Bekendmakingen week 35 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Schippersland 1 in Oldebroek, vergroten van raamkozijn (0269201900447 - 15 augustus 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 81 in Oldebroek, aanleggen van een uitrit (0269201900448 - 16 augustus 2019).
 • Kleine Woldweg 3 in Oosterwolde, plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269201900449 - 17 augustus 2019).
 • Naast de Bulten 32 in Wezep, bouwen van een woning (0269201900450 - 17 augustus 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 175 in Oldebroek, wijzigen en isoleren van de voorgevel    (0269201900451 - 19 augustus 2019).
 • Koningin Wilhelminalaan 2 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269201900452 - 19 augustus 2019).
 • Zomerdijk 40 in Noordeinde, bouwen van een garage (0269201900457 - 20 augustus 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning

 • Vreeweg 69 in 't Loo, vervangen van de woning (0269201900222 - 16 augustus 2019).
 • Rondweg 1 in Wezep, uitbreiden van Erica Terpstra hal en het (ver)plaatsen van lichtmasten (0269201900265 - 21 augustus 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 286 in Oldebroek, uitbouwen en isoleren van de woning    (0269201900286 - 21 augustus 2019).
 • Groote Woldweg 12 en 14 in Oosterwolde, bouwen van een twee-onder-een-kap woning met twee bijgebouwen (0269201900300 - 22 augustus 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 330 in Oldebroek, aanbouwen aan de achterzijde van de woning    (0269201900327 - 20 augustus 2019).
 • Bovenstraatweg 26 in Oldebroek, vervangen van een schuur    (0269201900378 - 20 augustus 2019).
 • Begraafplaats Bovenheigraaf in Wezep, kappen van bomen (0269201900404 - 20 augustus 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Keizersweg 2 in Wezep, bouwen van een Integraal Kindcentrum (0269201900372 - 20 augustus 2019).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank en Horeca

 • Aan Skeelerclub Oldebroek e.o. voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van opening buitensportaccommodatie aan de Stouwdamsweg 12 in Oldebroek op vrijdag 30 augustus 2019 (1025695, verzenddatum 22 augustus 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Zuiderzeestraatweg 228B in Oldebroek, starten van een bedrijf (0269201900453 - 12 augustus 2019).
 • Duurzaamheidstraat 78 in Hattemerbroek, veranderen van het bedrijf (0269201900454 - 15 juli 2019).
 • Rondweg 11H in Wezep, starten van een bedrijf (0269201900455 - 29 juli 2019).
 • Duurzaamheidstraat 19C in Hattemerbroek, uitbreiden van een bedrijfspand    (0269201900456 - 05 augustus 2019).

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, onderdeel Brandveilig gebruik, Veluwelaan 8 in Wezep

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij, op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend. De omgevingsvergunning is verleend voor het onderdeel brandveilig gebruik (artikel 2.1, lid 1, sub e van de Wabo) van een kindcentrum op het adres Veluweland 8 in Wezep (zaaknummers: 0269201900244 / OLO 4383461).

Ontwerpbeschikking

De ontwerpbeschikking heeft van 12 juni 2019 tot en met 23 juli 2019 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen tijdens de inzagetermijn.

Definitief besluit omgevingsvergunning

De verleende omgevingsvergunning en de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 28 augustus zes weken (tot en met woensdag 9 oktober 2019) ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. U kunt het definitieve besluit en de bijbehorende stukken ook raadplegen via de website van de gemeente Oldebroek: www.oldebroek.nl.

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van het besluit (tot en met woensdag 9 oktober) hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 28 augustus 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan voor de locatie Oude Dijk 23 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 28 augustus 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Dijk 23 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemming naar gedeeltelijk een recreatieve bestemming ten behoeve van een groepsaccommodatie en gedeeltelijk een bosbestemming met de functieaanduiding bebouwing toegestaan ten behoeve van vier vrijstaande recreatieverblijven. De groepsaccommodatie en de vier vrijstaande recreatieverblijven mogen alleen recreatief  worden gebruikt. Permanente bewoning van de groepsaccommodatie en de recreatieverblijven is verboden.
Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen is een inrichtingsplan opgesteld. Dit plan wordt aangemerkt als beeldkwaliteitsplan. Dit plan zal worden toegevoegd aan de Welstandsnota 2014.

Inzagetermijn

Van 28 augustus 2019 tot en met 8 oktober 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID:NL.IMRO.0269.BG170 -ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.
Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Anterieure overeenkomst

Anterieure overeenkomst grondexploitatie Oostendorperstraatweg 41

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 20 augustus 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten voor de sloop van de bestaande  agrarische bedrijfsbebouwing en het toevoegen van twee woningen met bijgebouwen op het perceel Oostendorperstraatweg 41 in Oosterwolde. De aanwezige woonboerderij wordt gesplitst in twee woningen en er wordt een vrijstaande woning gerealiseerd.
Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is gedurende zes weken met ingang van 28 augustus 2019  voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.