Bekendmakingen week 46 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Brandsweg 11 in Wezep, kappen van zeven eiken (0269201800597 – 2 november 2018).
 • Oostendorperstraatweg 71 in Oosterwolde, plaatsen van zonnepanelen (0269201800602 - 7 november 2018).
 • Oostendorperstraatweg 71 in Oosterwolde, wijzigen van de indeling van de verdieping (0269201800600 – 7 november 2018).
 • Spoorlaan 21 in Wezep, vervangen van bijgebouw (0269201800604 – 7 november 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 178 in Oldebroek, kappen van een esdoorn (0269201800595 – 2 november 2018).
 • Veenweg 21 in Oldebroek, kappen van twee eiken (0269201800605 – 8 november 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Mheneweg Zuid in Oldebroek, kappen van 73 Amerikaanse eiken (geen herplantplicht) (0269201800538 – 6 november 2018).
 • Portsweg 2 in Wezep, kappen van vier iepen en het snoeien van diverse bomen (met herplantplicht) (0269201800571 – 8 november 2018).
 • Puttensteinsveldweg 22 in Wezep, aanpassen van de ammoniak koelinstallatie (0269201800517 – 2 november 2018).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Winterdijk 15 in Oosterwolde, aanleggen van een paardenbak (0269201800449 – 6 november 2018).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan meneer H. Boone, namens St. Muziekfeest SVG, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor live muziek te gebruiken tijdens het ‘Muziekfeest SVG’ op het perceel Vollenhofsweg 18A in Wezep. Deze ontheffing geldt op vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus 2019, beide dagen van 20.00 tot de volgende morgen 01.00 uur.
 • Aan Ing. R. Hagenbeek, namens Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau wordt ontheffing verleend voor het uitvoeren van slijpwerkzaamheden aan het spoor in de gemeente Oldebroek tijdens de nachtelijke uren van het jaar 2019.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Bovenstraatweg 34 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800606 – 7 november 2018).

Ingediende melding lozing buiten inrichting

 • Kleine Woldweg 10A in Oosterwolde, realiseren van grondboringen ten behoeve van aardwarmte en koeling (0269201800598 – 6 november 2018).
 • Oude Kerkweg 9 in Hattemerbroek, realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting (0269201800599 – 6 november 2018).

Verklaring van geen bezwaar

 • Aan de heer J.A.A. Schuld voor het opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen op het perceel Zuiderzeestraatweg 98 in Oldebroek (1012009 – 7 november 2018).
 • Aan de heer J.A.A. Schuld, namens Aeroforce paramotorsport, voor het opstijgen met gemotoriseerde schermvliegtuigen op het perceel Zuiderzeestraatweg 22 in Oldebroek (1012010 – 7 november 2018).

Ontwerpprogramma

Saneringsprogramma wegverkeerslawaai Zuiderzeestraatweg Oldebroek (2e fase)

Aan de Zuiderzeestraatweg van gemeente Oldebroek liggen woningen die een hoge geluidbelasting ondervinden als gevolg van het wegverkeerslawaai. Inmiddels zijn 104 woningen binnen de bebouwde kom van Oldebroek aan de hand van technische opname en geluidsberekeningen bekeken en is bepaald wie daadwerkelijk voor geluidsisolatie in aanmerking komt. De bewoners ontvangen hierover nog een nader bericht.

Het college van burgemeester en wethouders is nu van plan om op grond van artikel 90 lid 3 van de Wet geluidhinder voor nog een aantal van deze woningen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een verzoek in te dienen een hoogst toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen. Het betreft 125 woningen (fase 2) die zijn gelegen buiten de bebouwde de kom van Oldebroek. Voor deze woningen is een ontwerpsaneringsprogramma opgesteld bestaande uit een aanvraagformulier en een akoestisch onderzoek met daarin een lijst met de bedoelde woningen.

Ter inzage

Het ontwerpsaneringsprogramma ligt vanaf woensdag 14 november 2018 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. U kunt de stukken ook digitaal inzien:

Zienswijzen

Iedereen kan van 14 november 2018 tot en met 27 december 2018 schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP te Oldebroek.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u telefonisch een afspraak maken met Andrea Scheiuit, team Ruimte, tel. 0525 63 82 00.

Voor eventuele nadere informatie over de stukken kunt u ook contact opnemen met Andrea Scheiuit. Na het verwerken van de eventueel ingediende zienswijzen wordt het saneringsprogramma samen met het verzoek om de hoogst toelaatbare geluidbelasting op deze woningen vast te stellen naar het ministerie gestuurd. Het besluit van het ministerie wordt ook ter inzage gelegd. Na het vaststellen van de hoogst toelaatbare geluidbelasting wordt in opdracht van de gemeente, door een akoestisch adviesbureau, vastgesteld of en zo ja, welke geluidwerende maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat aan het wettelijk toegestane geluidsniveau in de woningen wordt voldaan.

