Bekendmakingen week 30 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Begraafplaats Bovenheigraaf in Wezep, kappen van bomen (0269201900404 - 16 juli 2019).
 • Elburgerweg 30 R1 in Hattemerbroek, plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269201900405 - 16 juli 2019).
 • Ruitersveldweg 25 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269201900406 - 16 juli 2019).
 • Kooiveen en Vosbergen (brug ertussen) in Oldebroek, aanleggen van een fiets- /voetgangersbrug (0269201900407 - 17 juli 2019).
 • Hogekamp (bouwkavel 17) in Oldebroek, bouwen van een woning (0269201900410 - 17 juli 2019).
 • James Wattstraat (parkeerterrein) in Hattemerbroek, vervangen van een hekwerk en het verplaatsen van lichtmasten (0269201900411 - 17 juli 2019).
 • Molenweg 53 in Wezep, realiseren van een parkeerplaats in de voortuin (0269201900413 - 18 juli 2019).
 • Grachtenweg 15 in Oosterwolde, wijzigen/uitbreiden van de veehouderij (0269201900395 - 11 juli 2019).
 • Van Limburg Stirumlaan 16 in Wezep, wijziging van het gebruik (0269201900398 - 11 juli 2019).
 • Bovenheigraaf 104 in 't Loo, aanleggen van een paardenbak (0269201900399 - 12 juli 2019).
 • Vierschotenweg 1 in 't Loo, verbouwen van de woning (0269201900400 - 13 juli 2019).
 • Kleine Woldweg 3 in Oosterwolde, bouwen van een dubbele woning (0269201900401 - 13 juli 2019).
 • Zomerdijk 72 in Noordeinde, vernieuwen van een overkapping (0269201900402 - 14 juli 2019).
 • Landhuisweg 6 in Wezep, plaatsen van een speeltoestel in de achtertuin (0269201900414 - 18 juli 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Oostendorperstraatweg 72 in Oosterwolde, plaatsen van 4 lichtmasten voor een paardenbak (0269201900325 - 18 juli 2019).
 • Jachtlaan 2 in Wezep, kappen van 1 naaldboom (herplantplicht) (0269201900383 - 18 juli 2019).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, bouwen van een keerwand (0269201900264 - 19 juli 2019).
 • Eekterweg 39A in Oosterwolde, bouwen van een ligboxenstal (0269201900221 - 19 juli 2019).
 • Mulligenweg 8 R41 in Oldebroek, kappen van een zomereik (met herplantplicht) (0269201900381 - 19 juli 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 369 in Oldebroek, vervangen van bijgebouwen (0269201900324 - 18 juli 2019).
 • Zomerdijk 64 in Noordeinde, herbouwen van een schuur (0269201900257 - 19 juli 2019).
 • Bovenheigraaf 59 - 61 nabij in 't Loo (Looschool), het legaliseren van bouwwerken op een perceel en het gebruik van dat perceel (om de agrarische bestemming te mogen gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, zoals een speelveld) voor een periode van maximaal 10 jaar (0269201900128 - 23 juli 2019).
 • Vreeweg 13 in 't Loo, het legaliseren van een paardenbak met lichtmasten en omheining (0269201900266 - 19 juli 2019).

Evenementen

Aanvraag evenementenvergunning

 • Aan mevrouw E.E. Kroeze - ten Hove, namens van Limburg Stirum Korpsen, wordt een vergunning verleend voor het houden van een ‘24-uurs actie muziek maken’ van vrijdag 13 december 19.00 uur tot zaterdag 14 december 2019 19.00 uur, in het clubgebouw aan de Zeuven Heuvels 20 in Wezep (1023842 - 17 juli 2019).

Aanwijsbesluiten algemene plaatselijke verordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft drie aanwijzingen aangepast. De aangepaste aanwijzingen betreffen:

 • Een verbod om alcoholhoudende drank en/of de middelen als bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet te nuttigen of te gebruiken of met dat doel bij zich te hebben. Dit verbod geldt voor de openbare plaatsen binnen de bebouwde kommen van ’t Loo, Hattemerbroek, Noordeinde, Oldebroek, Oosterwolde en Wezep.
 • Een verbod om een voertuig dat voor recreatie of voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen/te hebben. Dit verbod geldt voor de wegen binnen de bebouwde kommen van ’t Loo, Hattemerbroek, Noordeinde, Oldebroek, Oosterwolde en Wezep.
 • Een verbod om op werkdagen van 18.00 tot 08.00 uur en op zaterdag en zondag grote voertuigen te parkeren. Dit verbod geldt voor de openbare plaatsen binnen de bebouwde kommen van Oldebroek en Wezep.

