Bekendmakingen week 23 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

In verband met het geven van verkeersonderwijs door SmdB De Wegwijzer in Oosterwolde op maandag 17 juni 2019 van 08.00 tot 15.30 uur gelden de volgende verkeersmaatregelen:

 • De Schiksweg, tussen de Groote Woldweg en De Heerdtweg, is afgesloten voor al het verkeer.
 • Het eenrichtingsverkeer op de Van Oldebarneveldsweg is die dag opgeheven.

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Hogekamp ongenummerd in Oldebroek, bouwen van een woning (0269201900298 - 27 mei 2019).
 • Harm Aartsweg 46 in 't Loo, aanleggen van een in-/uitrit (0269201900295 - 25 mei 2019).
 • Hogenbrinkweg 19 in Oldebroek, realiseren van een paardenbak (0269201900293 - 24 mei 2019).
 • James Wattstraat 3 in Wezep, bouwen van een opslaghal met kantoor (0269201900294 - 24 mei 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Hogekamp 36 in Oldebroek, bouwen van een woning (0269201900260 - 27 mei 2019).
 • Rustenburgsweg 23 t/m 29 in Oldebroek, onderhoud en energetische maatregelen vier woningen (0269201900250 - 27 mei 2019).

Evenementen

Aanvraag (gewijzigde) evenementenvergunning

 • Door Mega Mensink B.V., is een evenementenvergunning, een tijdelijk verkeersbesluit alsmede een geluidsontheffing aangevraagd voor het organiseren van een Mega Piraten Festijn (een rondtrekkend Nederlandstalig festival), op vrijdag 13 september 2019 van 18.30 tot 01.00 uur, op het perceel weiland aan de Stationsweg, achter Bovenstraatweg 20 in Oldebroek in plaats van op de locatie Koeleweg in Oldebroek (1021703 – 7 mei 2019). De eerder ingediende aanvraag op een andere locatie is ingetrokken.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Groote Woldweg 87 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900299 - 28 mei 2019).
 • Keizersweg 73A in Wezep, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900297 - 27 mei 2019).
 • Rustenburgsweg 61 in Oldebroek, slopen van bedrijfswoning, timmerwerkplaats en bijgebouwen en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900292 - 24 mei 2019).

Naamgeving

Fietspad Cramerpad in Wezep

Het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek heeft in haar vergadering van 28 mei 2019 besloten tot naamgeving over te gaan van het fietspad welke begint aan de Keizersweg ter hoogte van de Voskuilersteeg en eindigt bij de Leemculeweg in Wezep en dit fietspad te voorzien van de naam Cramerpad.
De kaart met het betreffende fietspad en bijbehorende stukken liggen met ingang van 4 juni 2019 ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van toezending van dit besluit hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95 in Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan ‘Wezep, Stationsweg 95’ met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 5 juni 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan ligt eveneens het ontwerpbesluit Hogere waarden vanaf  5 juni 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Wezep, Stationsweg 95 legt de juridisch-planologische basis om de maatschappelijke bestemming van het perceel Stationsweg 95 in Wezep om te zetten naar een woonbestemming. Het plan omvat de bouw van tien toekomstbestendige seniorenwoningen zonder gas en ‘nul-op-de-meter’ principe. Met de functiewijziging van de bestemming wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan ‘Wezep West 2011’  worden gewijzigd.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de verschillende gevels op het perceel stationsweg 95 in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 61 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 61 decibel.

Inzagetermijn

Van 5 juni 2019 tot en met 16 juli 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit Hogere waarden ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.WZ119 -ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit Hogere waarden

Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarden kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.
Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, tel. 0525 63 82 00.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.