Bekendmakingen week 24 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Beelhof 23 in Wezep, wijzigen van de draagconstructie (0269201900303 - 28 mei 2019).
 • Winterdijk 26 in Oosterwolde, vervangen van een schuur/wagenloods (0269201900309 - 31 mei 2019).
 • Zwaluwstraat 32 in Hattemerbroek, uitbreiden van de woning (0269201900305 - 28 mei 2019).
 • Puttensteinsveldweg 12 in Wezep, bestemming omzetten groen naar tuin (0269201900310 -    04 juni 2019).
 • Spronksweg 1A in Oldebroek, gewijzigd gebruik van bedrijfspand (0269201900311 - 4 juni 2019).
 • Mheneweg Zuid 34 in Oldebroek, bouwen van een woning en het plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269201900302 - 28 mei 2019).
 • Groote Woldweg 12 en 14 in Oosterwolde, bouwen van een twee-onder-een-kap woning met twee bijgebouwen (0269201900300 - 28 mei 2019).
 • Schiksweg 34 in Oosterwolde, bouwen van een loods (0269201900304 - 28 mei 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Zeuven Heuvels 53 t/m 63 (oneven) in Wezep, wijzigen van bestaande vergunning (0269201900118 - 29 mei 2019).
 • Prinses Margrietlaan 5 in Wezep, kappen van 23 bomen en veranderen van een bestaande inrit (0269201900046 - 4 juni 2019).
 • Brandsweg 17 in Wezep, bouwen van een vrijstaande woning (0269201900240 - 29 mei 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zwaluwstraat 32 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900307 - 28 mei 2019).
 • Groote Woldweg 87 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900299 - 28 mei 2019).
 • Meidoornstraat 22 in Wezep, gedeeltelijk slopen van een bijgebouw (0269201900308 - 29 mei 2019).

Omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Veluwelaan 8 in Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben om een  omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig gebruik (2.1 lid 1 sub e van de Wabo) van een kindcentrum aan de Veluwelaan 8 in Wezep.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

De ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (kenmerk 0269201900244) en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook beschikbaar op www.oldebroek.nl.
 
Iedereen kan van 12 juni 2019 tot en met 23 juli 2019 schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC, telefoonnummer: 0525 638200.
 
Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.

Bestemmingsplannen

Toepassing coördinatieregeling voor twee projecten

Bekendmaking besluit ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening: toepassing coördinatieregeling voor twee projecten, namelijk een zonnepark gelegen nabij boomkwekerij Hoekert in Oldebroek en een zonnepark op een gedeelte van het recreatiepark de Heidehoek in Wezep.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Oldebroek op 29 mei 2019 met kenmerk 1018770 heeft besloten de coördinatieregeling toe te passen voor twee projecten, namelijk de aanleg van een zonnepark gelegen nabij boomkwekerij Hoekert te Oldebroek en de aanleg van een zonnepark op een gedeelte van het recreatiepark de Heidehoek te Wezep.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde omgevingsvergunningen voor de realisatie van beide  genoemde projecten gelijk op te laten lopen met de procedure voor een herziening van het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan wordt te zijner tijd genomen door de gemeenteraad. De overige besluiten wordt onder andere genomen door het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek en de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Tegen de vaststelling van de besluiten per project kan te zijner tijd als één geheel beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

De coördinatie heeft betrekking op de volgende (ontwerp)besluiten voor de volgende twee projecten:

 • Project A: de bouw en aanleg van een zonnepark gelegen nabij boomkwekerij Hoekert te Oldebroek, waarbij de volgende besluiten worden gecoördineerd: een bestemmingsplan ex artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en eventueel overige voor het project benodigde besluiten,
 • Project B: de bouw en aanleg van een zonnepark op een gedeelte van het recreatiepark de Heidehoek te Wezep, waarbij de volgende besluiten worden gecoördineerd: een bestemmingsplan ex artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en eventueel overige voor het project benodigde besluiten.

Tegen het besluit tot toepassing van de coördinatieregeling staat op grond van artikel 8:5, bijlage C van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep open.

Toepassing coördinatieregeling voor een bedrijfshal op bedrijvenpark H20

Bekendmaking besluit ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening: toepassing coördinatieregeling voor het project het bouwen van een bedrijfshal op bedrijvenpark H20.

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat op grond van artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad van Oldebroek op 29 mei 2019 met kenmerk 1019773 heeft besloten de coördinatieregeling toe te passen voor het project het bouwen van een bedrijfshal met parkeerplaats en daarbij behorende voorzieningen op bedrijvenpark H20.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde omgevingsvergunningen voor de realisatie van het genoemde project gelijk op te laten lopen met de procedure voor een gedeeltelijke herziening van het geldende bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O. De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Dit betekent dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan wordt te zijner tijd genomen door de gemeenteraad. De overige besluiten wordt onder andere genomen door het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek en de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland. Tegen de vaststelling van de besluiten kan te zijner tijd als één geheel beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

De coördinatie heeft betrekking op de volgende (ontwerp)besluiten voor het project:

 1. gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O en
 2. de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfshal en een parkeerplaats met daarbij behorende voorzieningen en het oprichten van een inrichting.

Tegen het besluit tot toepassing van de coördinatieregeling staat op grond van artikel 8:5, bijlage C van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar en beroep open.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.