Bekendmakingen week 28 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Vanwege het ‘Mega Piraten Festijn’ in Oldebroek op vrijdag 13 september 2019 vanaf 17.30 uur tot de volgende morgen 01.30 uur gelden de volgende verkeersmaatregelen:
  • Vast te stellen een verbod om stil te staan, inclusief de bermen, voor de beide zijden van de Stationsweg in Oldebroek, tussen de Van Sytzamalaan en de Ds. Otto Veeninglaan, dit vanwege de toegankelijkheid voor de hulpdiensten. En een verbod om stil te staan voor beide zijden van de Bovenheigraaf, tussen de Feithenhofsweg en de Stationsweg.
  • De volgende wegen zijn afgesloten voor autoverkeer: de Stationsweg vanaf de Ds. Otto Veeninglaan tot de Veenweg. En de Bovenstraatweg vanaf Rustenburgsweg tot aan Mheneweg Zuid.
  • Vast te stellen eenrichtingverkeer op de Bovenheigraaf. Op de Bovenheigraaf vanaf kruising Mheneweg Zuid - Bovenheigraaf tot kruising  Bovenheigraaf - Feithenhofsweg en vanaf kruising Stationsweg – Bovenheigraaf tot kruising Veenweg
  • Op de Stationsweg op de volgende kruisigingen worden afzettingen geplaatst middels bord C01 (met  afzethek) om de woonwijk verkeersluw te maken en een vrije doorgang voor fietsers en calamiteitenverkeer: Stationsweg -  N308, Stationsweg – Van Pijkerenlaan en Stationsweg – Ds. Otto Veeninglaan (1021703 - 4 juli 2019).
 • Vanwege het ‘Oogstfeest’ ín Oldebroek op zaterdag 10 augustus 2019 van 08.00 tot 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:
  • Het fietspad langs het boerderijmuseum tussen de Bovenstraatweg en de Boven¬heigraaf is afgeloten voor al het verkeer. En er is een tweezijdig parkeer¬verbod, inclusief de bermen, voor het gedeelte van de Bovenstraatweg vanaf de Mheneweg-Zuid tot aan de Stationsweg in Oldebroek (1023965 - 3 juli 2019).
 • Vanwege het geven van verkeersonderwijs door CBS De Meidoorn in Wezep op 11 juli 2019 van 08.00 tot 15.30 uur is het doodlopende deel van de Oude Wapenveldseweg, tussen de Cotoneasterstraat en de Keizersweg, afgesloten voor al het verkeer (1024546  – 4 juli 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Hogekamp ongenummerd in Oldebroek, bouwen van een woning (0269201900368 - 28 juni 2019).
 • Hogenbrinkweg 19 in Oldebroek, aanleggen van een paardenbak (0269201900369 - 28 juni 2019).
 • Warmtekrachtstraat ongenummerd in Hattemerbroek, bouwen van bedrijfsgebouw met kantoor (0269201900370 - 28 juni 2019).
 • Keizersweg 2 in Wezep, bouwen van een Integraal Kindcentrum (0269201900372 - 28 juni 2019).
 • Zomerdijk 22 in Oosterwolde, bouwen van een ondergrondse mestkelder (0269201900373 - 1 juli 2019).
 • Bovenstraatweg 26 in Oldebroek, vervangen van een schuur (0269201900378 - 2 juli 2019).
 • Mulligenweg 8 R41 in Oldebroek, kappen van een zomereik (0269201900381 - 3 juli 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Zuiderzeestraatweg 516 in Wezep, plaatsen van een overkapping (0269201900200 - 4 juli 2019).
 • Stationsweg nabij Bovenstraatweg 20 in Oldebroek, gebruiken van een weiland als locatie voor het Mega Piraten Festijn (0269201900267 - 4 juli 2019).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, bouwen van een pekelkelder, een spoelput en een keerwand (0269201900268 - 3 juli 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 289A in Oldebroek, vervangen van een bijgebouw (0269201900152 - 1 juli 2019).
 • Westerakker 31 in Oldebroek, plaatsen van een overkapping (0269201900247 - 3 juli 2019).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank- en Horeca

 • Aan Mega Mensink BV voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van Mega Piraten Festijn, op een perceel (weiland) aan de Stationsweg, achter Bovenstraatweg 20 in Oldebroek (tussen de Bovenstraatweg en de Bovenheigraaf) op 13 september 2019 (1021703, 4 juli 2019).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan meneer L.W.A. Lukassen, namens Mega Mensink B.V., wordt een vergunning verleend voor het houden van een ‘Mega Piraten Festijn’ op vrijdag 13 september 2019, van 18.30 tot 01.00 uur op het weiland aan de Stationsweg, achter Bovenstraatweg 20, in Oldebroek. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens het ‘Mega Piraten Festijn’. Deze ontheffing geldt op vrijdag 13 september 2019 van 18.30 tot de volgende morgen 01.00 uur (1021703 - 4 juli 2019).

Geluidsontheffing

 • Aan meneer M.R. Eweg, namens Stichting Boerderijmuseum De Bovenstreek, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek en een geluidsinstallatie te gebruiken tijdens het ’Oogstfeest’ op het perceel Bovenstraatweg 10A in Oldebroek op zaterdag 10 augustus 2019 van 09.00 tot 17.00 uur (1023965 - 3 juli 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Melding uitweg

 • Rustenburgsweg 59-61 (oneven) in Oldebroek, het aanleggen van 6 inritten (0269201900367 - 28 juni 2019).
 • van Limburg Stirumlaan 10 in Wezep, veranderen van de inrit (0269201900374 - 1 juli 2019).

Ingediende melding brandveilig gebruik

 • Keizersweg 2 in Wezep, melding brandveilig gebruik (0269201900371 - 28 juni 2019).

Ingediende sloopmelding

 • Rustenburgsweg 23 t/m 29 (oneven) in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900379 - 3 juli 2019).
 • Klimopstraat 26 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900380 - 2 juli 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Zomerdijk 22 in Oosterwolde, bouwen van een ondergrondse mestopslag (0269201900376 - 1 juli 2019).
 • Warmtekrachtstraat 25 in Hattemerbroek, uitbreiden van het bedrijf (0269201900377 - 2 juli 2019).

Bekendmaking

Aanwijzing als toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester hebben op 25 juni 2019 besloten tot het aanwijzen van mevrouw T.S. van den Berg als toezichthouder. De aanwijzing vindt plaats op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet milieubeheer, Wet bodembescherming, Monumentenwet 1988, Waterwet, Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Wet Natuurbescherming, Wet geluidhinder, Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen, Afvalstoffenverordening, Verordening Winkeltijden en de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met de Algemene wet bestuursrecht.
Door deze aanwijzingen kan de toezichthouder, voor zover het noodzakelijk is voor haar werkzaamheden, gebruik maken van de toezichthoudende bevoegdheden zoals deze zijn toegekend in het kader van titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De toezichthouder wordt voorzien van een legitimatiebewijs.
De besluiten treden op de dag na deze bekendmaking in werking. De aanwijzingsbesluiten zijn in te zien op afspraak bij de balie van het gemeentehuis tijdens openingstijden.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.