Bekendmakingen week 22 2019

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Zomerdijk 88 in Noordeinde, verbouwen van voormalig schoolgebouw tot woning (0269201900281 - 17 mei 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 286 in Oldebroek, uitbouwen en isoleren van de woning (0269201900286 - 20 mei 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 337 in Oldebroek, plaatsen van een balkon en trap aan de woning t.b.v. een nooduitgang (0269201900288 - 20 mei 2019).
 • Mulligenweg 8 R 9 in Oldebroek, kappen van een eik (0269201900289 - 22 mei 2019).
 • Marga klompestraat ongenummerd in Wezep, bouwen van een woning (0269201900290 – 23 mei 2019).
 • Rendementstraat ongenummerd in Hattemerbroek, bouwen van een bedrijfsgebouw en het oprichten van een inrichting (0269201900276 - 16 mei 2019).
 • Duurzaamheidstraat 84 in Hattemerbroek, aanleggen van een inrit ( 0269201900278 - 17 mei 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning 

 • Zuiderzeestraatweg 246 in Oldebroek, realiseren van een bed- and breakfastvoorziening (0269201900076 - 23 mei 2019).
 • Stationsweg 60 in Oldebroek, plaatsen van een antennemast (0269201800706 - 20 mei 2019).
 • Mulligenweg 8 R41 in Oldebroek, kappen van een berk (0269201900150 - 17 mei 2019).
 • Duinkerkerweg 20A in Oosterwolde, bouwen van een schapenstal (0269201900147 - 23 mei 2019).
 • Raadhuisplein 1 in Oldebroek, plaatsen van 3 vlaggenmasten (0269201900160 - 22 mei 2019).

Drank en Horeca

Ontheffing Drank- en Horeca

 • Aan Vogelvereniging De Vogelvriend voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) ter gelegenheid van de jaarlijkse vogeltentoonstelling, Nieuwlandsweg 13 in Wezep op 21, 22 en 23 november 2019. Deze ontheffing geldt ook in 2021 en in 2022 op nader te melden dagen (1019440 - 20 mei 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende sloopmelding

 • Bovenheigraaf 85A in 't Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900287 - 21 mei 2019).
 • Middenweg 6 in 't Loo, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900283 - 20 mei 2019).
 • Groote Woldweg 12 in Oosterwolde, slopen van hoofdgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900282 - 17 mei 2019).
 • Keizersweg 2 in Wezep, slopen van het hoofdgebouw en verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900285 - 20 mei 2019).

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning, uitgebreide voorbereidingsprocedure, Zwarteweg 48 in Oosterwolde

Burgemeester en wethouders van gemeente Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een bed and breakfast voor acht personen in een bestaand bijgebouw (zaaknummer 0269201800693) op het perceel Zwarteweg 48 in Oosterwolde. De omgevingsvergunning is verleend op grond van de Wabo artikel 2.1, eerste lid onder a (bouwen), onder c (binnenplans afwijken van het bestemmingsplan) en onder d (brandveilig gebruik).

Ontwerpvergunning

De ontwerpvergunning is op 2 april 2019 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis courant en de Staatscourant en heeft vanaf 3 mei 2019 zes weken ter inzage gelegen.

Wijzigingen

De omgevingsvergunning is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd:

 • er zijn extra voorschriften verbonden aan het brandveilig gebruik;
 • er zijn redactionele wijzigingen doorgevoerd;
 • er is bepaald dat de omgevingsvergunning terstond na bekendmaking in werking treedt.

Definitieve beschikking

De definitieve beschikking met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van woensdag 29 mei tot en met woensdag 10 juli 2019 ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek.

Beroep

Het is mogelijk om in beroep te gaan tegen deze omgevingsvergunning. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep kan worden ingediend wanneer:

 • u ook een zienswijze hebt ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking en u belanghebbende bent;
 • u belanghebbende bent en u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking;

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.