Bekendmakingen week 16 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Woensdag 15 mei 2019 van 07.00 tot 15.30 uur is de Verlengde Meidoornstraat in Wezep, het gedeelte vanaf de Veluwelaan tot de Molenweg, afgesloten voor al het verkeer. Dit vanwege een ‘buitenspeeldag’ (1019641 - 10 april 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Vierschotenweg 42A in 't Loo, vervangen van een woonhuis (0269201900201 - 9 april 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 516 in Wezep, plaatsen van een overkapping (0269201900200 - 9 april 2019).
 • Zwaluwstraat 32 in Hattemerbroek, verbouwen van de woning (0269201900199 - 9 april 2019).
 • Winterdijk 26 in Oosterwolde, renoveren van een schuur (0269201900197 - 9 april 2019).
 • Oostendorperstraatweg 72 in Oosterwolde, legaliseren van een bijgebouw (0269201900194 - 4 april 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Rondweg 46 in Wezep, kappen twee eiken (0269201900188 - 10 april 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 241 in Oldebroek, aanleggen van een inrit (0269201900137 - 10 april 2019).
 • Rondweg 24 in Wezep, bouwen van een bijgebouw (0269201900071 - 10 april 2019).
 • Oostendorperstraatweg 71 in Oosterwolde, plaatsen van zonnepanelen (0269201900067 - 8 april 2019).
 • Duivendansweg 11 in Wezep, vervangen van een schuur (0269201900062 - 10 april 2019).
 • Hogenbrinkweg 25 in Oldebroek, realiseren van een bijgebouw (0269201900008 - 8 april 2019).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan mevrouw R.A. Harmens, namens Gasterij De Zeuven Heuvels, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek en een omroepinstallatie te gebruiken tijdens een kerstfair aan de Stationsweg 110 in Wezep op zaterdag 14 december 2019 van 10.00 tot 16.00 uur (1018408 - 5 april 2019).
 • Aan meneer L. Mulder wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens een besloten feest aan de Zuiderzeestraatweg 408 in Wezep op zaterdag 29 juni 2019 van 21.00 tot de volgende morgen 01.00 uur (1019859 - 10 april 2019).

Loterijen

Zaalverloting

 • Op zaterdag 12 oktober 2019 wordt een zaalverloting gehouden door Gospelkoor ‘El Shaddai’ in het Noorderlicht, Mariënrade 1 in Wezep (1019623 – 5 april 2019).

Vergunningen

Standplaatsvergunning

 • Aan meneer K. Veldhoen, namens Cor Veldhoen Eten & Wonen, wordt een vergunning verleend voor het innemen van een incidentele standplaats op het parkeerterrein aan de Zwarteweg 15 in Oosterwolde. Deze standplaatsvergunning is geldig op 22 en 27 april, 30 mei en 10 juni 2019 van 13.00 – 18.00 uur voor de verkoop van ‘Frites, snacks en frisdranken’ (1018669 - verzenddatum 9 april 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ontvangen melding uitweg

 • Stuivezandsweg 5 in 't Loo, aanleggen van een uitrit (0269201900204 - 5 april 2019).

Geaccepteerde melding uitweg

 • Stationsweg 53 in Wezep, aanleggen van een inrit (0269201900086 - 8 april 2019).
 • Kerkweg 49 in Wezep, aanleggen van een uitrit (0269201900124 - 8 april 2019).

Ingediende sloopmelding

 • Oostendorperstraatweg 66A in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900203 - 11 april 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Elburgerweg/Vogelzang Veldweg in Hattemerbroek, vervangen van aardgas reduceerstation (0269201900202 - 9 april 2019).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, veranderen van het bedrijf (0269201900196 - 5 april 2019).

Ingediende melding gesloten bodemenergiesysteem

 • Zuiderzeestraatweg 250 in Oldebroek, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (0269201900198 - 9 april 2019).

Woningsluiting op grond van de Opiumwet

De burgemeester van de gemeente Oldebroek heeft besloten dat op grond van artikel 13b van de Opiumwet (Wet Damocles) en met inachtneming van de ‘Beleidsregel Artikel 13b Opiumwet’ een woning en een loods aan de Hanesteenseweg 16 in Hattemerbroek met ingang van 9 april 2019 voor een periode van 3 maanden te sluiten.

De sluiting eindigt op 9 juli 2019. Tijdens de sluiting is het niet toegestaan de verzegelde panden te betreden.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 17 april 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erfadvies Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 van 13 september 2017 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 17 april 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Groote Woldweg 71 in Oosterwolde naar een woonbestemming en het wijzigen van de bestemming van het perceel Kleine Woldweg 3 in Oosterwolde naar een woonbestemming. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen op beide percelen en voorziet in de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Groote Woldweg 71 en het nieuwbouwen en splitsen naar een twee-onder-één-kapwoning van de afgebrande woonboerderij op het perceel Kleine Woldweg 3. Door deze functiewijziging van de percelen en het opnieuw inrichten van deze percelen wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 17 april 2019 tot en met 28 mei 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG161 -ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 17 april 2019 ter inzage liggen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2018 legt de juridisch-planologische basis voor het herstellen van:

Het bestemmingsplan Buitengebied 2007 door de vier agrarische percelen behorende bij het agrarisch bedrijf Zomerdijk 28 te voorzien van een passende bestemming zodat eigenaar het gebruik kan voortzetten conform uitspraak Raad van State.

Het bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 14 door de bebouwing expliciet tot één vrijstaande woning te beperken.

Inzagetermijn

Van 17 april 2019 tot en met 28 mei 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpvaststellingsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG118-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, tel. 0525 63 82 00.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.