Bekendmakingen week 19 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 329 in Oldebroek, aanleggen van een paardenbak (0269201900252 - 1 mei 2019).
 • Rendementstraat nabij 1 in Hattemerbroek, twee bedrijfspanden en het aanleggen van twee uitritten (0269201900251 - 1 mei 2019).
 • Rustenburgsweg 23 tot en met 29 in Oldebroek, onderhoud en energetische maatregelen vier woningen Oldebroek (0269201900250 - 1 mei 2019).
 • Mheneweg Zuid 34 in Oldebroek, bouwen van een woning en bijgebouwen en plaatsen van een tijdelijke woonunit (0269201900248 - 30 april 2019).
 • Westerakker 31 in Oldebroek, plaatsen van een overkapping (0269201900247 - 30 april 2019).
 • Bovendwarsweg 64 in Oldebroek, aanleggen van een camperplaats (0269201900246 - 30 april 2019).
 • Veluwelaan 8 in Wezep, melden van brandveilig gebruik (0269201900244 - 30 april 2019).
 • Bovenheigraaf 55 in 't Loo, veranderen van de inrichting (0269201900243 - 29 april 2019).
 • Zernikestraat 8 in Wezep, plaatsen van een wachtpost (0269201900242 - 29 april 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 620 in Wezep, aanleggen van een uitrit Erica Terpstrahal (0269201900241 - 29 april 2019).
 • Brandsweg 17 in Wezep, bouwen van een vrijstaande woning (0269201900240 - 29 april 2019).
 • Ribesstraat 13 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269201900235 - 26 april 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning

 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, plaatsen van drie opslagtanks (0269201900190 - 29 april 2019).
 • Koningin Wilhelminalaan 20 in Wezep, renovatie en uitbreiding bungalow (0269201900155 - 2 mei 2019).
 • Mheneweg Zuid 56 in Oldebroek, vervangen van bijgebouwen (0269201900091 – 26 april 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Duinkerkerweg 20A in Oosterwolde, bouwen van een schapenstal (0269201900147 - 1 mei 2019).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank- en Horeca

 • Aan Stichting Oosterwolder Oldtimer Comité voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van een oldtimershow, een toertocht met oldtimer tractors en een step-on-sledge aan de Oostendorperstraatweg 50 in Oosterwolde op zaterdag 15 juni 2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur en in 2020 en 2021 op nader te melden dagen en tijdstippen (1018464 - 30 april 2019).

Ontheffingen

Stookontheffing

 • Zomerdijk 2 in Oosterwolde, verbranden van snoeihout in het buitengebied (1020197 - 29 april 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Winterdijk 26 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900245 - 30 april 2019).
 • Sneeuwbesstraat 11 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900239 - 29 april 2019).
 • Portsweg 6 in Wezep, gedeeltelijk slopen van het hoofdgebouw (0269201900238 – 27 april 2019).
 • Oostendorperstraatweg 37 in Oosterwolde, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900237 - 26 april 2019).

Ingediende melding Activiteitenbesluit

 • Klimaatstraat ongenummerd in Hattemerbroek, starten van een bedrijf (0269201900254 - 2 mei 2019).

Melding uitweg

 • Verlengde Kerkweg 15 in Wezep, legaliseren van een bestaande uitrit (0269201900193 - 2 mei 2019).
 • Verlengde Kerkweg 5 in Wezep, vergroten van een uitrit (0269201900149 - 2 mei 2019).

Anterieure overeenkomst

Anterieure overeenkomst ‘Wezeper Veste’, Stationsweg 95 in Wezep

Op dinsdag 30 april 2019 is een anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer, Vereniging ‘Wezeper Veste’, vertegenwoordigd door voorzitter de heer J. Bredewout en secretaris, de heer H. Meijer. De anterieure overeenkomst is opgesteld voor de locatie Stationweg 95 in Wezep. Op deze locatie wil de initiatiefnemer 10 seniorenwoningen realiseren.

De zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ligt ter inzage vanaf donderdag 9 mei tot donderdag 13 juni 2019 op het gemeentehuis van Oldebroek. Tegen deze overeenkomst kan geen zienswijze, bezwaar of beroep worden ingediend.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 8 mei 2019 ter inzage liggen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Heidehoek legt de juridisch-planologische basis om de recreatieve bestemming (op recreatiepark Heidehoek) gedeeltelijk om te zetten naar een woonbestemming om de huisvesting van de arbeidsmigranten te legaliseren. Om dit mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 8 mei 2019 tot en met 18 juni 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpvaststellingsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG146-ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A en besluit Hogere waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat de Hogere waarden voor het bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A op 26 februari 2019 zijn vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Het definitieve besluit Hogere waarden wordt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de woonbestemming voor het perceel Heigraaf 8 en 8A in Wezep. Het plan omvat het juridisch en planologisch vastleggen van het bewonen van een bijgebouw die binnen het overgangsrecht valt. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de woning op het perceel Heigraaf 8 en 8A in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 56 decibel. Burgemeester en wethouders hebben daarom voor bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toegestaan van maximaal 56 decibel.

Inzagetermijn

Van 8 mei tot en met 18 juni 2019  liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit en het besluit Hogere waarden ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG163-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep Hogere Waarden

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 110c van de Wet geluidhinder juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en besluit Hogere waarden

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en de Hogere waarden treedt in werking met ingang van 19 juni 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan Erfadvies Bovenstraatweg 36 als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Bovenstraatweg 36 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Bovenstraatweg 36 in Oldebroek naar een woonbestemming. Het plan omvat de sloop van alle aanwezige agrarische opstallen op het perceel. Het plan voorziet in de realisatie van één vrijstaande woning en een uitbreiding en splitsing van de huidige woonboerderij. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 8 mei tot en met 18 juni 2019  liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG166-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van 19 juni 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A en Beeldkwaliteitsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2019 het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A ongewijzigd heeft vastgesteld. Tevens is door de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan erf inrichtingsrapport Groote Woldweg 93 en 93A van 3 juli 2018 als onderdeel van de Welstandsnota 2014 vastgesteld. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zijn vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Groote Woldweg 93 en 93A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Groote Woldweg 93 en 93A in Noordeinde Gld. naar een reguliere woonbestemming voor twee woningen en gedeeltelijk naar een agrarische bestemming. Het plan omvat ook de sloop van de aanwezige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en het terug bouwen van een bijgebouw, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaats vindt op het perceel. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 8 mei tot en met 18 juni 2019  liggen het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken, het raadsbesluit en het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien:

 • Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,
 • Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,
 • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.BG165-VG01.

Beroep bestemmingsplan

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan treedt in werking met ingang van 19 juni 2019, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.