Bekendmakingen week 06 2019

Verkeer

Verkeersmaatregelen

 • Er komt een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Keizersweg in Wezep nabij huisnummer 20R. Dit wordt aangegeven met een bord en onderbord waarop het kenteken staat vermeld (31 januari 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Looweg 47 in 't Loo, aanbouwen van erkers aan 55 recreatiewoningen (0269201900045- 24 januari 2019).
 • Gerrit Blaauwlaan 8 in Oldebroek, verbouwen van de woning (0269201900049 - 28 januari 2019).
 • Bovenpad 6 in Oldebroek, Mega Piraten Oldebroek afwijken bestemmingsplan (0269201900058 - 31 januari 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 569 in Wezep, bouwen van een schuur (0269201900057 - 29 januari 2019).
 • Prinses Margrietlaan 5 in Wezep, vervangen van een erfafscheiding, kappen van 23 bomen en veranderen van een bestaande inrit (0269201900046 - 24 januari 2019).
 • Bovenheigraaf 18 in Oldebroek, bouwen van een woning (0269201900047 - 24 januari 2019).
 • Jachtlaan 16 in Wezep, kappen van negen bomen (0269201900052 - 29 januari 2019).
 • Zomerdijk 2 in Oosterwolde, tijdelijk bewonen van een bedrijfsgebouw (0269201900056 - 29 januari 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Zuiderzeestraatweg 701 in Hattemerbroek, plaatsen van een tijdelijke pre-mantelzorgwoning (0269201800622 - 25 januari 2019).
 • Vierschotenweg 1 in 't Loo, vergroten van de woning (0269201800695 - 30 januari 2019).

Vergunningen

Standplaatsvergunning

 • Aan meneer M. Dirkse, namens Martins Kip, wordt een vergunning verleend voor het innemen van een reguliere standplaats op het Meidoornplein in Wezep. Deze standplaatsvergunning is geldig op vrijdagen telkens van 06.00 tot 18.00 uur voor de verkoop van grill producten (29 januari 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Collenhovensweg 8 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900053 - 24 januari 2019).
 • Ottenweg 31 in Oldebroek, slopen van een woning (0269201900055 - 27 januari 2019).

 
Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Zuiderzeestraatweg 303 in Oldebroek, starten van een bedrijf (0269201900048 - 25 januari 2019).

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, onderdeel bouwen, Broekeroordsweg 3B in ’t Loo (tweede fase aanvraag)

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij, op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning tweede fase hebben verleend. De omgevingsvergunning tweede fase is verleend voor het onderdeel bouwen (artikel 2.1, lid 1, sub a van de Wabo). Dit voor het bouwen van een overkapping op het adres Broekeroordsweg 3B in ’t Loo Oldebroek (zaaknummers: 0269201700145 / OLO 2832535).

Voorafgaand aan de omgevingsvergunning tweede fase is in januari 2019 een omgevingsvergunning eerste fase voor de activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ verleend.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning tweede fase

De ontwerpbeschikking is op 30 januari 2018 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis en de Staatscourant en heeft van 31 januari 2018 tot en met 13 maart 2018 ter inzage gelegen. Er zijn een aantal zienswijzen ontvangen tijdens de inzagetermijn.

Wijzigingen

De omgevingsvergunning tweede fase is ten opzichte van de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning tweede fase gewijzigd en/of aangevuld op een aantal onderdelen.

