Bekendmakingen week 14 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Op zaterdag 20 april 2019 (reservedatum maandag 22 april 2019) van 18.00 tot 23.30 uur geldt er eenrichtingsverkeer op de Duinkerkerweg in Oosterwolde. Inrijden is toegestaan vanaf de zijde van de Groote Woldweg. Ook geldt er een parkeerverbod voor beide zijden van de Duinkerkerweg in Oosterwolde, vanaf de Groote Woldweg tot de kruising Heijmansweg / Duinkerkerweg, inclusief de bermen. Deze maatregelen gelden vanwege het houden van een Paasvuur nabij Duinkerkerweg 22 in Oosterwolde (1017429 - 28 maart 2019).

 

 • Op donderdag 23 mei 2019 van 14.00 tot 22.00 uur in Wezep gelden de volgende verkeersmaatregelen. Dit vanwege het houden van een defilé tijdens de avondwandelvierdaagse in Wezep.
  • Het afsluiten, voor alle bestuurders, van de Noordsingel, vanaf de aansluiting met De Bulten (ter hoogte van de Noordsingel 1) tot en met de aansluiting met de Neder Enckweg.
  • Het afsluiten, voor alle bestuurders, van de Neder Enckweg en de Waterloopweg tussen de Noordsingel en de Zuiderzeestraatweg met dien verstande dat de parkeerplaats naast de BONI (Waterloopweg zijde) bereikbaar moet blijven.
  • Het afsluiten, voor alle bestuurders, van de Beelhof tussen de Noordsingel en de Ien Dalesstraat.
  • De eenrichtingsverkeersroute van de Wolthuisweg op te heffen.
  • Een tweezijdig parkeerverbod voor de Noordsingel vanaf kruising De Bulten (Noordsingel 1) tot en met kruising Neder Enckweg (1016945 - 28 maart 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Verlengde Kerkweg 15 in Wezep, aanleggen van een parkeerplaats op eigen terrein en aanleggen van een uitrit (0269201900182 - 27 maart 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 383 M1 in Oldebroek, plaatsen van een tuinkamer aan een mantelzorgwoning (0269201900172 - 25 maart 2019).
 • Mulligenweg 8 R9 in Oldebroek, kappen van een eik (0269201900171 - 24 maart 2019).
 • Prinses Beatrixlaan 1 in Wezep, kappen van houtopstanden (0269201900170 - 23 maart 2019).
 • Rondweg 20 in Wezep, kappen van een esdoorn en het aanleggen van een inrit (0269201900169 - 22 maart 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Zuiderzeestraatweg 671 in Hattemerbroek, aanbouwen van een erker (0269201900164 - 28 maart 2019).
 • Bovenstraatweg 49 in Oldebroek, vervangen van een bijgebouw (0269201900102 - 28 maart 2019).
 • Rendementstraat 11 in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfspand en maken van een uitweg en plaatsen van reclame (0269201900089 - 26 maart 2019).
 • Bovendwarsweg 110 in Oldebroek, verbouwen van de woning (0269201900033 - 22 maart 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zwarteweg 97 in Oosterwolde, vervangen van een volière en plaatsen van een duivenhok (0269201800698 - 29 maart 2019).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan mevrouw J. Wastenecker, namens Oranje Comité Oosterwolde, wordt vergunning en stookontheffing verleend voor het houden van een paasvuur, op zaterdag 20 april 2019, reservedatum maandag 22 april 2019, van 18.00 tot 23.30 uur nabij de locatie Duinkerkerweg 22 in Oosterwolde (1016601 - 28 maart 2019).
   
 • Aan mevrouw G. Mulder, namens Chr. Gym. Ver. O.L.V.O. / pg a4daagse, wordt vergunning  verleend voor het houden van een avondwandel4daagse in Wezep e.o. van 20 mei tot en met 23 mei 2019 op maandag, dinsdag en woensdag van 17.00 tot 22.00 uur en op donderdag van 15.00 tot 22.00 uur. Deze vergunning geldt ook in 2020 en 2021 op nader aan te geven data (1016945 - 28 maart 2019).

Geluidsontheffing

 • Aan mevrouw R.A. Harmens, namens Gasterij De Zeuven Heuvels, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens een bruiloftsfeest op het perceel Stationsweg 110 in Wezep op 14 juni, 28 juni en 14 september 2019 telkens van 20.00 tot 00.00 uur (1018852 / 1018853 / 1018854 - 27 maart 2019).

Vergunningen

Standplaatsvergunning

 • Aan meneer M. Dirkse, namens Martins Kip, wordt een vergunning verleend voor het innemen van een reguliere standplaats op het Meidoornplein in Wezep. Deze standplaatsvergunning is geldig op zaterdagen telkens van 06.00 tot 18.00 uur voor de verkoop van grill producten. (1018907 - verzenddatum 27 maart 2019.)

Intrekken standplaatsvergunning

 • Meneer W.H.J. Elken, namens Kaashandel Wim Elken uit Hasselt, de vaste standplaats (voor verkoop van kaas) op de woensdagochtend in Oosterwolde en woensdagmiddag in ‘t Loo wordt per 1 april 2019 ingetrokken (1019167 – 28 maart 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Duinkerkerweg 24 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900176 - 26 maart 2019).
 • Ligusterstraat 14 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900175 - 22 maart 2019).
 • Leeuwerikstraat 53 in Hattemerbroek, slopen van een bijgebouw en het verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900174 - 22 maart 2019).
 • Hanesteenseweg 11 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen(0269201900173 - 21 maart 2019).

Ingediende melding brandveilig gebruik

 • Duurzaamheidstraat 88 in Hattemerbroek, melden brandveilig gebruik (0269201900177 - 26 maart 2019).

Ingediende melding gesloten bodemenergiesysteem

 • Duurzaamheidstraat ongenummerd in Hattemerbroek (kad. nr. T451), aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (0269201900168 - 22 maart 2019).

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Zwarteweg 48 in Oosterwolde (GLD)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen (art. 2.1 lid 1 sub a Wabo) en brandveilig gebruik (art. 2.1 lid 1 sub d van de Wabo) van een bijgebouw. Dit bijgebouw zal worden gebruikt als Bed en Breakfast waarvoor tevens een binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan (art. 2.1 lid 1 sub c jo. art. 2.12 lid 1 onder a sub 1 van de Wabo) wordt verleend.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 3 april 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Iedereen kan van 3 april 2019 tot en met 14 mei juli 2019 schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar

voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.

Anterieure overeenkomst

Anterieure overeenkomst grondexploitatie Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 22 maart 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten voor de sloop van alle agrarische gebouwen en het toevoegen van twee extra woningen door de bouw van één vrijstaande woning met bijgebouw op het perceel Groote Woldweg 71 in Oosterwolde en door de afgebrande vrijstaande woonboerderij als twee-onder-één- kapwoning met bijgebouwen te herbouwen met een vergelijkbaar volume van het oorspronkelijke hoofdgebouw op het perceel Kleine Woldweg 3 in Oosterwolde.

Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is zes weken met ingang van 3 april 2019 voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.