Bekendmakingen week 45 2018

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • Op 10, 14, 17 en 24 november, 1, 8, 19, 22, 27 en 28 december 2018, 9 en 12 januari, en 9 maart 2019 van 08.00 tot uiterlijk 22.00 uur, zijn de volgende straten (gedeeltelijk) afgesloten voor al het verkeer. Een gedeelte van de Sportlaan, tussen huisnummers 16 tot en met 18, en een gedeelte van de Stuivezandsweg, vanaf huisnummer 17 tot aan de Bovenstedwarsweg, in ’t Loo. Dit in verband met het houden van ATB- en veldritwedstrijden en een loopwedstrijd op sportpark Stuivezand aan de Sportlaan in ’t Loo en de wegen en paden in de gemeente Oldebroek die daarvoor zijn opengesteld.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Stationsweg 70 in Oldebroek, vaststellen van het bebouwingsgebied (0269201800591 - 1 november 2018).
 • 't Veld naast 31 in Wezep, wijzigen van de bestemming Groen naar de bestemming Tuin of Wonen (0269201800590 - 31 oktober 2018).
 • Speltakker naast 36 in Wezep, wijzigen van de bestemming Groen naar de bestemming Tuin  (0269201800589 - 31 oktober 2018).
 • Eikenhof naast 20 in Oosterwolde, wijzigen van de bestemming Groen naar de bestemming Tuin of Wonen (0269201800588 - 31 oktober 2018).
 • Eekterweg 29 in Oosterwolde, bouwen van een schuur met carport (0269201800586 - 30 oktober 2018).
 • Zeuven Heuvels 4 in Wezep, bouwen van een woning (0269201800580 - 25 oktober 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Koningin Wilhelminalaan 14 in Wezep, kappen van een spar (geen herplantplicht) (0269201800579 - 31 oktober 2018).
 • Bovenstraatweg 38A in Oldebroek, kappen van vier essen (geen herplantplicht) (0269201800574 - 31 oktober 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 268A in Oldebroek, kappen van een wilg (geen herplantplicht) (0269201800564 - 31 oktober 2018).
 • Wolweversstraat 2 in Wezep, bouwen van een woning (0269201800536 - 1 oktober 2018).
 • Van Limburg Stirumlaan 4 in Wezep, gedeeltelijk gebruik van de woning als bed & breakfast (0269201800532 - 26 oktober 2018).
 • Feithenhofsweg 3A in Oldebroek, plaatsen van een dakkapel (0269201800529 – 31 oktober 2018).
 • Prinses Margrietlaan 7 in Wezep, kappen van een douglas (geen herplantplicht)  (0269201800552 - 31 oktober 2018).
 • Diverse locaties in gemeente Oldebroek, kappen van diverse bomen (herplantplicht) (0269201800537 - 29 oktober 2018): Oldebroek: Ottenweg t.h.v. 57, Vosbergen t.h.v. 21, bij Philadelphia, Ds. Otto Veeninglaan naast Ranonkel 1, Ds. Otto Veeninglaan naast 21, Stationsweg naast 50, Rozenstraat/Asch van Wijcklaan naast Romi, Zuiderzeestraatweg t.h.v. 179. ‘t Loo: Bongersweg richting A28 achterzijde perceel 20, Bovenheigraaf 91. Wezep: Pr. Irenelaan naast 12 gem. bos, Heikamp t.h.v. 25, Heikamp in de groenstrook (kant van Gini's Nursery) na Stationsweg naast 60, Vlasakker naast 20 in bosperceel, Roggeakker naast 17, Roggeakker voor 7, Klimopstraat naast/voor 5, speelterrein achter Klompenmakersweg18, Hazelaarstraat t.h.v.18/20, Klinkenberg naast 30 Veluwelaan, Hegenbos naast 45, Abraham Kuijperhof to 28 en naast speelterrein, Gerstakker voor 6, Sneeuwbesstraat t.h.v. 1, Kastanjehof achter 2, Begraafplaats Bovenheigraaf. Hattemerbroek: Oude Weg op de hoek met Middeldijk. Oosterwolde: Hulweg 6a.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Grachtenweg 17A in Oosterwolde, oprichten van een woning met bijgebouw (0269201800496 - 29 oktober 2018).
 • Vreeweg 43 in ’t Loo Oldebroek, uitbreiden van de woning (0269201800501 - 29 oktober 2018).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan mevrouw J. Beltman, namens Ondernemersvereniging Wezep-Hattemerbroek wordt ontheffing verleend op het verbod voor het gebruiken van een geluids- / omroepinstallatie en apparatuur voor (live) muziek op vrijdag 14 december 2018 van 14.00 tot 21.00 uur tijdens de Kerstmarkt in de Meidoornpassage in Wezep.
 • Aan mevrouw R.F. van de Goor wordt ontheffing verleend op het verbod voor het gebruiken van (live) muziek tijdens het ‘Eindejaarsfeest van De Greune Knuppel’ op het perceel Zuiderzeestraatweg 334 in Oldebroek op donderdag 27 december 2018 van 19.00 tot 01.00 uur.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende melding gesloten bodemenergiesysteem