 1. In de bijlage bij de beschikking is onder het kopje “Ontvankelijkheid” aanvullende tekst toegevoegd. Daarin is genoemd dat voor het bedrijf in 2016 een melding Activiteitenbesluit milieu is ingediend (en nadien ook geaccepteerd), waardoor de aanvraag ontvankelijk is geworden op dat onderdeel. In november 2018 heeft aanvrager voor het veranderen van het bedrijf een nieuwe melding Activiteitenbesluit ingediend.
 2. In de bijlage bij de beschikking zijn vier extra voorschriften toegevoegd. Die zijn gerelateerd aan de Wet natuurbescherming. De voorschriften gaan over het volgende. Het is verboden om opzettelijk nesten, holen, plaatsen, etc. van beschermde inheemse diersoorten te beschadigen, te vernielen, te verstoren, etc. Vergunninghouder dient de (bouw)werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels plaats te laten vinden. Indien vergunninghouder wel met de werkzaamheden buiten het broedseizoen wil beginnen, dan gelden daar eisen voor. Daarnaast is een voorschrift over de zorgplicht op grond van Wet natuurbescherming toegevoegd.
 3. In de bijlage bij de beschikking zijn extra bouwvoorschriften toegevoegd. Die zijn gerelateerd aan het Bouwbesluit. De voorschriften gaan over het volgende. Vergunninghouder dient, voordat wordt begonnen met de bouw, diverse berekeningen en -tekeningen in te dienen bij de gemeente. Vergunninghouder mag niet eerder beginnen met de werkzaamheden als de benodigde gegevens zijn ingediend, beoordeeld en goedgekeurd door de gemeente dan wel aannemelijk is gemaakt dat deze voldoen aan de bepalingen van het Bouwbesluit.
 4. In het besluit (onder “gelet op”) en in de bijlage bij de beschikking (onder de kopjes “overwegingen” en “historie”) zijn onderdelen gewijzigd/geactualiseerd. Het betreffen de onderdelen die over de omgevingsvergunning eerste fase gaan. Die zijn geactualiseerd qua datums en planidentificatie-nummer.

Definitief besluit omgevingsvergunning tweede fase (onderdeel bouwen)

De verleende omgevingsvergunning tweede fase en de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 februari 2019 gedurende zes weken (tot en met 19 maart 2019) ter inzage in het gemeentehuis in Oldebroek. U kunt het definitieve besluit en de bijbehorende stukken ook raadplegen via de website van de gemeente Oldebroek: www.oldebroek.nl/Inwoners/Bouwen_en_verbouwen/Omgevingsvergunningen_ter_inzage

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning tweede fase. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent;
 • u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • u belanghebbende bent en u het niet eens bent met de wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbeschikking.
 • Het college van de gemeente Oldebroek, 5 februari 2019.

Verkiezingen

Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Oldebroek maakt bekend dat bij deze verkiezingen op 20 maart 2019 de mogelijkheid bestaat bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtsbewijs

 • Bij het Klant Contact Centrum en op www.oldebroek.nl/verkiezingen kunt u de formulieren voor een verzoek aanvragen of downloaden.
 • Het ingevulde formulier moet uiterlijk op vrijdag 15 maart 2019 in ons bezit zijn.
 • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs.
 • Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stemming deelnemen.

Machtiging door overdracht van de stempas

 • De kiezer kan een andere kiesgerechtigde uit dezelfde gemeente machtigen om voor hem of haar te stemmen.
 • De kiezer tekent het volmachtsbewijs op de achterzijde van de stempas en laat deze door de gemachtigde ondertekenen.
 • De kiezer geeft de omgezette stempas met een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mee aan de gemachtigde.

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen en brengt de volmachtstem tegelijk uit met zijn/haar eigen stem.

Verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe.

Stemmen met een kiezerspas

De burgemeester van Oldebroek maakt bekend dat bij deze verkiezingen op 20 maart 2019 de mogelijkheid bestaat uw stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas.

U vraagt de kiezerspas schriftelijk, persoonlijk of digitaal aan bij de gemeente.

 • Schriftelijke aanvraag
  • Bij het Klant Contact Centrum en op www.oldebroek.nl/verkiezingen kunt u formulieren voor een verzoek aanvragen of downloaden.
  • Het ingevulde formulier moet uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 in ons bezit zijn.
  • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt de aanvrager een kiezerspas.
 • Mondelinge aanvraag
  • De kiezer kan uiterlijk dinsdag 19 maart tot 12:00 uur een kiezerspas aanvragen bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis van Oldebroek.
  • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt de aanvrager een kiezerspas.
 • Digitale aanvraag
  • De kiezer kan via www.oldebroek.nl/verkiezingen inloggen met DigiD en een kiezerspas aanvragen.
  • Deze aanvraag moet uiterlijk op 15 maart 2019 zijn ontvangen.
  • Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt de aanvrager een kiezerspas.

De kiezerspas wordt slechts eenmaal verstrekt, u kunt uw verloren kiezerspas niet laten vervangen. Als u stemt, moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Wie zich niet kan identificeren mag niet stemmen!

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.