Bekendmakingen week 15 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Dinsdag 18 juni 2019 vanaf 18.30 uur tot woensdag 19 juni 2019 23.00 uur een gedeelte van het parkeerterrein Meidoornplein en het (Kleine) Meidoornplein geheel in Wezep afgesloten voor al het verkeer. Dit vanwege ‘Wezeps Waanzinnige Woensdag’ (1018807 - 2 april 2019).
 • Zaterdag 6 juli 2019 van 07.00 uur tot 17.00 uur is de Waterloop in Wezep. Het gedeelte tussen de Turfhorst en de Noordsingel, afgesloten voor al het verkeer. Dit vanwege het houden van ‘Kinderfeest Wijk U’ (1017402 - 2 april 2019).
 • Zaterdag 27 april 2019 van 16.00 uur tot 21.00 uur zijn de volgende straten afgesloten vanwege een skeelerwedstrijd:
  • Spronksweg, vanaf de Beeklaan tot aan de Van Asch van Wijcklaan.
  • Van Asch van Wijcklaan, tussen de Spronksweg en de Stationsweg.
  • Stationsweg, tussen de Van Asch van Wijcklaan en de Van Sytzamalaan.
  • Van Sytzamalaan, tussen de Spronksweg en de Stationsweg (1018399 - 3 april 2019).
 • Vanwege een ‘motorcross’ op maandag 22 april 2019 en een ‘autocross’ op maandag 15 juni 2019, beide dagen van 06.30 uur tot 21.00 uur is het Bovenpad in Oldebroek, vanaf de Vierhuizenweg tot de Verlengde Looweg, afgesloten voor al het verkeer met uitzondering van hulpdiensten en aanwonenden (1011332 - 4 april 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Rondweg 46 in Wezep, kappen van twee eiken (0269201900188 – 1 april 2019).
 • Oostendorperstraatweg 76 in Oosterwolde, uitbreiden van de woning (0269201900189 - 2 april 2019).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, plaatsen van drie opslagtanks (0269201900190 - 3 april 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Doornkamp 8 in Oldebroek, bouwen van een aanbouw aan de woning (0269201800650 - 1 april 2019).
 • Engelandsweg 31 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269201900061 - 4 april 2019).
 • Zwarteweg 52A in Oosterwolde, plaatsen van een stacaravan voor tijdelijke bewoning (0269201900094 - 3 april 2019).
 • Groote Woldweg 122 in Noordeinde, vervangen van een carport (0269201900099 - 3 april 2019).
 • Spireastraat naast 9 in Wezep, kappen van een berk. Lijsterbesstraat tegenover 46 in Wezep, kappen van een esdoorn. Duivendansweg voor 7 in Wezep, kappen van een linde. Essenakker voor 5 in Oosterwolde, kappen van twee lindes (0269201900117 - 1 april 2019).
 • Portsweg 6 in Wezep, verbouwen van de woning (0269201900151 - 3 april 2019).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank en Horeca

