Bekendmakingen week 21 2019

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Zaterdag 31 augustus 2019 van 07.30 tot 14.30 uur is de Eikenhof, vanaf de Essenakker en de Wijnbergenerve in Oosterwolde, afgesloten voor al het verkeer. Dit vanwege het houden van een rommelmarkt (1020134 – 10 mei 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, aanbrengen van keerwanden (0269201900264 - 10 mei 2019).
 • Rondweg 1 in Wezep, uitbreiden van Erica Terpstra hal (0269201900265 - 10 mei 2019).
 • Vreeweg 13 in ’t Loo, aanleggen van een paardenbak (0269201900266 - 11 mei 2019).
 • Stationsweg nabij Bovenstraatweg 20 in Oldebroek, gewijzigde locatie Mega Piraten Festijn (0269201900267 - 13 mei 2019).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, plaatsen van een kelder (0269201900268 - 13 mei 2019).
 • Bovenheigraaf 77B in 't Loo, bouwen van een woning (0269201900269 - 14 mei 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Heikamp nabij 32 in Wezep, veranderen van de bestemming groen naar tuin (0269201800554 - 14 mei 2019).
 • Speltakker nabij 36 in Wezep, veranderen van de bestemming Groen naar Tuin (0269201800589 - 14 mei 2019).
 • Bovendwarsweg 78 in Oldebroek, bouwen van een bijgebouw bij de woning (0269201900107 - 10 mei 2019).
 • Veenweg 39 in Oldebroek, verbouwen van een loods (0269201900113 - 15 mei 2019).
 • Veluwelaan 8 in Wezep, plaatsen van een reclame-uiting (0269201900134 - 13 mei 2019).
 • Bovenheigraaf tegenover Enkweg 18 in Wezep, realiseren van een schuilgelegenheid (0269201900154 - 15 mei 2019).
 • Rondweg 20 in Wezep, kappen van een esdoorn en het aanleggen van een inrit (0269201900169 - 15 mei 2019).
 • Prinses Beatrixlaan 1 in Wezep, kappen van houtopstanden (met herplantplicht) (0269201900170 - 15 mei 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 383 M1 in Oldebroek, plaatsen van een tuinkamer aan een pré-mantelzorgwoning (0269201900172 - 13 mei 2019).
 • Voskuilerdijk 51B in Hattemerbroek, aanbrengen van gevelstucwerk (0269201900223 - 15 mei 2019).
 • Ribesstraat 13 in Wezep, uitbreiden van de woning (0269201900235 - 16 mei 2019).
 • Looweg 47 R1 in 't Loo, aanpassen van centrumgebouw fastfood Landal ’t Loo (0269201900209 - 13 mei 2019).
 • Marga Klompéstraat 7 in Wezep, bouwen van een woning (0269201900229 - 16 mei 2019).

Evenementen

Geluidsontheffing

 • Aan meneer W.J.J. van der Garde, namens NGK De Morgenster Wezep, wordt ontheffing verleend op het verbod om apparatuur voor (live)muziek ofwel een omroepinstallatie te gebruiken tijdens een PowerPoint jongerendienst op het Meidoornplein, ten hoogte van de muziektent, in Wezep op zondag 30 juni 2019 van 19.00 tot 20.30 uur (1021459 - 14 mei 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Zuiderzeestraatweg 179 in Oldebroek, slopen van de woning en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900270 - 10 mei 2019).
 • Eekterweg 39A in Oosterwolde, slopen van een bijgebouw (0269201900271 - 10 mei 2019).
 • Hogenbrinkweg 31 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900272 - 10 mei 2019).
 • Bovenstraatweg 26 in Oldebroek, slopen van een bijgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900273 - 14 mei 2019).
 • Bloemstraat 37 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900274 - 15 mei 2019).

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13 in Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13 met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 22 mei 2019 ter inzage liggen.

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Oldebroek, Rustenburgsweg 13 legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de detailhandelsbestemming naar een woonbestemming  Het plan voorziet in de realisatie van zeven woningen. Door deze functiewijziging van het perceel wordt een ruimtelijke kwaliteitsverbetering behaald en wordt uitvoering gegeven aan het volkshuisvestingsbeleid. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Oldebroek dorp 2009 worden gewijzigd.

Inzagetermijn

Van 22 mei 2019 tot en met 2 juli 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpvaststellingsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien:

• Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.
• Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl.
• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OB114 -ON01.

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Tijdens de eerder genoemde termijn kan iedereen schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Ook bestaat de mogelijkheid om tijdens de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Anterieure overeenkomsten

Anterieure Overeenkomst Buitengebied, Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 15 april 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van het project voor de uitruil van een bouwmogelijkheid tussen de percelen Veenweg 41 en Oosterweg ongenummerd in Oldebroek. Het plan omvat de sloop van aanwezige agrarische en niet-agrarische opstallen op de percelen Veenweg 41 en Zuiderzeestraatweg 378 en 378A. Tevens voorziet het project in de realisatie van één vrijstaande woning op het perceel Oosterweg ongenummerd in Oldebroek. Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van 22 mei 2019 zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Anterieure overeenkomst over grondexploitatie Klompenmakersweg 67 t/m 99 (oneven) in Wezep

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat in april 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten ten behoeve van het project het realiseren van appartementen in een bestaand gebouw op het perceel Klompenmakersweg 67 tot en met 99 (oneven) in Wezep. Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van 22 mei 2019 zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Anterieure overeenkomst grondexploitatie Rustenburgsweg 13 in Oldebroek

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bekend dat op 14 mei 2019 een anterieure overeenkomst is gesloten voor het realiseren van zeven woningen op het perceel Rustenburgsweg 13 (voormalige Golff supermarkt). Tegen deze anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze overeenkomst is met ingang van 22 mei 2019 zes weken voor iedereen in te zien tijdens openingstijden in het gemeentehuis.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.