Bekendmakingen week 27 2018

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Vanwege het hardloopevenement ‘Run for Joyce’, vrijdag 21 september 2018 van 16.30 tot 22.00 uur:

 • Afsluiting voor alle verkeer van de Schiksweg vanaf de Groote Woldweg tot en met het Streekterpad in Oosterwolde
 • Afsluiting voor alle verkeer van de Groote Woldweg vanaf de Duinkerkerweg tot en met de Van Oldebarneveldweg in Oosterwolde
 • Opheffing eenrichtingsverkeersroute van de Van Oldebarneveldweg in Oosterwolde

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Azaleastraat 7 in Wezep, verbouwen van de woning (0269201800389 - 22 juni 2018)
 • Prins Hendriklaan 2 in Wezep, vervangen van een woning (0269201800390 - 22 juni 2018)
 • Rondweg 70 in Wezep, voeren van een onderneming met internethandel (0269201800392 - 26 juni 2018)
 • Prins Hendriklaan 2 in Wezep, kappen van 5 douglasdennen (0269201800395 - 27 juni 2018)
 • Duinkerkerweg 5 in Oosterwolde, uitbreiden van de woning (0269201800396 – 28 juni 2018)

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC, tel.: 0525 63 82 00.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Veluwelaan 27 in Wezep, verbouwen van de woning (0269201800096 - 26 juni 2018)
 • Bovenheigraaf 97 in 't Loo, bouwen van een schuur (0269201800160 – 26 juni 2018)
 • Stationsweg 104 in Wezep, tijdelijk plaatsen en bewonen van een stacaravan (0269201800294 - 26 juni 2018)

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Rondweg 17 in Wezep, uitbreiden van de bedrijfsruimte (0269201800283 - 27 juni 2018)

Geweigerde omgevingsvergunning

 • Prinses Margrietlaan ongenummerd in Wezep (langs het perron bij Prinses Margrietlaan 11 en Stationsweg 111A), kappen van 33 bomen: eiken, acacia’s, grove dennen en douglassparren (0269201800150 - 22 juni 2018)
 • Prinses Margrietlaan ongenummerd in Wezep (langs het perron tussen Prinses Margrietlaan 11 en 21), kappen van 20 bomen: eiken, acacia’s, grove dennen en douglassparren (0269201800154 - 22 juni 2018)

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Meneer J. Schoonhoven, namens Stichting Run for Joyce, wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie te gebruiken tijdens het hardloopevenement ‘Run for Joyce’ op vrijdag 21 september 2018 van 17.00 tot uiterlijk 22.30 uur op sportpark De Heugte, Zwarteweg 15, en in de kern van Oosterwolde.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zuiderzeestraatweg 81 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800388 - 21 juni 2018)
 • Jasmijnstraat 16 in Wezep, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800391 - 22 juni 2018)
 • Stationsweg 41 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800393 - 27 juni 2018)
 • Zuiderzeestraatweg 651 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800394 - 27 juni 2018)

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, afwijken bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan voor het wijzigen van het gebruik van de bestemming (verkeer in tuin) op een perceel aan de Groote Woldweg nabij 34 in Oosterwolde (zaaknummer 0269201800091).

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de afgegeven Verklaring van geen Bedenkingen (projectafwijkingsbesluit) en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 4 juli 2018 zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl  en op www.oldebroek.nl.

Iedereen kan van 4 juli 2018 tot en met 14 augustus 2018 schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, tel.: 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende besluit met ingang van woensdag 4 juli 2018 ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 legt de juridisch-planologische basis voor het mogelijk maken van permanente bewoning van de aanwezige recreatiewoning door het te wijzigen naar een woonbestemming op het perceel Oude Kerkweg 5 in Hattemerbroek. De geschetste ontwikkeling van dit plan brengt geen grootschalige planologische veranderingen met zich mee en voldoet aan de Structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen 2017. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 4 juli 2018 tot en met 14 augustus 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG160-ON01

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Tijdens de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om binnen de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het KCC, telefoon 0525 63 82 00.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, reconstructie Rondweg en Duurzaamheidsstraat Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110a van de Wet geluidhinder, bekend dat met ingang van woensdag 4 juli 2018 voor acht woningen aan de Rondweg en Voskuilerdijk een ontwerpbesluit hogere waarden en de daarbij behorende stukken tijdens 6 weken ter inzage ligt. Dit ontwerpbesluit herziet het eerder op 5 december 2017 gepubliceerde ontwerpbesluit hogere waarden.

Een besluit hogere waarden is nodig omdat de woningen een hogere geluidsbelasting dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB zullen ondervinden door de gedeeltelijke reconstructie van de Rondweg en de Duurzaamheidsstraat.  De gedeeltelijke reconstructie van de Rondweg en de Duurzaamheidstraat is nodig omdat de gemeente Oldebroek voornemens is een nieuwe aansluiting voor Wezep op de A28 te realiseren.

Inzagetermijn

Het nieuwe ontwerpbesluit voor de hogere waarden met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van woensdag 4 juli 2018 zes weken (tot en met dinsdag 14 augustus 2018) ter inzage in het gemeentehuis te Oldebroek. De bestanden van het nieuwe ontwerpbesluit voor de hogere waarden kunt u digitaal verkrijgen via onze website www.oldebroek.nl, onder ‘Bestemmingsplannen in procedure’, en vervolgens klikt u op ‘Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28’.

Zienswijzen

Tijdens de periode van de terinzagelegging kan iedere belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht tegen het herziene ontwerpbesluit hogere waarden schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek. Het postadres van de gemeente Oldebroek is Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid om gedurende de ter inzage termijn een mondelinge zienswijze naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u een afspraak maken met Frans Hoogenraad via tel.: 0525 63 82 00.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 9 juli 2018 organiseren wij voor geïnteresseerden een inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst houden wij in Multifunctioneel Centrum De Brinkhof, Mariënrade 3 in Wezep van 20.00 tot 21.30 uur. U wordt geïnformeerd over het nieuwe verkeersmodel, het akoestisch onderzoek en wat dit concreet voor uw situatie betekent. Uiteraard is er ook ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen.

Anterieure Overeenkomst

Anterieure overeenkomst Buitengebied, Bovenheigraaf 36 ’t Loo

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 25 juni 2018 een anterieure overeenkomst is gesloten voor het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 36. Dit bestemmingsplan legt de juridisch planologische basis voor:

 • De functieverandering van de agrarische bestemming naar een woonbestemming
 • De sloop van enkele landschap-ontsierende bijgebouwen en stallen
 • De volledige nieuwbouw en het gebruiken van een recreatiewoning als reguliere woning
 • Het op een adequate wijze bestemmen en herbouwen van een gebouw voor de aangrenzende ijsbaan
 • Het herstel van het erf en het behoud van waardevolle bebouwing en elementen, zoals de karakteristieke boerderij, het bakhuisje, de oude schuur en de oude laan

Tegen deze anterieure overeenkomst kunt u geen zienswijzen of bezwaren indienen. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van 4 juli 2018 zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl/.

Uitgelicht