Bekendmakingen week 09 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Op vrijdag 5 april 2019 van 18.00 tot zaterdag 6 april 2019 01.30 uur is er een tweezijdig parkeerverbod langs de Oostendorperstraatweg, tussen huisnummer 48 en 72, in Oosterwolde. Dit vanwege het houden van een testdemo Trekkertrek aan de Oostendorperstraatweg 50 in Oosterwolde (1015601 - 18 februari 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Bovendwarsweg 78 in Oldebroek, vervangen van bijgebouwen (0269201900107 - 20 februari 2019).
 • Bovenstraatweg 49 in Oldebroek, vervangen van een bijgebouw (0269201900102 - 19 februari 2019).
 • Waterloopweg 15 in Wezep, verbouwen van de woning (0269201900101 - 19 februari 2019).
 • Groote Woldweg 122 in Noordeinde, vervangen van een carport (0269201900099 - 19 februari 2019).
 • Zwarteweg 52A in Oosterwolde, plaatsen van een tijdelijke woning (0269201900094 - 18 februari 2019).
 • Stationsweg 60A in Wezep, vergroten van de wachtruimte aan de zijgevel (0269201900092 - 18 februari 2019).
 • Mheneweg Zuid 56 in Oldebroek, vervangen van bijgebouwen (0269201900091 - 15 februari 2019).
 • Rendementstraat 11 in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfspand (0269201900089 - 15 februari 2019).
 • Keizersweg 42 in Wezep, verbouwen van de woning (0269201900088 - 15 februari 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Eikenhof naast nummer 20 in Oosterwolde, gebruik van grond met de bestemming groen ten dienste van tuin (0269201800588 - 20 februari 2019).
 • Jachtlaan 16 in Wezep, kappen van vier grove dennen, twee Amerikaanse eiken, twee Servische sparren en een fijnspar (met herplantplicht) (0269201900052 - 18 februari 2019).
 • Keizersweg 18 in Wezep, legaliseren van een overkapping (0269201800636 - 20 februari 2019).
 • Mheneweg Noord nabij 2A in Oldebroek, aanleggen van een paardenbak met omheining    (0269201800663 - 18 februari 2019).
 • Oostendorperstraatweg  nabij 72 in Oosterwolde, aanleggen van een paardenbak met omheining (0269201800633 - 20 februari 2019).
 • Vierschotenweg 9 in 't Loo, verbouwen van de woning (0269201900005 - 20 februari 2019).
 • Voskuilerdijk 55 in Hattemerbroek, vervangen van een bestaande schuur door een onderkelderd bijgebouw (0269201800526 - 19 februari 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 253 in Oldebroek, opdelen van het bedrijfskavel en het legaliseren van een keukenhandel (0269201800646 - 19 februari 2019).
 • Looweg 47 in ’t Loo, aanbouwen van erkers aan 55 recreatiewoningen (0269201900045 - 22 februari 2019).

Evenementen

Aanvragen evenementenvergunning

 • Door Mega Mensink B.V., is een evenementenvergunning, een tijdelijk verkeersbesluit en een geluidsontheffing aangevraagd voor het organiseren van een Mega Piraten Festijn (een rondtrekkend Nederlandstalig festival), op vrijdag 13 september 2019 van 18.30 tot 01.00 uur, op het weiland aan de Koeleweg in Oldebroek, kadastraal bekend gemeente Oldebroek, sectie AG, nummer 255 en 895. (1016670 - 4 februari 2019).

Verleende evenementenvergunning

 • Aan meneer G.J. van de Put, namens St. Trekkertrek Vrienden Oosterwolde, wordt vergunning verleend voor het houden van een testdemo Trekkertrek, op vrijdag 5 april 2019 van 19.00 tot 01.00 uur aan de Oostendorperstraatweg 50 in Oosterwolde. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om omroepapparatuur en apparatuur voor (live) muziek te gebruiken tijdens de testdemo Trekkertrek. Deze ontheffing geldt op vrijdag 5 april 2019 van 19.00 tot 01.00 uur (1015601 - 18 februari 2019).

Geluidsontheffing

 • Aan mevrouw J. Wastenecker - Spijkerboer, namens Oranje Comité Oosterwolde, wordt ontheffing verleend op het verbod apparatuur voor (live) muziek te gebruiken tijdens de Koningsspelen aan de Zwarteweg 15 in Oosterwolde op zaterdag 27 april 2019 van 13.00 tot 17.00 uur (1016568 - verzenddatum 15 februari 2019).
 • Aan mevrouw J. E. Kragt – van der Kolk, namens Oranjevereniging Hattemerbroek, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens Koningsdag aan de Vogelzang Veldweg 50 in Hattemerbroek, op zaterdag 27 april 2019 van 12.30 tot 00.00 uur (1015920 - verzenddatum 18 februari 2019).

Standplaatsvergunning

 • Aan mevrouw E. Wemmers – de Boer, namens Visdetaillist Gebr. Wemmers, wordt een vergunning verleend voor het innemen van een reguliere standplaats op de parkeerplaats aan de Groote Woldweg nabij nummer 3 in Oosterwolde. Deze standplaatsvergunning is geldig op vrijdagen van 13.00 tot 18.00 uur voor de verkoop van vis (1013857 - 21 februari 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Melding uitweg

 • Voskuilersteeg 13A in Hattemerbroek, aanleggen van een uitrit (0269201900098 - 18 februari 2019).

Ingediende melding gesloten bodemenergiesysteem

 • Voskuilerdijk 2 in Hattemerbroek, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem  (0269201900093 - 18 februari 2019).

Ingediende sloopmelding

 • Koolzaadakker 48 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900106 -          20 februari 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 454 in Wezep, gedeeltelijk slopen van de woning en het verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900104 - 19 februari 2019).
 • Groote Woldweg 122 in Noordeinde, slopen van een bijgebouw (0269201900100 - 19 februari 2019).
 • Mheneweg Zuid 56 in Oldebroek, slopen van bijgebouwen (0269201900097 - 15 februari 2019).
 • Zwaluwstraat 32 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900090 - 15 februari 2019).
 • Vollenhofsweg 22 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900087 - 14 februari 2019).

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Eikenhof 20 in Oosterwolde 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, een omgevingsvergunning hebben verleend. Deze afwijking maakt het planologisch mogelijk om het perceel naast de woning op Eikenhof 20, Oosterwolde met de bestemming groen te gebruiken als tuin.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking is op 18 december 2018 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis en de Staatscourant en heeft vanaf 19 december 2018 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen tijdens de inzagetermijn.

Definitief besluit omgevingsvergunning

De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 27 februari 2019 tot en met woensdag 10 april ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep omgevingsvergunning

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Verkiezingen

Verkiezing voor het Europees Parlement op 23 mei 2019

Registratie kiezers die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie

De burgemeester van Oldebroek maakt bekend, dat Inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, maar wel EU-burger zijn, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Voorwaarden

 • U woont volgens de basisregistratie personen (BRP)  op dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling in Nederland.
 • U bent op donderdag 23 mei 2019, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder en
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Het registratieformulier (model Y 32) wordt op u verzoek toegezonden of kunt u downloaden via onze website www.oldebroek.nl.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Het registratieformulier bevat tevens een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken.

Het registratieformulier moet uiterlijk dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas voor de volgende verkiezing.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.