Bekendmakingen week 34 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

  • Mheneweg Zuid 1B in Oldebroek, plaatsen van een tijdelijke kantoorunit voor 10 jaar (0269201900441 – 1 augustus 2019).
  • Zuiderzeestraatweg 139 in Oldebroek, restaureren van een monumentale pand (0269201900444 – 8 augustus 2019).
  • Noordsingel 45A in Wezep, bouwen van een garage en een carport (0269201900442 - 5 augustus 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

  • Groote Woldweg 93 in Noordeinde, herbouwen van een boerderij en vervangen van een schuilstal (0269201900361 – 6 augustus 2019).
  • James Wattstraat 3 in Wezep, bouwen van een opslaghal met kantoor (0269201900294 – 15 augustus 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

  • De Hoogte 9 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900445 – 9 augustus 2019).
  • Zomerdijk tegenover 44 in Noordeinde, slopen van bijgebouwen (0269201900443 – 31 juli 2019).

Bestemmingsplan

Ontwerpbesluit Onteigeningsplan Aansluiting A28

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Oldebroek voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28 van de gemeente Oldebroek.

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Oldebroek deelt mee dat op verzoek van De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van de gemeente Oldebroek onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Buitengebied, Aansluiting A28.
Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van een nieuwe aansluiting van de rijksweg A28 op de Voskuilerdijk, de aanpassing van de Voskuilerdijk tussen de Duivendansweg en de Rondweg/Duurzaamheidsstraat, de opheffing/aanpassing van de bestaande aansluiting van de A28 op de Zuiderzeestraatweg (N308) en de aanleg van een parallelweg ten noorden van de A28 en tussen de Voskuilerdijk en Zuiderzeestraatweg, met bijkomende werken, in de gemeente Oldebroek.  
Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de onderscheiden bestemming Verkeer (V) en de dubbelbestemming Waarde – Archeologie (WR-A) toegekend.  

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, te Oldebroek (openingstijden staan op de website van de gemeente).
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 21 augustus 2019 tot en met 1 oktober 2019.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. ON4- 2019-100385. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.
Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer A.H.W. Steenvoorden, tel. 06 13 27 13 84 of mevrouw S.E.M. Rob-Russel, tel. 06 12 09 75 85.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 17 oktober 2019 om 14.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Oldebroek. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Anterieure overeenkomst

Anterieure Overeenkomst Buitengebied, Oude Dijk 23

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 29 juli 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van het project voor het wijzigen van de bestemming van het perceel Oude Dijk 23 in Oldebroek. Het plan omvat de uitbreiding van de recreatieve functie en voorziet in de bouw van één groepsaccommodatie met een maximale grootte van 220 m² en vier vrijstaande recreatieverblijven met elk een grootte van maximaal 100 m² inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen. Met dit plan wordt beoogd een kwaliteitsimpuls te geven aan de toerisme sector in de gemeente. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.
Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van 7 augustus 2019 zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.