Bekendmakingen week 47 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Putstraat 1 in ’t Loo, Zuiderzeestraatweg voor nr. 498 in Wezep, Zwarteweg tegenover nr. 24 in Oosterwolde, Clematisstraat naast nr. 3 in Wezep, Zuiderzeestraatweg bij nr.133 in Oldebroek en Zuiderzeestraatweg naast nr.702 in Hattemerbroek, plaatsen van zes verkiezingsborden (0269201800618 - 15 november 2018).
 • Mulligenweg 8 R31 in Oldebroek, bouwen van een schuur (0269201800617 - 14 november 2018).
 • van Pijkerenlaan 92 in Oldebroek, kappen van een berk (0269201800616 - 9 november 2018).
 • Maisakker in Wezep, kappen van 13 essen (0269201800614 -13 november 2018).
 • de Zeis naast nr. 9, aan de Heigraaf, aan het pad achter Veluwelaan in Wezep, kappen van zes prunussen, acht essen en een els (0269201800613 - 13 november 2018).
 • Zwarteweg 48 in Oosterwolde, aanleggen van een paddenpoel (0269201800612 - 11 november 2018).
 • De Soppeweg 2 in Wezep, plaatsen van chalet ten behoeve van mantelzorg (0269201800611 - 11 november 2018).
 • Zwarteweg 62 in Oosterwolde, verbouwen van het bijgebouw (0269201800610 - 9 november 2018).
 • Mheneweg Noord 16 in Oosterwolde, verbouwen van de woning (0269201800609 - 9 november 2018).
 • Zuiderzeestraatweg 382 in Oldebroek, realiseren van een paardenbak (0269201800608 - 9 november 2018).
 • Groote Woldweg 89 in Noordeinde, kappen van vijf eiken, vier essen, twee prunussen en vier elzen (0269201800607 - 8 november 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Eekhoornlaan 4 in Wezep, kappen van 55 grove dennen, drie berken, twee Amerikaanse eiken, een acacia en een lariks (met herplantplicht) (0269201800572 - 15 november 2018).
 • Mulligenweg 8 R38 in Oldebroek, kappen van drie naaldbomen (0269201800557 - 15 november 2018).
 • Rondweg 46 in Wezep, oprichten van een bedrijfshal (0269201800456 - 8 november 2018).
 • Bovenstraatweg 22 in Oldebroek, vervangen van bijgebouwen door een bijgebouw   (0269201800418 - 14 november 2018).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 426 in Wezep, plaatsen van een schuilstal (0269201800491 - 12 november 2018).

Vergunningen

Collectevergunning

 • Stichting Leger des Heils gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 26 november tot en met 1 december 2018 (nummer en datum volgt nog).

Loterijvergunning

 • Korfbalvereniging Rood-Wit heeft een vergunning voor het organiseren van een loterij waarvan de trekking zal gehouden worden op 12 januari 2018 in de Erica Terpstrahal in Wezep (nummer en datum volgt nog).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00. 

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Duivendansweg 4 in Wezep, verwijderen van asbest en slopen van schuren (0269201800615 – 8 november 2018).

Activiteitenbesluit

 • Veranderen van het bedrijf, Broekeroordsweg 3B en 3C in ’t Loo (0269201800601 - 7 november 2018).

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Oldebroek, Breeveen 3

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende besluit met ingang van 21 november 2018 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erftransformatierapport van het Gelders Genootschap van 19 juli 2016 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt ook van 21 november 2018 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Oldebroek, Breeveen 3 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemmingen Agrarisch - 6 naar de bestemming Wonen en gedeeltelijk Agrarisch voor het perceel Breeveen 3 in Oldebroek. Op grond van functieveranderingsbeleid VAB naar wonen wordt medewerking verleend aan dit plan. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen op het perceel, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt. In totaal wordt circa 697 m² agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Het plan voorziet in de realisatie van twee vrijstaande woningen. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 en gedeeltelijk het geldende bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 21 november 2018 tot en met 1 januari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OB112-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Tijdens de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om tijdens de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.