Bekendmakingen week 45

Verkeer

Tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Om in verband met het houden van diverse ATB- en veldritwedstrijden en een loopwedstrijd op 9 en 23 november, 7, 11, 21, 27 en 30 december 2019, 11, 15 en 25 januari, 15 februari en 7 maart 2020 af te sluiten voor alle verkeer een gedeelte van de Sportlaan (tussen huisnummer 16 tot en met 18) en een gedeelte van de Stuivezandsweg (vanaf huisnummer 17 tot aan de Bovenstedwarsweg) in ’t Loo (1029796 - 29 oktober 2019).

Omgevingsvergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Stouwdamsweg 12 in Oldebroek, plaatsen van een container (0269201900568 - 24 oktober 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 627 in Hattemerbroek, veranderen van een bakkerij met bedrijfswoning naar vier wooneenheden (0269201900570 - 25 oktober 2019).
 • Prinses Marijkelaan 8 in Wezep, kappen van een berk en 17 dennen (0269201900571 - 28 oktober 2019).
 • Oostendorperstraatweg 71 in Oosterwolde, plaatsen van een hekwerk, werkschuur/volière, houthokken, schoorsteen, zonnepanelen en het aanbrengen van isolatiemateriaal (0269201900574 - 29 oktober 2019).
 • De Soppeweg 8 in Wezep, uitbreiding van de woning ten behoeve van mantelzorg (0269201900579 - 31 oktober 2019).
 • Bovenheigraaf 106 in 't Loo, plaatsen van reclame (0269201900581 - 25 oktober 2019).
 • Vuurdoornstraat in Wezep, kappen van 14 haagbeuken (0269201900580 - 31 oktober 2019).
 • Zeuven Heuvels naast nummer 6 in Wezep, bouwen van een woning (0269201900575 - 29 oktober 2019).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt u een afspraak maken bij het KCC.

Verleende omgevingsvergunning  

 • Mheneweg Zuid 1B in Oldebroek, plaatsen van een tijdelijke kantoorunit voor 10 jaar (0269201900441 - 29 oktober 2019).
 • Beeklaan/Rustenburgsweg (hoek) in Oldebroek, aanleggen tijdelijke parkeerplaats (0269201900486 - 31 oktober 2019).
 • De Hoogte 7 in Oldebroek, bouwen van een paardenstal (0269201900496 - 29 oktober 2019).
 • Rondweg (nabij) 56 in Wezep, kappen van twee eiken (0269201900556 - 28 oktober 2019).
 • Verlengde Meidoornstraat 9 in Wezep, verplaatsen van een bestaande uitrit (0269201900491 - 25 oktober 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kunt u vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor bent u in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie hierover: tel. 0525 63 82 00.

Meldingen

Ingediende melding Activiteitenbesluit

 • Groote Woldweg 108 in Noordeinde, veranderen van de veebezetting in bestaande rundveestal (0269201900573 - 29 oktober 2019).

Ingediende melding lozing buiten inrichting

 • Noorderbrink 11 in Noordeinde, aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichting (0269201900569 - 25 oktober 2019).

Ingediende sloopmelding

 • Veenweg 46 in Oldebroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900572 -     28 oktober 2019).
 • Zuiderzeestraatweg 549A in Wezep, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900576 -     27 oktober 2019).
 • Voskuilerdijk 68 in Hattemerbroek, verwijderen van asbesthoudende materialen (0269201900577 - 27 oktober 2019).

Ingediende melding brandveilig gebruik

 • Keizersweg 2 in Wezep, melden brandveilig gebruik (0269201900578 - 30 oktober 2019).

Vergunningen

Loterijvergunning

 • Op 23 november 2019 wordt een zaalverloting gehouden door vogelvereniging De Vogelvriend in clubgebouw De reizende postduif, Nieuwlandsweg 13, 8091 HK Wezep (zaak 1029326, afgegeven 31-10-2019)

Bestemmingsplannen

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 301, beeldkwaliteitsplan en ontwerpbesluit Hogere waarden

Het college van B&W van Oldebroek maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 301 en het beeldkwaliteitsplan ter inzage liggen (conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbesluit Hogere waarden met de daarbij behorende stukken voor het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 301, met ingang van 6 november 2019 ter inzage ligt.

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Zuiderzeestraatweg 301 voorziet in een wijziging van de bestemming van het perceel Zuiderzeestraatweg 301 in Oldebroek van Bedrijf - 1  naar de bestemming Wonen. In het plangebied wordt één woning toegevoegd. Alle bestaande bedrijfsbebouwing (inclusief bestaande bedrijfswoning) wordt gesloopt. In ruil voor de ruimtelijke kwaliteitsverbetering, worden twee nieuwe woningen in één bouwvolume gerealiseerd. Om dit verzoek mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

Ontwerpbesluit Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel  van de twee nieuw te realiseren woningen in één bouwvolume op het perceel Zuiderzeestraatweg 301 in Oldebroek bedraagt echter maximaal 58 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 58 decibel.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden liggen ter inzage van woensdag 6 november 2019 tot en met dinsdag 17 december 2019. U kunt de stukken inzien op:

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan

Tijdens de inzagetermijn van zes weken kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan indienen. De schriftelijke zienswijze over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan dient u in bij de gemeenteraad, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak via het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

Zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarden

Gedurende de eerder genoemde termijn kan iedere belanghebbende schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarden bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek kenbaar maken.

Verordeningen en beleidsregels

Raadpleeg bekendgemaakte verordeningen en beleidsregels op www.officielebekendmakingen.nl.