Bekendmakingen week 20 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Zaterdag 18 mei 2019 van 07.00 tot 18.00 uur is de Van Asch van Wijcklaan, tussen de Stationsweg en de Rozenstraat, in Oldebroek afgesloten voor al het verkeer. Dit vanwege het houden van een ‘boeldag’ (1020797 - 7 mei 2019).
 • Zaterdag 19 oktober 2019 van 16.00 uur tot de volgende morgen 02.00 uur gelden de volgende verkeersmaatregelen:
  • Een parkeerverbod voor beide zijden van de Feithenhofsweg, vanaf de Zuiderzeestraatweg tot de Bovenheigraaf, in Oldebroek, inclusief de bermen, in verband met de toegankelijkheid voor de hulpdiensten (borden ­­­­­­­E01).
  • Eenrichtingsverkeer voor de Feithenhofsweg, vanaf de Zuiderzeestraatweg tot de Bovenheigraaf, in Oldebroek (borden C02 en C03).
  • Eenrichtingsverkeer voor de Bovenstraatweg, vanaf de Rustenburgsweg tot de Laanzichtsweg, in Oldebroek (borden C02 en C03)
  Deze maatregelen worden genomen vanwege het houden van ‘Kokki’s Oktoberfest’ (1014084 - 8 mei 2019).

   
 • Vrijdag 21 juni 2019 van 15.00 tot 01.30 uur en zaterdag 22 juni 2019 van 09.00 tot 16.30 uur geldt er een tweezijdig parkeerverbod (borden E01) voor de volgende straten in Hattemerbroek:
  • Het openbare deel van de Klimaatstraat.
  • De Middeldijk, vanaf de Zuiderzeestraatweg tot aan het viaduct.
  • De Warmtekrachtstraat.

Dit vanwege het houden van ‘Open dagen Jan Bakker’ (1019187 - 8 mei 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zomerdijk 64 in Noordeinde, plaatsen caravan voor eigen gebruik (0269201900261 - 7 mei 2019).
 • Heidehoeksweg 7 in Wezep, realiseren van een zonnepark (0269201900258 - 6 mei 2019).
 • Zomerdijk 64 in Noordeinde,herbouwen van een schuur (0269201900257 - 4 mei 2019).
 • Hogekamp 36 in Oldebroek, bouwen van een woning (0269201900260 - 7 mei 2019).
 • Oude weg 8A in Hattemerbroek, bouwen van een berging (0269201900259 - 6 mei 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Duurzaamheidstraat 88 in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfspand, een bijgebouw, het plaatsen van een hekwerk en het aanleggen van een uitweg (0269201900119 - 9 mei 2019).
 • Zwarteweg 97 in Oosterwolde, vervangen van een volière en het plaatsen van een duivenhok (0269201800698 - 10 mei 2019).

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

 • Zuiderzeestraatweg 246 in Oldebroek, realiseren van een bed and breakfastvoorziening (0269201900076 - 9 mei 2019).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank en Horeca

 • Aan J.H. de Vries voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van de NK Autocross op het circuit de Bargen aan de Vreeweg in ’t Loo op 14 en 15 juni 2019. Deze ontheffing geldt ook in 2020 en  2021 op nader te melden dagen (1011391 - 9 mei 2019).
 • Aan slagerij Van Guilik B.V., voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van de opening en open dag locatie Jan Bakker Beheer, Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek  op 21 en 22 juni 2019 (1019187 - 9 mei 2019).

Evenementen

Verleende evenementenvergunning

 • Aan mevrouw A. Bakker, namens Jan Bakker Beheer, wordt een vergunning verleend voor het houden van ‘Open dagen Jan Bakker’ op vrijdag 21 juni 2019 van 16.00 tot de volgende morgen 01.00 uur en zaterdag 22 juni 2019 van 10.00 tot 16.00 uur, op de locatie Duurzaamheidsstraat 84 in Hattemerbroek. Het betreft de opening van de nieuwe huisvesting met de officiële opening op vrijdagavond voor genodigden (besloten) en een open dag op zaterdag voor geïnteresseerden. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens de open dagen. Deze ontheffing geldt op vrijdag 21 juni 2019 van 21.00 tot (de volgende morgen) 01.00 uur en op zaterdag 22 juni 2019 van 10.00 tot 16.00 uur (1019187 - 8 mei 2019).
 • Aan meneer G.J. van ‘t Hul, namens Kokki’s Cafe, wordt een vergunning verleend voor het houden van ‘Kokki’s Oktoberfest’ op zaterdag 19 oktober 2019 van 17.00 tot de volgende morgen 01.00 uur, op het weiland gelegen aan de Feithenhofsweg, tegenover huisnummer 13, in Oldebroek. Ook wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek te gebruiken tijdens ‘Kokki’s Oktoberfest’. Deze ontheffing geldt op zaterdag 19 oktober 2019 van 17.00 tot de volgende morgen 01.00 uur (1014084 - 8 mei 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Cotoneasterstraat 36 in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900256 - 3 mei 2019).
 • Bovenstraatweg 36 in Oldebroek, slopen van een bijgebouw (0269201900255 - 2 mei 2019).
 • Zomerdijik 64 in Noordeinde, slopen van bijgebouwen en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900262 - 8 mei 2019).

Ingediende melding activiteitenbesluit

 • Heidehoeksweg 7 in Wezep, realiseren van een zonnepark (0269201900263 - 9 mei 2019).

Omgevingsvergunningen

Twee beschikkingen omgevingsvergunningen, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Speltakker nabij 36 en Heikamp nabij 32 in Wezep

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij in het kader van de Wabo met toepassing van artikel 2.1, eerste lid onder c van de Wabo, twee omgevingsvergunningen hebben verleend. De omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • het gebruik van de grond met de bestemming Groen als tuin op een perceel aan de Speltakker nabij 36 in Wezep. (zaaknummer 0269201800589).
 • het gebruik van de grond met de bestemming Groen als tuin op een perceel aan de Heikamp nabij 32 in Wezep. (zaaknummer 0269201800554).

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen (afwijkingen bestemmingsplan)

De ontwerpbeschikkingen zijn op 5 maart 2019 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis courant en de Staatscourant en heeft vanaf 6 maart 2019 zes weken ter inzage gelegen.

Er zijn geen zienswijzen ontvangen tijdens de terinzagetermijn. De beschikkingen omgevingsvergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunningen niet inhoudelijk gewijzigd.

Definitieve beschikkingen omgevingsvergunningen (afwijkingen bestemmingsplan)

De definitieve beschikkingen en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 15 mei tot en met woensdag 26 juni 2019 ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. De beschikkingen zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep omgevingsvergunningen

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunningen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van de besluiten hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • U ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent.
 • U belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking.

Koop- en realisatieovereenkomst

Koop- en realisatieovereenkomst locatie Borst, Zuiderzeestraatweg Hattemerbroek.

Op maandag 6 mei 2019 is een koop- en realisatieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer, IJsseldelta Ontwikkeling BV, vertegenwoordigd door de heer G. van Ommen. De koop- realisatieovereenkomst is opgesteld voor de locatie Borst, Zuiderzeestraatweg Hattemerbroek. Op deze locatie wil de initiatiefnemer 36 woningen realiseren.

De zakelijke beschrijving van de koop- en realisatieovereenkomst ligt ter inzage met ingang van donderdag 16 mei tot donderdag 27 juni 2019 op het gemeentehuis van Oldebroek. Tegen deze overeenkomst kan geen zienswijze, bezwaar of beroep worden ingediend.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.