Bekendmakingen week 30 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • De Riek 3 in Wezep, oprichten van een schuur (0269201800429 – 13 juli 2018).
 • Stationsweg 70 in Oldebroek, aanpassing op verleende vergunning (0269201800436 –  17 juli 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 454 A in Wezep, verbouwen van de woning (0269201800435 – 17 juli 2018).
 • Hogenbrinkweg 10 in Oldebroek, vervangen van bijgebouw (0269201800439 – 18 juli 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Elzenweg 12  in Oldebroek, oprichten van een nieuwe  loods (0269201800210 – 13 juli 2018).
 • Keizersweg 73 in Wezep, het plaatsen van een hekwerk (0269201800191 – 19 juli 2018).
 • Rondweg 17 in Wezep, uitbreiden van de bedrijfsruimte (0269201800283 – 16 juli 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 247 in Oldebroek, oprichten van een nieuwe loods (0269201800210 – 13 juli 2018).
 • Essenakker 8 in Oosterwolde, bouwen van een garage (0269201800428 – 19 juli 2018).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 484 in Wezep, gebruik van het als bedrijfswoning (horeca) bestemde pand als reguliere woning (0269201800364 – 19 juli 2018).

Evenementen

Gewijzigde geluidsontheffing

 • Mevrouw N.P. Keizer, namens Stichting Omroep Gelderland, wordt ontheffing verleend op het verbod voor het gebruiken van een omroepinstallatie / apparatuur voor (live) muziek tijdens het live radio- en tv-programma ‘Zomer in Gelderland’ op het parkeerterrein aan de Mariënrade in Wezep. Deze ontheffing geldt op woensdag 22 augustus 2018 van 09.00 tot 19.00 uur.

Geluidsontheffing

 • Meneer M.J.J. van Dam, namens Motorrijders Vereniging Struukenduukers, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens het houden van een ‘25-jarig jubileumfeest’ aan de Oude Dijk 3A in Oldebroek. Deze ontheffing geldt op zaterdag 22 september 2018 van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Vierschotenweg 15 in 't Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800437 – 13 juli 2018).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Rondweg 84 in Wezep, veranderen van het bedrijf (plaatsen van een overkapping voor tuinhout) (0269201800434 – 13 juli 2018).

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Middeldijk ongenummerd in Hattemerbroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. Dit voor het realiseren van een drijvend zonnepark met omheining, bouw van een transformatorstation en hoogzit, parkeerplaats, uitweg en kap van bomen op een aantal percelen aan de Middeldijk (landgoed Noorderhoek) in Hattemerbroek (zaaknummers: 0269201800252 / OLO 3566687).

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 12 juli 2018 besloten een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 25 juli 2018 zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op http://www.oldebroek.nl/.

Iedereen kan van 25 juli 2018 tot en met 4 september 2018 tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, tel. 0525 63 82 00.

Wanneer er zienswijzen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden ingediend, zullen burgemeester en wethouders deze zienswijzen ter beoordeling aan de gemeenteraad voorleggen.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking omgevingsvergunning kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en u belanghebbende bent.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (eerste fase) en ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Broekeroordsweg 3B in ’t Loo

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een aanvraag omgevingsvergunning (eerste fase). Deze aanvraag eerste fase houdt enkel de benodigde afwijking van het geldende bestemmingsplan in (in verband met strijdigheid met het bestemmingsplan) voor het realiseren van een overkapping op het perceel Broekeroordsweg 3B in ’t Loo (zaaknummers: 0269201600319 / OLO 2393497).

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 12 juli 2018 besloten een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (eerste fase: afwijking bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (eerste fase), de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 25 juli 2018 zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Iedereen kan van 25 juli 2018 tot en met 4 september 2018 tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (eerste fase) en tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wanneer er zienswijzen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden ingediend, zullen burgemeester en wethouders deze zienswijzen ter beoordeling aan de gemeenteraad voorleggen.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking omgevingsvergunning (eerste fase) kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (eerste fase) en u belanghebbende bent.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op http://www.officielebekendmakingen.nl/.

Uitgelicht