Bestemmingsplannen

Rectificatie bekendmaking

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, Aansluiting A28’ en definitieve besluiten voor het verplaatsen van de aansluiting op de A28 te Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Aansluiting A28’ met ontwerp-milieueffectrapport ‘Plan-/ProjectMER Bedrijvenpark H2O en Aansluiting A28’, inclusief aanvulling d.d. 5 oktober 2017 gewijzigd heeft vastgesteld.

Voorts maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 27 september 2018 een Omgevingsvergunning activiteit kap voor het kappen van 50 bomen, op twee percelen langs / ten noorden van de A28 ter hoogte van de kern Wezep hebben verleend.

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 110a van de Wet geluidhinder, tevens bekend dat zij op 27 september 2018 een besluit Hogere waarden voor acht woningen aan de Rondweg en Voskuilerdijk hebben vastgesteld.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Aansluiting A28’

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van een (boven)regionaal bedrijvenpark ‘H2O’. Het bedrijvenpark ligt op het grondgebied van de gemeenten Oldebroek en Hattem. Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark is het van belang een goede verkeersontsluiting te realiseren en daarom is het plan om hiervoor een nieuwe aansluiting voor Wezep op de A28 te realiseren.

Het plangebied strekt zich uit van de bestaande aansluiting bij de N308 (Zuiderzeestraatweg) tot aan de Voskuilerdijk. Daarbij wordt voor de geplande nieuwe aansluiting rond de Voskuilerdijk extra ruimte gereserveerd voor de nieuw aan te leggen wegen en kunstwerken. Aan de zuidoostzijde grenst het plangebied direct aan de plangrens van het bedrijvenpark H2O.

Langs de A28 komt aan de noordzijde een nieuwe verbinding tussen de Voskuilerdijk en de Zuiderzeestraatweg (parallelweg). Aan de zuidzijde van de A28 blijft de bestaande weg (Rondweg) tussen de Zuiderzeestraatweg en de Voskuilerdijk gehandhaafd.

Omgevingsvergunning

Voor de nieuwe aansluiting en verbinding tussen de Voskuilerdijk en de Zuiderzeestraatweg (parallelweg) is het noodzakelijk dat bomen worden gekapt. De vergunning betreft het kappen van 50 bomen gelegen op twee percelen langs / ten noorden van de A28 ter hoogte van de kern Wezep.

Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Een besluit hogere waarden is nodig omdat de woningen een hogere geluidsbelasting dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 dB zullen ondervinden ten gevolge van de gedeeltelijke reconstructie van de Rondweg en de Duurzaamheidstraat. De gedeeltelijke reconstructie van de Rondweg en de Duurzaamheidstraat is nodig voor de nieuwe aansluiting op de A28.

Als gevolg van de aanleg van de nieuwe parallelweg aan de noordzijde langs de A28 moet tevens een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor acht woningen worden vastgesteld. Deze nieuwe weg komt in beheer van de Provincie Gelderland. Dit is een afzonderlijk besluit en wordt daarom separaat door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland bekend gemaakt.

Coördinatie

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd vastgesteld c.q. verleend. Het besluit hogere waarden is op basis van artikel 110c lid 1 van de Wet geluidhinder voorafgaande aan het bestemmingsplan vastgesteld.

Inzagetermijn

Van 7 november 2018 tot en met 18 december 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan het Plan-/ProjectMER, de aanvulling op het MER, het raadsbesluit met bijbehorende stukken, de verleende Omgevingsvergunning activiteit kap met bijbehorende stukken en het besluit Hogere waarden met bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis te Oldebroek.

Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u het bestemmingsplan inzien via de directe link www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0269.BG149-VG01 of door te zoeken op het identificatienummer of plan-ID: NL.IMRO.0269.BG149-VG01

De bronbestanden van het bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder ‘bronhouder’ gemeente Oldebroek.

Hoe en waar kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden kunnen van 7 november 2018 tot en met 18 december 2018 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning, alsook tegen de vastgestelde hogere waarde. Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij eerder een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten. Hebt u geen zienswijze ingediend, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend. Tegen de gewijzigde onderdelen van de besluiten kan elke belanghebbende beroep instellen.

U kunt uw beroepschrift richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan en de hier boven genoemde besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden tegen de besluiten worden aangevoerd. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden worden aangevoerd. Vermeld in uw beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe kunt u de werking van de besluiten laten schorsen?

Het instellen van beroep schorst de werking van een besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op http://www.officielebekendmakingen.nl/.