Bekendmakingen week 32 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • Op de Hof ter Eekterweg in Oosterwolde gelden de volgende verkeersmaatregelen. Naar aanleiding van het advies van de commissie bezwaarschriften d.d. 25 juni 2019 wordt het inrijverbod voor zwaar en landbouwverkeer ingetrokken. Het besluit treedt vanaf 7 augustus in werking en ligt dan ter inzage in het gemeentehuis.

Vergunningen

Intrekken standplaatsvergunning

 • Van de heer M. Dirkse, namens Martins Kip uit Nunspeet, de vaste standplaats (voor verkoop van grillproducten) op de zaterdagochtend –en middag in Wezep wordt per 1 augustus 2019 ingetrokken. (1025156 – verzenddatum 31 juli)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 14 0525.

Omgevingsvergunningen

Rectificatie

In de Huis aan Huis van dinsdag 23 juli 2019 is onder het kopje “Omgevingsgunningen” een publicatie met een onvolledige titel gepubliceerd. Hieronder treft u nogmaals de publicatie aan met daarbij de volledige titel.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure), ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit hogere waarden, Zuiderzeestraatweg 179 in Oldebroek

 
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. De afwijking maakt het planologisch mogelijk om op het perceel Zuiderzeestraatweg 179 te Oldebroek een bestaande woning te vervangen door een rijtje van drie seniorenwoningen. Het zaaknummer van de aanvraag betreft 0269201800704.
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 juli 2019 besloten een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven.
De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de daarbij behorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van woensdag 24 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl.


Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder, bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarden en de daarbij behorende stukken voor het perceel Zuiderzeestraatweg 179 te Oldebroek met ingang van woensdag 24 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het zaaknummer van het ontwerpbesluit betreft 0269201900397.
Op grond van het Besluit geluidhinder is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel, vanwege de aldaar aanwezige wegen, 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuw te bouwen woningen bedraagt echter maximaal 58 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor de drie woningen een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 58 decibel.

Zienswijzen

Iedereen kan van 24 juli 2019 tot en met 3 september 2019 tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 638200.
Wanneer er zienswijzen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden ingediend, zullen burgemeester en wethouders deze zienswijzen ter beoordeling aan de gemeenteraad voorleggen.
Iedere belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan van 24 juli 2019 tot en met 3 september 2019 tegen het ontwerpbesluit hogere waarden schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG te Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525-638200.
Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking(en) kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere waarden en u belanghebbende bent.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

 • Noordsingel in Wezep, bouwen van 8 twee-onder-een-kap woningen (0269201900415 - 19 juli 2019);
 • Looweg 47 R1 in 't Loo Oldebroek, uitbreiden van het zwembad onderdeel afwijking (fase 1) (0269201900416 - 19 juli 2019);
 • Stationsweg 53 in Wezep, melding riool plan (0269201900417 - 19 juli 2019);
 • Leeuwerikstraat 7 in Hattemerbroek, verbouwen van de woning (0269201900418 - 19 juli 2019);
 • Zuiderzeestraatweg 627 in Hattemerbroek, splitsen van een bedrijfswoning (0269201900419- 21 juli 2019);
 • Verlengde Looweg 1A in Oldebroek, plaatsen van een hekwerk (0269201900424  - 23 juli 2019);
 • Bovenstraatweg 36 in Oldebroek, bouwen van een woning met bijgebouwen (0269201900425- 23 juli 2019);
 • Hogekamp 26 in Oldebroek, veranderen van een bestaande in-uitrit (0269201900431 - 25 juli 2019);
 • Rondweg 36 in Wezep, plaatsen van een hekwerk en aanleggen van een uitrit ( 0269201900433 - 30 juli2019);
 • Stationsweg 117 in Wezep, kappen van twee sparren (0269201900434 -30 juli 2019);
 • Rondweg kavelnummer 11 in Wezep, bouwen van een stalling en plaatsen van reclame (0269201900435 -31 juli 2019);
 • Tarweakker 13 in Wezep, plaatsen van een erker aan de voorgevel (0269201900436 - 31 juli 2019);
 • Bovenheigraaf 29A in Oldebroek, splitsen van de woning en tijdelijk plaatsen van een woonunit (0269201900438 - 31 juli 2019);
 • Zomerdijk tegenover nummer 44 in Noordeinde, vervangen van een schuur (0269201900439 - 31 juli 2019);
 • Elburgerweg 30 R1 in Hattemerbroek, vervangen van de woning en het bouwen van een bijgebouw (0269201900440 - 31 juli 2019).

Melding

 • Vreeweg 61 in 't Loo Oldebroek, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900427 - 19 juli 2019);
 • Koningin Wilhelminalaan 4 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900428- 24 juli 2019);
 • Bremstraat 25 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900430 - 24 juli 2019);
 • Boterakkers 40 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900437 - 26 juli 2019).
 • Vierhuizenweg 5 in Oldebroek, installeren van een vetafscheider- en slibvangput (0269201900420 - 10 juli 2019);
 • Grachtenweg 15 in Oosterwolde, veranderen van dieren en stalsystemen (0269201900421 - 11 juli 2019);
 • Rondweg 1 in Wezep, uitbreiding sporthal en bijbehorende kantine (0269201900422 - 12 juli 2019);
 • Eekterweg 14 in Oosterwolde, melding lozing buiten inrichting (0269201900423 - 23 juli 2019).
 • Rustenburgsweg 59-61 (oneven) in Oldebroek, het aanleggen van 6 inrit en ( 0269201900367 - 24 juli 2019);

Verlenging beslistermijn om-gevingsvergunning

 • Groote Woldweg 12 en 14 in Oosterwolde, bouwen van een twee-onder-een-kap woning met twee bijgebouwen (0269201900300 - 22 juli 2019);
 • Zuiderzeestraatweg 286 in Oldebroek, uitbouwen en isoleren van de woning (0269201900286 - 22 juli 2019);
 • Bovenheigraaf 77B in 't Loo Oldebroek, bouwen van een woning (0269201900269 - 22 juli 2019).

Verleende omgevingsvergunning

 • Warmtekrachtstraat 25 in Hattemerbroek, uitbreiden van een bedrijfshal (0269201900355 - 23 juli 2019);
 • Kooiveen en Vosbergen (brug ertussen) in Oldebroek aanleggen van een fiets- /voetgangersbrug (0269201900407 - 23 juli 2019);
 • Oostendorperstraatweg 72 in Oosterwolde, legaliseren van een uitbreiding van een bestaand bijgebouw (0269201900194 - 29 juli 2019);
 • Rondweg 64 in Wezep, plaatsen van een overkapping (0269201900312 - 24 juli 2019);
 • Hogenbrinkweg 18 in Oldebroek, vervangen van het dak (0269201900319 - 23 juli 2019);
 • Zeuven Heuvels achter meerdere percelen in Wezep, realiseren van een erfafscheiding van 57 meter lang (0269201900352 -  23 juli 2019);
 • Vierschotenweg 1 in 't Loo Oldebroek, verbouwen van de woning (0269201900400 - 24 juli 2019);
 • Hogekamp 36 in Oldebroek, plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269201900334 - 29 juli 2019).

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.