Bekendmakingen week 03 2019

Verkeer

Verkeersmaatregelen

 • Het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Klinkenberg in Wezep nabij huisnummer 30 door het plaatsen van een bord met onderbord waarop het kenteken wordt vermeld.
 • Het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan de Klinkenberg in Wezep nabij huisnummer 36 door het plaatsen van een bord met onderbord waarop het kenteken wordt vermeld.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Keizersweg 2 in Wezep, kappen van een kastanjeboom (0269201900009 - 8 januari 2019).
 • Heigraaf 6 in Wezep, kappen van drie elzen (0269201900006 – 5 januari 2019).
 • Hogenbrinkweg 25 in Oldebroek, realiseren van een bijgebouw (0269201900008 – 7 januari 2019).
 • Vierschotenweg 9 in 't Loo, verbouwen van de woning (0269201900005 – 3 januari 2019).
 • Warmtekrachtstraat ongenummerd in Hattemerbroek, realiseren van een nieuw bedrijfspand (0269201900010 – 17 december 2018).
 • Op/nabij de percelen Vierschotenweg 26 en 38 in Oldebroek en de Zwarteweg 48 in Oosterwolde, aanplanten van bomen en/of hagen in het kader van het project ‘Dorpen in het Groen’ (269201900016 - 11 januari 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Winterdijk 15 in Oosterwolde, aanleggen van een paardenbak met twee lichtmasten en omheining (0269201800449 – 7 januari 2019).
 • Groote Woldweg 18 in Oosterwolde, gebruik van het als detailhandel bestemde perceel met bedrijfswoning als regulier woonperceel met woning (0269201800667 – 8 januari 2019).

Evenementen

Zaalverloting

 • Op 8, 15, 16 en 22 februari 2019 wordt een zaalverloting gehouden door Toneelvereniging Irene in dorpshuis De Bouwakker, Merelstraat 27 in Hattemerbroek (1014747 – 10 januari 2019).

Vergunningen

Aanwezigheidsvergunning speelautomaten 2019

 • Alrecrea B.V., Dr. Nolenslaan 117 in Sittard voor twee speelautomaten op Landal Landgoed ‘t Loo (1014590 – 9 januari 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Vreeweg 61 in ’t Loo, gedeeltelijk slopen van een schuur en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900004 – 3 januari 2019).
 • Eekterweg 35A in Oosterwolde, slopen van twee bijgebouwen en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900014 – 9 januari 2019).
 • Zeuven Heuvels 11 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900013 – 4 januari 2019).

Ingediende melding lozing buiten inrichting

 • Mheneweg Zuid 56 in Oldebroek, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem (0269201900007 – 7 januari 2019).

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 13 december 2018 het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende vaststellingsbesluit van 13 december 2018 en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 legt de juridisch-planologische basis voor het mogelijk maken van permanente bewoning van de aanwezige recreatiewoning door het te wijzigen naar een woonbestemming op het perceel Oude Kerkweg 5 in Hattemerbroek. De geschetste ontwikkeling van dit plan brengt geen grootschalige planologische veranderingen met zich mee en voldoet aan de Structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen 2017. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 16 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 en het vaststellingsbesluit van 13 december 2018 met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 1. Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 2. Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 3. Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG160-VG01

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Oude Kerkweg 5 treedt in werking met ingang van 27 februari 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.