 • Zuiderzeestraatweg 173 in Oldebroek, aanleggen van gesloten bodemenergiesysteem (0269201800581 - 29 oktober 2018).

Ingediende sloopmelding

 • Speltakker 17 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800587 - 31 oktober 2018).
 • Schapendrift 3, 5, 7 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800584 - 26 oktober 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 613 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800583 - 25 oktober 2018).

Melding uitweg

 • Zuiderzeestraatweg 489A in Wezep, aanleggen van een inrit (0269201800516 - 29 oktober 2018).

Vergunningen

Collectevergunning

 • Stichting Alzheimer Nederland gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 5 tot en met 10 november 2018.
 • NSGK (voor het gehandicapte kind) gaat collecteren van 12 tot en met 17 november 2018.

Anterieure overeenkomst

Grondexploitatie Nieuwlandsweg nummers 16, 16A, 16B, 16C, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 20, 20A, 20B, 20C en 20D in Wezep

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat in oktober 2018 een anterieure overeenkomst is gesloten t.b.v. het bouwplan voor het oprichten van een woongebouw met 14 appartementen (tweede fase) op het perceel Nieuwlandsweg nummers 16, 16A, 16B, 16C, 18, 18A, 18B, 18C, 18D, 20, 20A, 20B, 20C en 20D in Wezep. Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is gedurende zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis, met ingang van 7 november 2018.

Bestemmingsplannen

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O en Exploitatieplan ‘Bedrijvenpark H2O’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 het bestemmingsplan en milieueffectrapportage ‘Bedrijvenpark H2O’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Voorts maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 voor het ‘Bedrijvenpark H2O’ een exploitatieplan gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark H2O’

Dit bestemmingsplan betreft het deel van het bedrijvenpark H2O dat op het grondgebied van de gemeente Oldebroek ligt. Voor het deel dat in de gemeente Hattem ligt is een afzonderlijk bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente Hattem. Het onderhavige bestemmingsplan wordt begrensd door de A28 aan de noordwestzijde, de A50 aan de noordoostzijde, de gronden achter de Zuiderzeestraatweg aan de zuidoostzijde en het bedrijventerrein Wezep-Noord ten noorden van de kern Wezep aan de westzijde. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in een planologisch en juridisch kader voor de vestiging van grootschalige, logistieke en transportbedrijven en ook bedrijven in een hogere milieucategorie.

Milieueffectrapportage

In het kader van het nieuwe bestemmingsplan is een milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd. In de MER wordt voor alle milieuaspecten de mogelijke ontwikkeling vergeleken met de referentiesituatie. De milieueffecten van deze mogelijke ontwikkeling worden beschreven, zodat de milieubelangen een volwaardige plek hebben bij de besluitvorming voor deze ruimtelijke ontwikkeling. Het milieueffectrapportage bestaat uit een hoofdrapport met een aanvulling, naar aanleiding van opmerkingen van de commissie MER en voorts in verband met de aansluiting op de A28. De resultaten van de MER zijn beschreven in de toelichting van het bestemmingsplan. Het MER (en de aanvulling) zelf zijn als bijlage bij deze toelichting opgenomen. 

