Bekendmakingen week 12 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Meidoornstraat 18 in Wezep, plaatsen van een carport (0269201900139 – 12 maart 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 241 in Oldebroek, aanleggen van een inrit (0269201900137 – 10 maart 2019).
 • Duinkerkerweg 20A in Oosterwolde Gld, bouwen van een schapenstal (0269201900147 – 13 maart 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, verbreden van een watergang en plaatsen van beschoeiing (0269201900078 – 11 maart 2019).
 • Warmtekrachtstraat 31 in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfspand en een betonsilo, aanleggen van een uitweg, plaatsen van een hekwerk (0269201900020 – 13 maart 2019).
 • Bloemstraat 107 in Oldebroek, uitbreiden van de school (0269201800672 – 8 maart 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Klompenmakersweg 67 t/m 99 (oneven) in Wezep, het realiseren van appartementen in een bestaand gebouw (0269201800697 – 14 maart 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Melding uitweg

 • Verlengde Kerkweg 5 in Wezep, vergroten van een uitrit (0269201900149 – 10 maart 2019).

Ingediende sloopmelding

 • Eekterweg 27 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900141 – 11 maart 2019).
 • Bovenstraatweg 42 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen en slopen van een bijgebouw (0269201900142 – 12 maart 2019).
 • Stationsweg 58 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900143 – 13 maart 2019).
 • Bovenheigraaf 18 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen en slopen van woning en bijgebouw (0269201900144 – 13 maart 2019).
 • Sneeuwbesstraat 11 en 17, Forsythiastraat 32, Lavendelstraat 11 en 18 en Esdoornstraat 3 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900148 – 13 maart 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Rondweg 3 in Wezep, veranderen van het bedrijf (0269201900145 – 11 maart 2019).
 • Rendementstraat 11 in Hattemerbroek, starten van een bedrijf (0269201900146 – 11 maart 2019).

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 20 maart 2019 ter inzage liggen. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan erf inrichtingsrapport Oldebroek, Rustenburgsweg 59-61 en 102-104 opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 20 maart 2019 ter inzage.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Rustenburgsweg 59 – 61 en 102A legt de juridisch-planologische basis voor de functiewijziging van de bestemmingen van de percelen Rustenburgsweg 59-61 en 102A in Oldebroek in een woonbestemming voor het bouwen van totaal zeven woningen. Het plan omvat de bouw van zes woningen, bestaande uit drie twee-onder-een-kapwoningen op het perceel Rustenburgsweg 59-61 en één vrijstaande woning op het perceel Rustenburgsweg 102A in Oldebroek. Met de functiewijziging van de bestemmingen en de bedrijfsverplaatsing wordt beoogd de ruimtelijke kwaliteit ter plekke te verbeteren. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 20 maart 2019 tot en met 30 april 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken, het ontwerpvaststellingsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OB113 -ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.