Bekendmakingen week 25 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Hogekamp 36 in Oldebroek, plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269201900334 - 12 juni 2019).
 • Veluwelaan 8 in Wezep, plaatsen van een berging (0269201900337 - 13 juni 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 330 in Oldebroek, aanbouwen aan de achterzijde van de woning (0269201900327 - 11 juni 2019).
 • Oostendorperstraatweg 72 in Oosterwolde, plaatsen van 4 lichtmasten ten behoeve van een paardenbak (0269201900325 - 11 juni 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 369 in Oldebroek, vervangen van bijgebouwen (0269201900324 - 10 juni 2019).
 • Rendementstraat 13 in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfspand en het oprichten van een inrichting (0269201900321 - 7 juni 2019).
 • Duurzaamheidstraat 19C in Hattemerbroek, uitbreiden van een bedrijfspand (0269201900320 - 6 juni 2019).
 • Hogenbrinkweg 18 in Oldebroek, vervangen van het dak (0269201900319 - 6 juni 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 254 in Oldebroek, plaatsen van een ooievaarsnest (0269201900316 - 6 juni 2019).
 • Prinses Margrietlaan 19 R1 in Wezep, kappen van 86 houtopstanden (0269201900315 - 5 juni 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 253 in Oldebroek, veranderen van de inrichting (0269201900313 - 5 juni 2019).
 • Rondweg 64 in Wezep, plaatsen van een overkapping (0269201900312 - 5 juni 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Duurzaamheidstraat 78 in Hattemerbroek, aanleggen van een inrit (0269201900278 - 7 juni 2019).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, plaatsen van acht vlaggenmasten (0269201900220 - 13 juni 2019).
 • Zwaluwstraat 32 in Hattemerbroek, verbouwen van de woning (0269201900199 - 6 juni 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Bovenheigraaf 61 in ’t Loo, tijdelijk legaliseren van het gebruik (van agrarisch naar maatschappelijk/speelveld) van het veld achter de Looschool en het tijdelijk legaliseren van bouwwerken (0269201900128 – 14 juni 2019).
 • Winterdijk 26 in Oosterwolde, renoveren van een schuur (0269201900197 - 11 juni 2019).
 • Meidoornplein 83 in Wezep, plaatsen van een pui en terras (0269201900219 - 11 juni 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Vergunningen

Collectevergunning

 • Stichting Schoner Milieu gaat collecteren in de gemeente Oldebroek van 29 juli t/m 3 augustus 2019 (1023133 - 13 juni 2019)

Meldingen

Melding uitweg

 • Rondweg 1 in Wezep, aanleggen van een uitrit (0269201900330 - 11 juni 2019).
 • Harm Aartsweg 46 in ’t Loo Oldebroek, aanleggen van een uitrit (0269201900326 - 25 mei 2019).

Ingediende sloopmelding

 • Verlengde Kerkweg 1 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900336 - 12 juni 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 330 in Wezep, verwijderen van asbest en slopen van een bijgebouw    (0269201900332 - 11 juni 2019).
 • Keizersweg 2 in Wezep, slopen van schoolgebouw de Bron (0269201900331 - 7 juni 2019).
 • Hogenbrinkweg 18 in Oldebroek, vervangen van het rieten dak (0269201900329 - 6 juni 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, bouwen en aanleggen van een pekelwaterkelder, spoelput en een keerwand (0269201900335 - 6 juni 2019).

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H20, Rendementstraat en ontwerpvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark H20, Rendementstraat en de ontwerpvergunningen met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit gelijktijdig met ingang van woensdag 19 juni 2019 ter inzage liggen.

Doel van het project

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark H20, Rendementstraat legt de juridisch-planologische basis zodat het bedrijf Van Halteren Special Products B.V. uit Zwolle zich kan vestigen op een perceel aan de Rendementstraat in Hattemerbroek, op Bedrijvenpark H20. Op het perceel zal een bedrijfsgebouw worden gerealiseerd. Het gebouw bestaat uit een constructiewerkhal van circa 4.400 m2 en een kantoordeel van circa 1.000 m2. Er wordt ook een nieuw parkeerterrein gerealiseerd voor ruim 60 auto's. Om dit project mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Bedrijvenpark H20 worden gewijzigd.
Het artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en het besluit van de gemeenteraad van Oldebroek van 29 mei 2019 met kenmerk 1019773 maken het mogelijk dat diverse procedures gelijktijdig kunnen worden doorlopen. Omdat voor de realisatie van dit project meerdere besluiten nodig zijn, worden om die reden het bestemmingsplan en de vergunningen gecoördineerd behandeld.

Inzagetermijn

Van 19 juni 2019 tot en met 30 juli 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunningen met bijbehorende stukken en het ontwerpvaststellingsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.HB110 -ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en ontwerpvergunningen

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpvergunningen kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 19 juni 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan voor de locaties Oosterweg en Veenweg 41 van 12 september 2018 en 27 juli 2018 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 19 juni 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemming van het perceel Veenweg 41 in Oldebroek en het wijzigen van de bestemming van de percelen Zuiderzeestraatweg 378 en 378A in Oldebroek. Het bestemmingsplan voorziet in de uitruil van een bouwmogelijkheid tussen de percelen Veenweg 41 en Oosterweg ongenummerd in Oldebroek. Het plan omvat de sloop van aanwezige agrarische en niet-agrarische opstallen op de percelen Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A. Tevens voorziet het plan in de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Oosterweg ongenummerd in Oldebroek. Door deze functiewijziging van de percelen en het opnieuw inrichten van deze percelen wordt er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald met dit plan. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 19 juni 2019 tot en met 30 juli 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG168 -ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving aanvraag, reguliere voorbereidingsprocedure, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Prinses Margrietkazerne in Wezep

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.
Inrichting 27B05, Prinses Margrietkazerne aan de Kolonel D.J. Teesweg 1, 8091 in Wezep. Activiteit: bouwen. Het veranderen van de (beschermde sub)brandcompartimentering van gebouw 26 (2019/0619 – 4 juni 2019)
In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat de minister een besluit heeft genomen, wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar kenbaar te maken.

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tel. 088 489 00 00 en op www.ilent.nl/contact.

Kennisgeving aanvraag, reguliere voorbereidingsprocedure, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Artillerie Schietkamp in ’t Harde / Oldebroek

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.
Inrichting 27B08, Artillerie Schietkamp aan de Eperweg 149, 8084 HE in ’t Harde (gemeente Oldebroek). Activiteit: uitvoeren werk of werkzaamheden. Aanlegvergunning voor het verharden van de Kamperbaan op het Artillerie Schietkamp in Oldebroek (2019/0614 - 28 mei 2019)
In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat de minister een besluit heeft genomen, wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar kenbaar te maken.

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tel. 088 489 00 00 en op www.ilent.nl/contact.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.