 • Aan Oranje Comité Oosterwolde voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van een paasvuur aan de Duinkerkerweg ter hoogte van nummer 22 in het weiland in Oosterwolde op 20 april 2019 (1017479 - 4 april 2019).
 • Aan Slijterij Wijnhandel Herkert voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van de Broekermarkt, Zuiderzeestraatweg 134 in Oldebroek op 3 juli 2019. Deze ontheffing geldt ook in 2020 en in 2021 op nader te melden dagen (1018431 - 4 april 2019).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan mevrouw R. van de Streek, namens Ondernemersvereniging Wezep & Hattemerbroek, wordt een vergunning verleend voor het houden van ‘Wezeps Waanzinnige Woensdag’ op woensdag 19 juni 2019 van 14.00 tot 21.00 uur in Wezep, De Meidoornpassage, (Kleine) Meidoornplein, alles in en rond het winkelcentrum.
 • Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens ‘Wezeps Waanzinnen Woensdag’. Deze ontheffing geldt op woensdag 19 juni 2019 van 14.00 tot 21.00 uur (1018807 - 2 april 2019).
 • Aan meneer B. van Oene, namens Wijk U, wordt een vergunning verleend voor het houden van ‘Kinderfeest Wijk U’ op zaterdag 6 juli 2019, alsmede op nader aan te geven data in 2020 en 2021, van 10.00 tot 16.00 uur, op het veld naast de Turfhorst in Wezep. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie te gebruiken tijdens ‘Kinderfeest Wijk U’. Deze ontheffing geldt op zaterdag 6 juli 2019 van 10.00 tot 16.00 uur (1017402 - 2 april 2019)
 • Aan meneer G. Wessels, namens Chr. Oranjevereniging Oldebroek, wordt een vergunning verleend voor het houden van verschillende activiteiten in verband met ‘Koningsdag’. Op vrijdag 26 april 2019 van 18.00 tot 21.30 uur is er een optocht en zaterdag 27 april 2019 is om 10.30 uur een aubade bij Zorgcentrum De Hullen en een skeelerwedstrijd rondom het gemeentehuis van 16.00 tot 20.00 uur in Oldebroek. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om een omroepinstallatie te gebruiken tijdens voornoemde activiteiten. Deze ontheffing geldt op voornoemde data en tijden (1018399 - 3 april 2019).

Standplaatsvergunning

 • Aan Bevolkingsonderzoek Oost, Borstkanker, wordt een vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op de parkeerplaats bij Kulturhus De Talter, Stouwdamsweg 4 in Oldebroek. Deze standplaatsvergunning is geldig van medio september tot medio oktober 2019 (1019065 - 3 april 2019).

Verklaring van geen bezwaar

 • Aan meneer J. Doornewaard, namens Noord Veluws Ballonteam, wordt een verklaring van geen bezwaar verleend om te mogen opstijgen en landen met een heteluchtballon binnen de gemeente Oldebroek voor het jaar 2019 (1018443 – 2 april 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Bovenheigraaf 76 in 't Loo, gedeeltelijk slopen van een woning en het slopen van een bijgebouw (0269201900186 - 1 april 2019).
 • Zomerdijk 74 in Noordeinde, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900191 - 3 april 2019).
 • Zwarteweg 28 in Oosterwolde, slopen van twee schuren en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900192 - 4 april 2019).
 • Melding uitweg
 • Verlengde Kerkweg 15 in Wezep, legaliseren van een bestaande uitrit (0269201900193 - 27 maart 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Veenweg 39 in Oldebroek, veranderen van het bedrijf (0269201900185 - 28 april 2019).
 • Verlengde Looweg 7 in Oldebroek, veranderen van het bedrijf (0269201900187 - 29 april 2019).

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, ’t Veld nabij 31 in Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. De afwijking maakt het planologisch mogelijk om een perceel aan ’t Veld nabij 31 in Wezep met de bestemming Groen te mogen gebruiken als tuin en het bouwen van een blokhut in die bestemming. Het zaaknummer van de aanvraag betreft 0269201800590.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (afwijking bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de afgegeven verklaring van geen bedenkingen (projectafwijkingsbesluit) en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 10 april 2019 zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Iedereen kan van 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 schriftelijk en gemotiveerd een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00. 

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 10 april 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erfadvies Hogenbrinkweg 7 en 7B van 30 augustus 2018 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 10 april 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B legt de juridisch-planologische basis om de agrarische bestemming gedeeltelijk om te zetten naar een woonbestemming waarbij de huidige woonsituatie (dubbele bewoning) wordt vastgelegd voor het perceel Hogebrinkweg 7 en 7B in Oldebroek. De huidige woonsituatie (dubbele bewoning) wordt vastgelegd, waardoor de bouw van een nieuwe dubbele woning (twee-onder-één-kap) mogelijk wordt gemaakt. Met deze bestemmingswijziging en het weg bestemmen van een agrarisch bouwperceel wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 10 april 2019 tot en met 21 mei 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG167-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.