Bekendmakingen week 26 2019

Verkeer

Verkeersmaatregelen

 • Om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de Seringstraat in Wezep nabij huisnummer 3 door het plaatsen van een bord met onderbord. Op het onderbord wordt het kenteken vermeld (1022504 - 17 juni 2019).

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Vanwege het ‘BigPop Festival’ op zaterdag 13 juli 2019 gelden de volgende verkeersmaatregelen:
  • Van 18.00 tot 23.00 uur geldt eenrichtingsverkeer op de Kleine Woldweg in Oosterwolde, vanaf de Heijmansweg tot aan de Naaldeweg. Inrijden vanaf de zijde van de Heijmansweg is toegestaan aan te geven met borden C02 en C03.
  • Van 18.00 tot 03.00 uur geldt een parkeerverbod voor beide zijden van de Kleine Woldweg in Oosterwolde, inclusief de bermen, tussen de aansluiting met de Zwarteweg en de Naaldeweg. Dit is vanwege de toegankelijkheid voor de hulpdiensten, aan te geven met borden E01 (1022523 - 18 juni 2019).
 • Vanwege het geven van verkeersonderwijs door de Timotheusschool in Oldebroek op dinsdag 2 juli 2019 van 08.00 tot 12.30 uur is de Narcisstraat in Oldebroek afgesloten voor al verkeer (1023673 – 20 juni 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Oostendorperstraatweg 76 in Oosterwolde, uitbreiden van de woning (0269201900342 - 17 juni 2019).
 • Warmtekrachtstraat ongenummerd in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfsgebouw    (0269201900341 - 14 juni 2019).
 • Mulligenweg 8 R34 in Oldebroek, uitbreiden van de woning door middel van een uitbouw (0269201900339 - 14 juni 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Van Pijkerenlaan ongenummerd (naast nummer 69) in Oldebroek, kappen van een lijsterbes    (0269201900231 - 19 juni 2019).
 • Rendementstraat 3 en 3A in Hattemerbroek, bouwen van twee bedrijfspanden, het plaatsen van een hek en het aanleggen van twee uitritten (0269201900251 - 18 juni 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 337 in Oldebroek, plaatsen van een balkon en trap aan de woning t.b.v. een nooduitgang (0269201900288 - 18 juni 2019).
 • Veluwelaan 8 in Wezep, plaatsen van een berging (0269201900337 - 20 juni 2019).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank en Horeca

 • Aan het Zuiderzeecafé voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van de Broekermarkt, Zuiderzeestraatweg 143 in Oldebroek op 3 juli 2019. Deze ontheffing geldt ook in 2020 en in 2021 op nader te melden dagen (1018431, 18 juni 2019).
 • Aan Zalencentrum De Brink voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van de Broekermarkt, Zuiderzeestraatweg 141 in Oldebroek op 3 juli 2019. Deze ontheffing geldt ook in 2020 en in 2021 op nader te melden dagen (1018431, 20 juni 2019).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan meneer G.B. Spijkerboer, namens de Stichting Harken voor Helden, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens het BigPop Festival op een perceel grasland nabij de Kleine Woldweg 19 in Oosterwolde op zaterdag 13 juli 2019 van 18.00 tot de volgende morgen 02.00 uur (1022523 - 18 juni 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende melding gesloten bodemenergiesysteem

 • Grachtenweg 17A in Oosterwolde, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem    (0269201900340 - 14 juni 2019).

Ingediende sloopmelding

 • Duinkerkerweg 20 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen    (0269201900345 - 18 juni 2019).
 • Spronksweg 17 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900344 - 18 juni 2019).
 • Van Pallandtlaan 35 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900350 - 19 juni 2019).

Ingediende melding Activiteitenbesluit

 • Warmtekrachtstraat ong. in Hattemerbroek, bouwen van bedrijfsbebouwing (0269201900343 - 18 juni 2019).
 • Bovenheigraaf 55 in 't Loo, veranderen van het bedrijf (0269201900346 - 17 juni 2019).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, aanleggen van een keerwand (0269201900347 - 18 juni 2019).
 • Duurzaamheidstraat 88 in Hattemerbroek, veranderen van het bedrijf (0269201900348 - 18 juni 2019).
 • Duurzaamheidstraat 78C in Hattemerbroek, starten van een bedrijf (0269201900351 - 19 juni 2019).

Geaccepteerde melding uitweg

 • Stuivezandsweg 5 in ’t Loo, aanleggen van een uitweg (0269201900204 - 20 juni 2019).
 • Stuivezandsweg 3 in ’t Loo, aanleggen van een uitweg (0269201900112 - 20 juni 2019).

Ontwerpbesluit

Ontwerpbesluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c,
eerste lid van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbesluit Hogere waarden met de daarbij behorende stukken voor het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A, met ingang van 19 juni 2019 ter inzage ligt.

Doel van het plan

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de vrijstaande woning op het perceel Oosterwegongenummerd in Oldebroek bedraagt echter maximaal 50 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 50 decibel.

Inzagetermijn

Van 19 juni 2019 tot en met 30 juli 2019 ligt het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
 • Op de gemeentelijke website www.oldebroek.nl.

Zienswijze ontwerpbesluit

Gedurende de eerder genoemde termijn kan iedere belanghebbende schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarden bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG in Oldebroek kenbaar maken.
Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving aanvraag, reguliere voorbereidingsprocedure, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Prinses Margrietkazerne in Wezep

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, heeft ontvangen.
Inrichting 27B05, Prinses Margrietkazerne aan de Kolonel D.J. Teesweg 1, 8091 AT Wezep. Activiteit: bouwen. Het veranderen van (beschermde sub) brandcompartimentering gebouw 27 (2019/0620 – 4 juni 2019)
In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat de minister een besluit heeft genomen, wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaar kenbaar te maken.

Inlichtingen

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tel. 088 489 00 00 en op www.ilent.nl/contact.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.