Ook zijn alle eerdere aanwijsbesluiten, die op basis van de Algemene plaatselijke verordening ten aanzien van bovenstaande onderwerpen zijn genomen, ingetrokken. Het besluit ligt vanaf woensdag 24 juli 2019 ter inzage in het gemeentehuis.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Ruitersveldweg 25 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900408 - 17 juli 2019).
 • Stationsweg 132 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900409 - 17 juli 2019).
 • Stationweg 132 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900412 - 17 juli 2019).

Geaccepteerde melding uitweg

 • Van Limburg Stirumlaan 10 in Wezep, veranderen van de uitwegen (0269201900388 - 18 juli 2019).

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Zuiderzeestraatweg 179 Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan. De afwijking maakt het planologisch mogelijk om op het perceel Zuiderzeestraatweg 179 in Oldebroek een bestaande woning te vervangen door een rijtje van drie seniorenwoningen. Het zaaknummer van de aanvraag betreft 0269201800704.
 
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 11 juli 2019 besloten een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven.
De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de daarbij behorende stukken en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen met ingang van woensdag 24 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder, bekend dat het ontwerpbesluit hogere waarden en de daarbij behorende stukken voor het perceel Zuiderzeestraatweg 179 in Oldebroek met ingang van woensdag 24 juli 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het zaaknummer van het ontwerpbesluit betreft 0269201900397.
Op grond van het Besluit geluidhinder is de hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de gevel, vanwege de aldaar aanwezige wegen, 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de nieuw te bouwen woningen bedraagt echter maximaal 58 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor de drie woningen een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 58 decibel.

Zienswijzen

Iedereen kan van woensdag 24 juli 2019 tot en met dinsdag 3 september 2019 tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wanneer er zienswijzen tegen de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden ingediend, zullen burgemeester en wethouders deze zienswijzen ter beoordeling aan de gemeenteraad voorleggen.

Iedere belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht kan van woensdag 24 juli 2019 tot en met dinsdag 3 september 2019 tegen het ontwerpbesluit hogere waarden schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG te Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, dan kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 63 82 00.

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking(en) kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere waarden en u belanghebbende bent.

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan Erfadvies Elburgerweg 30 als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Elburgerweg 30 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de recreatieve bestemming van het recreatieobject naar een reguliere woonbestemming op basis van het raadsbesluit Toestaan permanente bewoning recreatiepark Mulligen d.d. 6 maart 2014 en de Structuurvisie Permanente bewoning recreatiewoningen 2018. Het plan voorziet er tevens in dat de bestaande recreatiewoning herbouwd wordt en het erf opnieuw wordt ingedeeld, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt. Om dit plan mogelijk te maken moet het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van woensdag 24 juli tot en met dinsdag 3 september 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG162-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van woensdag 4 september 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2019 het bestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan erf inrichtingsrapport Oldebroek, Rustenburgsweg 59-61 en 102-104 als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A legt de juridisch-planologische basis voor de functiewijziging van de bestemmingen van de percelen Rustenburgsweg 59-61 en 102A in Oldebroek in een woonbestemming voor het bouwen van totaal zeven woningen. Het plan omvat de bouw van zes woningen, bestaande uit drie twee-onder-een-kapwoningen op het perceel Rustenburgsweg 59-61 en één vrijstaande woning op het perceel Rustenburgsweg 102A in Oldebroek. Met de functiewijziging van de bestemmingen en de bedrijfsverplaatsing wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van woensdag 24 juli 2019 tot en met dinsdag 3 september 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OB113-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van 4 september 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3, Beeldkwaliteitsplan en besluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan erfadvies Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 van 13 september 2017 als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de Hogere waarden voor het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 op 4 juni 2019 is vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit Hogere waarden wordt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 71 en Kleine Woldweg 3 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Groote Woldweg 71 in Oosterwolde naar een woonbestemming en het wijzigen van de bestemming van het perceel Kleine Woldweg 3 in Oosterwolde naar een woonbestemming. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen op beide percelen en voorziet in de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Groote Woldweg 71 en het nieuwbouwen en splitsen naar een twee-onder-één-kapwoning van de afgebrande woonboerderij op het perceel Kleine Woldweg 3. Door deze functiewijziging van de percelen en het opnieuw inrichten van deze percelen wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de twee-onder-één-kapwoning op het perceel Kleine Woldweg 3 in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 52 decibel. Burgemeester en wethouders hebben in verband daarmee voor bedoelde woning op 4 juni 2019 een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 52 decibel.

