Bekendmakingen week 10 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregel

 • Op woensdag 27 maart 2019 van 08.00 tot 15.30 uur is de Ruitersveldweg tussen de Kerkweg en de Boterakkers afgesloten voor al het verkeer. Dit wordt aangegeven met borden. De straat is afgesloten in verband met het geven van verkeersonderwijs door CBS De Rank in Wezep (1017677 – 26 februari 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Veenweg 39 in Oldebroek, verbouwen van een loods (0269201900113 - 27 februari 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Prinses Margrietlaan 17 in Wezep, het kappen van 14 bomen en het aanleggen van een toegangspad naar Prinses Margrietlaan 19R1 (0269201800694 – 1 maart 2019).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank en Horeca

 • Aan Stichting Trekkertrek Vrienden Oosterwolde in Oosterwolde voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van Demo-Testavond Trekkertrek, in het weiland achter de Oostendorperstraatweg 50 in Oosterwolde op 5 april 2019. Deze ontheffing geldt ook in 2020 en in 2021 op nader te melden dagen (1015601, 25 februari  2019).
 • Aan S.V. Noord Veluwe Boys voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken (artikel 5:12 APV juncto artikel 4, lid 4 Drank- en Horecawet) tijdens een feest ter gelegenheid van Koningsdag op 27 april 2019 in de kantine van S.V. Noord Veluwe Boys, Vogelzang Veldweg 50 in Hattemerbroek. Deze ontheffing geldt ook in 2020 en in 2021 op nader te melden dagen (1015920 – 20 februari 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Mheneweg Noord 14 en 16 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen  (0269201900108 - 21 februari 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 645 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen    (0269201900110 - 26 februari 2019).        
 • Esdoornstraat 20 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900111 - 26 februari 2019).
 • Veenweg 39 in Oldebroek, slopen van een bijgebouw (0269201900114 - 27 februari 2019).

Melding uitweg

 • Stuivezandsweg 3 in 't Loo, aanleggen van een oprit (0269201900112 - 23 februari 2019). 

Omgevingsvergunningen

Twee ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Heikamp nabij 32 en Speltakker nabij 36 in Wezep

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend, dat zij het voornemen hebben met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo, medewerking te verlenen aan afwijkingen van het bestemmingsplan. Deze afwijkingen maken het planologisch mogelijk om percelen met de bestemming groen anders te mogen gebruiken. Het gaat om de volgende locaties en gebruik:

 • Heikamp nabij 32 in Wezep, de bestemming groen te mogen gebruiken als tuin, zaaknummer 0269201800554.
 • Speltakker nabij 36 in Wezep, de bestemming groen te mogen gebruiken als tuin, zaaknummer 0269201800589.

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen (afwijkingen bestemmingsplan) 

De ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen, de afgegeven verklaring van geen bedenkingen (projectafwijkingsbesluit) en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 6 maart 2019 zes weken ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De stukken zijn ook digitaal beschikbaar op www.oldebroek.nl.

Iedereen kan van 6 maart 2019 tot en met 16 april 2019 schriftelijk en gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP in Oldebroek. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, kunt u contact opnemen met het KCC via tel. 0525 63 82 00. 

Wij maken u erop attent dat u alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kunt indienen als u ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent. 

Anterieure overeenkomsten

Anterieure overeenkomst grondexploitatie Bovenstraatweg 36 in Oldebroek

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 20 februari 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten voor de bouw van één vrijstaande woning met bijgebouw en het toevoegen van één woning door uitbreiding en splitsing van de bestaande woonboerderij met bijgebouwen op het perceel Bovenstraatweg 36 in Oldebroek.

Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is gedurende zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis, met ingang van 6 maart 2019.

Anterieure overeenkomst grondexploitatie Elburgerweg 30 in Hattemerbroek

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 13 februari 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten voor het wijzigen van de recreatieve bestemming van het recreatieobject naar een reguliere woonbestemming op het perceel Elburgerweg 30 in Hattemerbroek. Door de wijziging naar een woonbestemming kan er permanent gewoond worden in de recreatiewoning. Het plan voorziet tevens in dat de bestaande recreatiewoning herbouwd wordt en het erf opnieuw wordt aangelegd, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsvindt.

Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is gedurende zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis, met ingang van 6 maart 2019.

Anterieure overeenkomst grondexploitatie Oude Kerkweg 5 in Hattemerbroek

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 7 juni 2018 een anterieure overeenkomst is gesloten voor het mogelijk maken van permanente bewoning van de aanwezige recreatiewoning door het te wijzigen naar een woonbestemming op het perceel Oude Kerkweg 5 in Hattemerbroek.

Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is gedurende zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis, met ingang van 6 maart 2019.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.