Bekendmakingen week 31 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Rambonnetweg 13 in Wezep, vervangen van drie schuren door één schuur (0269201800441 - 19 juli 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 383 in Oldebroek, vervangen van bijgebouwen en het realiseren van een mantelzorgwoning (0269201800443 - 20 juli 2018).
 • Winterdijk 15 in Oosterwolde, aanleggen van een paardenbak (0269201800449 - 25 juli 2018).
 • Klinkenberg (parkeerplaats) in Wezep, kappen van zes bomen (0269201800450 - 26 juli 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Zeuven Heuvels 12 in Wezep, oprichten van een woning (0269201800359 - 24 juli 2018).
 • Rondweg 38, 38A, 38B en 38C in Wezep, oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw  (0269201800265 - 26 juli 2018).

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

 • Vollenhofsweg 18A in Wezep, verbouwen van de woning (0269201800094 - 31 juli 2018).

Drank en Horeca

Verleende Drank- en Horecavergunning

 • Koelewijn’s Visspeciaalzaak voor het uitoefenen van een horecabedrijf op het perceel Meidoornpassage 7 in Wezep (1006807 - 20 juli 2018).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Rondweg naast 38 in Wezep, starten van een bedrijf (Camperhandel) (0269201800444 - 18 juli 2018).

Ingediende sloopmelding

 • Rambonnetweg 13 in Wezep, slopen van drie bijgebouwen en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800445 - 19 juli 2018).
 • Vreeweg 113 in 't Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800446 - 20 juli 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 62 in Oldebroek, slopen van een bijgebouw (0269201800447 - 20 juli 2018).

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, afwijken bestemmingsplan, Zuiderzeestraatweg 173 in Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. Dit voor het oprichten van een woning op het perceel Zuiderzeestraatweg 173 in Oldebroek (zaaknummers: 0269201800268 / OLO 3626235).

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 1 augustus 2018 zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op http://www.oldebroek.nl/.

Iedereen kan van 1 augustus 2018 tot en met 11 september 2018 tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, tel. 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking omgevingsvergunning kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en u belanghebbende bent.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, afwijken bestemmingsplan, Zernikestraat – Rondweg in Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. Dit voor het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg op het bedrijventerrein Wezep-Noord, in de nabijheid van de T-splitsing Zernikestraat/Rondweg.  (zaaknummers: 0269201800334 / OLO 3692219).

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 1 augustus 2018 zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Iedereen kan van 1 augustus 2018 tot en met 11 september 2018 tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, tel. 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking omgevingsvergunning kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en u belanghebbende bent.

Bestemmingsplannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 4 en het beeldkwaliteitsplan erftransformatierapport van 19 april 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 12 juli 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 4 gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan erftransformatierapport van 19 april 2018 van het Gelders Genootschap als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Duivendansweg 4 legt de juridisch-planologische basis voor de bouw van één hoofdgebouw met twee wooneenheden met inpandige bijgebouwen op het perceel Duivendansweg 4 in Wezep. Op grond van het functieveranderingsbeleid VAB naar wonen wordt medewerking verleend aan dit bouwplan. Het verzoek voorziet in de sloop van alle agrarische bebouwing op het perceel Duivendansweg 4 in Wezep. In totaal wordt circa 750 m² gesloopt. Om dit project mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 1 augustus 2018 tot en met 11 september 2018 ligt het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit met bijbehorende stukken en het beeldkwaliteitsplan erftransformatierapport van 19 april 2018 van het Gelders Genootschap ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG157-VG01

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan erftransformatierapport van 19 april 2018 treedt in werking met ingang van 12 september 2018, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.

Uitgelicht