Bekendmakingen week 42 2018

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Prins Hendriklaan 4 in Wezep, kappen van vier dennenbomen (0269201800543 - 7 oktober 2018).
 • Veenweg 69 in Oldebroek, vergroten van de woning en vervangen van een bijgebouw (0269201800545 - 8 oktober 2018).
 • Koemkolkweg 5 in Oosterwolde, veranderen van een pluimveehouderij (0269201800547 - 8 oktober 2018).
 • Broekeroordsweg 3C in 't Loo, legaliseren van bedrijfsactiviteiten en bouwen van een  luifel (0269201800546 - 8 oktober 2018).
 • Vogelzang Veldweg 4 in Hattemerbroek, verbouwen van de woning (0269201800548 - 8 oktober 2018).
 • Rendementstraat achter nummer 1 in Hattemerbroek, oprichten van een bedrijfspand (0269201800549 - 9 oktober 2018).
 • Hertenlaan 8 in Wezep, kappen van een inlandse eik (0269201800551 - 9 oktober 2018).
 • Prinses Margrietlaan 7 in Wezep, kappen van een douglas (0269201800552 - 10 oktober 2018).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • De Riek 3 in Wezep, oprichten van een schuur (0269201800429 - 8 oktober 2018).
 • Groote Woldweg 48 in Oosterwolde, kappen van een es en een esdoorn (herplantplicht) (0269201800489 - 8 oktober 2018).
 • Rondweg 22 in Wezep, oprichten van een bedrijfswoning met bedrijfsgebouw en het aanleggen van twee uitwegen (0269201800361 - 10 oktober 2018).
 • De Zeis 33 in Wezep, kappen van vijf à zes eiken (herplantplicht) (0269201800476 - 8 oktober 2018).
 • Harm Aartsweg 14 in 't Loo, verbouwen van de woning (0269201800509 - 10  oktober 2018).
 • Bovenstraatweg 52 in Oldebroek, kappen van twee esdoorns en een berk (herplantplicht)
 • (0269201800502 - 11 oktober 2018).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Rustenburgsweg 41 in Oldebroek, gedeeltelijk slopen van de woning en het verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800544 - 4 oktober 2018).
 • Bovenheigraaf 73 in 't Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201800553 - 5 oktober 2018).

Activiteitenbesluit

 • Koemkolkweg 5 in Oosterwolde, veranderen van het bedrijf (0269201800550 - 8 oktober 2018).

Vergunningen

Collectevergunning

 • Stichting Phéron gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 22 tot en met 27 oktober 2018.                         

Bestemmingsplannen

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 1

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 1 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 1 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemmingen Agrarisch – 11 en gedeeltelijk Agrarisch – 2 naar de bestemming Wonen voor het perceel Bovenstraatweg 1 in Oldebroek. Het plan omvat ook de sloop van de aanwezige kassen en het verplaatsen van een schuur, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt op het perceel. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 17 oktober 2018 tot en met 27 november 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG158-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 28 november 2018, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 36

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 36 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenheigraaf 36 legt de juridisch planologische basis voor:

 • De functieverandering van de agrarische bestemming naar een woonbestemming.
 • De sloop van enkele landschap ontsierende bijgebouwen en stallen.
 • De volledige nieuwbouw en het gebruiken van een recreatiewoning als reguliere woning.
 • Het op een adequate wijze bestemmen en herbouwen van een gebouw voor de aangrenzende ijsbaan.
 • Het herstel van het erf en het behoud van waardevolle bebouwing en elementen, zoals de karakteristieke boerderij, het bakhuisje, de oude schuur en de oude laan.

Inzagetermijn

Van 17 oktober 2018 tot en met 27 november 2018 liggen het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG153-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 28 november 2018, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.