouwd zou worden. Uit de gevraagde herstelactie moet ondubbelzinnig blijken dat er maar één woning is toegestaan.

Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen naar voren te brengen. Er liggen geen stukken ter inzage. Ook is het op dit moment niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over het voornemen.

Het nog op te stellen ontwerpbestemmingsplan wordt te zijner tijd zes weken ter inzage gelegd. Dit wordt afzonderlijk bekendgemaakt. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan iedereen binnen de dan genoemde ter inzage termijn zienswijzen indienen. Naar verwachting wordt de kennisgeving binnen enkele weken/maanden geplaatst.

Voor meer informatie over dit voornemen kunt u contact opnemen met het team Ruimte, telefoon 0525 63 82 00.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A en ontwerpbesluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 27 december 2018 ter inzage liggen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbesluit Hogere waarden met de daarbij behorende stukken voor het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A, met ingang van 27 december 2018 ter inzage liggen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de woonbestemming voor het perceel Heigraaf 8 en 8A in Wezep. Het plan omvat het juridisch en planologisch vastleggen van het bewonen van een bijgebouw die binnen het overgangsrecht valt. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 53 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de woning op het perceel Heigraaf 8 en 8A in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 56 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 56 decibel.

Inzagetermijn

Van 27 december 2018 tot en met 6 februari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpvaststellingsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 1. Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 2. Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 3. Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG163-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarden

Gedurende de eerder genoemde termijn kan iedere belanghebbende schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarden bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG te Oldebroek kenbaar maken.

Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 27 december 2018 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan Erfadvies Bovenstraatweg 36 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 27 december 2018 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Bovenstraatweg 36  in Oldebroek naar een woonbestemming. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen op het perceel. Het plan voorziet in de realisatie van één vrijstaande woning en een uitbreiding en splitsing van de huidige woonboerderij.  Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 27 december 2018 tot en met 6 februari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 1. Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 2. Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 3. Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG166-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid  om tijdens de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.