Inzagetermijn

Van woensdag 24 juli 2019 tot en met dinsdag 3 september 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit, het beeldkwaliteitsplan en het besluit Hogere waarden ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG161-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep Hogere Waarden

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 110c van de Wet geluidhinder juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en besluit Hogere waarden

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van woensdag 4 september 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan Erfadvies Hogenbrinkweg 7 en 7B als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Hogenbrinkweg 7 en 7B legt de juridisch-planologische basis om de agrarische bestemming gedeeltelijk om te zetten naar een woonbestemming waarbij de huidige woonsituatie (dubbele bewoning) wordt vastgelegd voor het perceel Hogebrinkweg 7 en 7B in Oldebroek. De huidige woonsituatie (dubbele bewoning) wordt vastgelegd, waardoor de bouw van een nieuwe dubbele woning (twee-onder-één-kap) mogelijk wordt gemaakt. Met deze bestemmingswijziging en het wegbestemmen van een agrarisch bouwperceel wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van woensdag 24 juli tot en met dinsdag 3 september 2019 liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG167-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van  4 september 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Bongersweg 2 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Bongersweg 2 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 24 juli 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan voor de locatie Bongersweg 2 en 2A in ’t Loo van 13 december 2018 van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 24 juli 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Bongersweg 2 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming van het perceel Bongersweg 2 en 2A in ’t Loo. Het plan omvat de sloop van aanwezige opstallen van het aanwezige aannemersbedrijf. Tevens voorziet het plan in de realisatie van twee vrijstaande woningen op het perceel. Door deze functiewijziging van de bestemming, het slopen van opstallen, het verwijderen van erfverharding en het opnieuw inrichten van het perceel wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald met dit plan. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van woensdag 24 juli 2019 tot en met dinsdag 3 september 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG172 -ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.
Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek (herstelbesluit)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad op 11 juli 2019 het herstelde bestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek (herstelbesluit) heeft vastgesteld.

Het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek (herstelbesluit) voorziet in de realisatie van vier windmolens met bijbehorende voorzieningen langs de N50. Op 6 juli 2017 is het bestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek vastgesteld. Tegen dit besluit, en ook andere besluiten, is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Op 17 april 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een tussenuitspraak de gemeenteraad opgedragen om het bestemmingsplan op een aantal punten te herstellen zonder dat hiervoor de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan moet worden. Dit herstelde bestemmingsplan is nu vastgesteld.

Herstel

De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen op en drietal punten de planregels van het bestemmingsplan aan te passen. De volgende aanpassingen in de planregels zijn gedaan; het vastleggen van de maximale geluidsbelasting, de afbraakverplichting van de windmolens na 25 jaar en dat de maximale ruimtelijke gevolgen niet groter mogen zijn dan het voorkeursalternatief waarover de gemeenteraad in mei 2015 besloten heeft. De aanpassingen in het bestemmingsplan leiden ook tot een gewijzigde omgevingsvergunning die voorziet in het bouwen van vier windmolens.

Inzagetermijn

Van woensdag 24 juli 2019 tot en met dinsdag 3 september 2019 liggen het herstelde bestemmingsplan, het raadsbesluit met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl ,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u het bestemmingsplan inzien door te zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG156-VG02.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen tegen het bestemmingsplan, voor zover het gaat om de gewijzigde onderdelen van het bestemmingsplan.  Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Degenen die al eerder beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 6 juli 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied, Windmolenpark Hattemerbroek, hoeven dat niet opnieuw te doen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal hen in de gelegenheid stellen om in de aanhangige procedure hun zienswijze geven op het herstelbesluit.

Anterieure overeenkomsten

Anterieure overeenkomst Buitengebied, Bongersweg 2

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op vrijdag 5 juli 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van het project voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming van het perceel Bongersweg 2 en 2A in ’t Loo. Het plan omvat de sloop van aanwezige opstallen van het aanwezige aannemersbedrijf. Tevens voorziet het plan in de realisatie van twee vrijstaande woningen op het perceel. Door deze functiewijziging, het slopen van opstallen, het verwijderen van erfverharding en het opnieuw inrichten van het perceel wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald met dit plan.
Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van woensdag 24 juli 2019 gedurende zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Anterieure Overeenkomst over grondexploitatie Zuiderzeestraatweg 179 in Oldebroek

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat in juni 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van het project het vervangen van een woning door drie seniorenwoningen op het adres Zuiderzeestraatweg 179 in Oldebroek. Het plan omvat de sloop van de bestaande woning, waarna er ter plaatse een rijtje van drie seniorenwoningen kan worden gerealiseerd.
Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van woensdag 24 juli 2019 gedurende zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.