Exploitatieplan

Het exploitatieplan geeft aan op welke wijze het nog te ontwikkelen gebied wordt bebouwd met bedrijven en geeft de gemeente een wettelijke basis voor het verhalen van kosten. Het kostenverhaal gaat over de financiële bijdrage die particulieren en bedrijven aan de gemeente betalen voor de aan te leggen en reeds aangelegde infrastructuur (wegen, riolering, groenvoorzieningen, etc.).

Het exploitatieplan hangt samen met het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark H2O’ en gaat zowel over gronden die zijn gelegen in de gemeente Oldebroek als over gronden die zijn gelegen in de gemeente Hattem. Het is dan ook aan te merken als een intergemeentelijk exploitatieplan. Het exploitatieplan betreft het gebied aan weerszijden van de Duurzaamheidstraat in de gemeente Oldebroek en wordt begrensd door de Zuiderzeestraatweg en de spoorweg ‘Hanzelijn’ in de gemeente Hattem.

Inzagetermijn

Van 7 november 2018 tot en met 18 december 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan, het MER en de aanvulling hierop, het exploitatieplan, de raadsbesluiten met bijbehorende stukken, ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken kunt u digitaal raadplegen via onze website www.oldebroek.nl.

Hoe en waar kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden kunnen van 7 november 2018 tot en met 18 december 2018 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij eerder een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, dan wel het - exploitatieplan. Hebt u geen zienswijze ingediend, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan dan wel exploitatieplan kan elke belanghebbende beroep instellen.

U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste voorzien zijn van de volgende gegevens: Uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan en het exploitatieplan is de crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden tegen de besluiten worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in uw beroepschrift dat de crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe kunt u de werking van de besluiten laten schorsen?

Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, Aansluiting A28’ en definitieve besluiten voor het verplaatsen van de aansluiting op de A28 te Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Aansluiting A28’ met ontwerp-milieueffectrapport ‘Plan-/ProjectMER Bedrijvenpark H2O en Aansluiting A28’, inclusief aanvulling d.d. 5 oktober 2017 gewijzigd heeft vastgesteld.

Voorts maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 27 september 2018 een Omgevingsvergunning activiteit voor het kappen van 50 bomen, op twee percelen langs / ten noorden van de A28 ter hoogte van de kern Wezep, hebben verleend.

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 110a van de Wet geluidhinder, tevens bekend dat zij op 27 september 2018 een besluit Hogere waarden voor acht woningen aan de Rondweg en Voskuilerdijk hebben vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Aansluiting A28’

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van een (boven)regionaal bedrijvenpark ‘H2O’. Het bedrijvenpark ligt op het grondgebied van de gemeenten Oldebroek en Hattem. Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark is het van belang een goede verkeersontsluiting te realiseren en daarom is het plan om hiervoor een nieuwe aansluiting voor Wezep op de A28 te realiseren.

Het plangebied strekt zich uit van de bestaande aansluiting bij de N308 (Zuiderzeestraatweg) tot aan de Voskuilerdijk. Daarbij wordt voor de geplande nieuwe aansluiting rond de Voskuilerdijk extra ruimte gereserveerd voor de nieuw aan te leggen wegen en kunstwerken. Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied direct aan de plangrens van het bedrijvenpark H2O.

Langs de A28 komt aan de noordzijde een nieuwe verbinding tussen de Voskuilerdijk en de Zuiderzee-straatweg (parallelweg). Aan de zuidzijde van de A28 blijft de bestaande weg (Rondweg) tussen de Zuiderzeestraatweg en de Voskuilerdijk gehandhaafd.

Omgevingsvergunning

Voor de nieuwe aansluiting en verbinding tussen de Voskuilerdijk en de Zuiderzeestraatweg (parallelweg) is het noodzakelijk dat er bomen worden gekapt. De vergunning betreft het kappen van 50 bomen gelegen op twee percelen langs / ten noorden van de A28 ter hoogte van de kern Wezep.

Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Een besluit hogere waarden is nodig omdat de woningen een hogere geluidsbelasting dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB zullen ondervinden ten gevolge van de gedeeltelijke reconstructie van de Rondweg en de Duurzaamheidstraat. De gedeeltelijke reconstructie van de Rondweg en de Duurzaamheidstraat is nodig voor de nieuwe aansluiting op de A28.

Als gevolg van de aanleg van de nieuwe parallelweg aan de noordzijde langs de A28 moet tevens een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor acht woningen worden vastgesteld. Deze nieuwe weg komt in beheer van de Provincie Gelderland. Dit is een afzonderlijk besluit en wordt daarom separaat door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland bekend gemaakt.

Coördinatie

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd vastgesteld c.q. verleend. Het besluit hogere waarden is op basis van artikel 110c lid 1 van de Wet geluidhinder voorafgaande aan het bestemmingsplan vastgesteld.

Inzagetermijn

Van 7 november 2018 tot en met 18 december 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan het Plan-/ProjectMER, de aanvulling op het MER, het raadsbesluit met bijbehorende stukken, de verleende Omgevingsvergunning activiteit kap met bijbehorende stukken en het besluit Hogere waarden met bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken kunt u digitaal raadplegen via onze website www.oldebroek.nl.

Hoe en waar kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden kunnen van 7 november 2018 tot en met 18 december 2018 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning, alsook tegen de vastgestelde hogere waarde. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij eerder een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten. Hebt u geen zienswijze ingediend, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de gewijzigde onderdelen van de besluiten kan elke belanghebbende beroep instellen.

U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste voorzien zijn van de volgende gegevens: Uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan en de hier boven genoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden tegen de besluiten worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is..

Hoe kunt u de werking van de besluiten laten schorsen?

Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving besluit

Besluit hogere waarden, aanleg nieuwe weg / aansluiting A28 Wezep

Namens Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland maakt Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), overeenkomstig artikel 110a van de Wet geluidhinder, bekend dat met ingang van 27 september 2018 voor acht woningen in de gemeente Oldebroek een besluit hogere waarden en de daarbij behorende stukken gedurende 6 weken ter inzage ligt. 

Het herziene ontwerpbesluit van 29 juni 2018 wordt in het besluit definitief vastgesteld

Een besluit hogere waarden is nodig omdat de woningen een hogere geluidsbelasting dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB zullen ondervinden ten gevolge van de aanleg van een nieuwe weggedeelte, dat in beheer komt van provincie Gelderland. Deze weg is noodzakelijk omdat de gemeente Oldebroek voornemens is een nieuwe aansluiting voor Wezep op de A28 te realiseren.

Inzagetermijn

Het besluit voor de hogere waarden met de daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 7 november 2018 gedurende zes weken (tot en met 18 december 2018) ter inzage in het gemeentehuis te Oldebroek. Het nieuwe besluit voor de hogere waarden met bijbehorende bijlagen kunt u ook digitaal verkrijgen via:

 • www.gelderland.nl/Bekendmakingen onder ‘Overzicht van de bekendmakingen van de provincie Gelderland’ zoeken met kenmerk W.Z17.105799.05.
 • www.oldebroek.nl onder ‘Bestemmingsplannen in procedure’, en vervolgens klikt u op ‘bestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28’.

Rechtsmiddelen

De termijn voor het instellen van beroep tegen het besluit eindigt op 18 december 2018.

Meer informatie over de mogelijkheid om beroep in te stellen is vermeld aan het slot van het besluit.

Crisis- en herstelwet

Op het besluit voor de hogere waarden is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden tegen de besluiten worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wilt u meer weten?

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M.C. Zweerman via 024 751 78 19, afdeling Juridisch Advies ODRN. Wilt u bij correspondentie over de procedure altijd het zaaknummer W.Z17.105799.05 vermelden?

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.